01657351470

Cho 25,2 gam hôn hợp Y gồm Al Fe Cu vào 200 gam dung dịch H2SO4 loãng phản ứng xong thu được 3 gam chất rắn và 13,44 lít khí H2 (đktc)

a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 loãng đã dùng biết H2SO4 loãng dư 10% so với lượng phản ứng

b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp Y

c) Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

Neo Pentan đã chọn câu trả lời