bachduong2005

Cho m gam FexOy vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thấy tạo 1,792 lít khí SO2 đo ở đktc và 2,586m gam muối sunfat. Xác định công thức hóa học của oxit và giá trị m.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời