spdf

Cho 11 gam hỗn hợp Al, Fe tác dụng hoàn toàn với 700 ml dung dịch HNO3 2M, sau phản ứng thu được dung dịch A và 66,72 lít (đktc) khí không màu, hóa nâu ngoài không khí là sản phẩm khử duy nhất. Cho dung dịch A tác dụng với V lít dung dịch NaOH 1M thu được m gam kết tủa. Tính V (tối thiểu) để lượng kết tủa m thu được là lớn nhất và bé nhất? Tính m trong mỗi trường hợp.

spdf trả lời