Neo Pentan

Cho 2,110 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,050 mol HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 3,425.       B. 2,550.       C. 3,935.       D. 4,725.

Neo Pentan chọn trả lời