Neo Pentan

Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong đó số mol của Al2O3 gấp đôi số mol của Ba). Hòa tan hoàn toàn X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,07 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,04 mol H2SO4 và 0,08 mol HCl vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ chứa các muối clorua và muối sunfat trung hòa) và 15,83 gam hỗn hợp kết tủa. Khối lượng của hỗn hợp X đã dùng là?

A. 11,43        B. 12,07        C. 17,57        D. 24,42

Neo Pentan đã chọn câu trả lời