Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Đun nóng phenyl axetat trong dung dịch NaOH dư thu được 2 muối.
(b) Poli(etlen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(c) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất khí, tan nhiều trong nước.
(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(e) Ở điều kiện thường, tripanmitin là chất lỏng.
(f) Dung dịch axit axetic là chất điện li yếu.
Số phát biểu đúng là

A. 4.         B. 6.         C. 3.         D. 5.

Neo Pentan bình luận