diuquy12345@gmail.com

Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic A, B đơn chức hơn kém nhau một nguyên tử cacbon, cho 12,9 gam X tác dụng hết với 300ml dung dịch NaHCO3 1M , cô cạn dung dịch đến khối lượng không đổi còn lại 21,05 gam chất rắn khan. Cho 12,9gam X trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa bạc. Công thức cấu tạo của A, B và giá trị của m là
A. HCOOH, CH3COOH, 32,4
B. CH3COOH, C2H5COOH, 32,4
C. CH3COOH, C2H5COOH, 21,6
D. HCOOH, CH3COOH, 21,6

diuquy12345@gmail.com trả lời