angel.truc213@gmail.com

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được 0,048 mol H2 và dung dịch chứa 43,704 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,75 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được dung dịch Y và a mol khí SO2 duy nhất. Cho 450 ml dung dịch NaOH 1,2M vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 12,84 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,186.      B. 0,174.        C. 0,150.      D. 0,145.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời