nguyễn phương nga

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một anken X thu được m gam H2O và m + 15,6 gam CO2

a, Tính m

b, Xác định CTPT và viết các CTCT của X

c, Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho đồng phân mạch nhánh của X tác dụng với H2 (Ni, tºC), dung dịch Br2, H2O (có xúc tác H2SO4 loãng, tºC)

Neo Pentan đã chọn câu trả lời