tranthimydung2502

Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và dung dịch Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 1,53 lít dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 21,06 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml dung dịch E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 83,88 gam kết tủa. Tìm x, y?

mikalos trả lời