tnq1105

Cho chất X có công thức C3H14O4N2S tác dụng dung dịch NaOH dư, đun nóng được dung dịch Y và hỗn hợp khí đều làm xanh quỳ ẩm. Số công thức cấu tạo của X là

A. 4        B. 5        C. 6        D. 3

Neo Pentan đã chọn câu trả lời