likbac

Cho 54,4 gam hỗn hợp A gồm CuO và Fe3O4 (tỉ lệ 1 : 2) vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch B. Cho m gam Mg vào dung dịch B, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch D, cho dung dịch KOH dư vào dung dịch D, lọc tách kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 56 gam chất rắn. Tìm m

Neo Pentan đã chọn câu trả lời