nhn

Cho CO dư qua m gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí X và 2,4 gam chất rắn Y. Cho X qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 5 gam kết tủa trắng. Xác định giá trị m?

nhn trả lời