01657351470

Cho 19,76 gam hỗn hợp A gồm Cu, Fe vào trong 300ml dung dịch CuSO4 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,76 gam chất rắn không tan

a) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu và nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng. Giả thiết rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể

b) Nếu hòa ran hoàn toàn hỗn hợp A trên bằng axit sunfuric đặc nóng dư thì thu được bao nhiêu lít SO2 ở đktc

01657351470 đã chọn câu trả lời