bachduong2005

Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (hóa trị II). Lấy 8,8 gam X chia thành 2 phần bằng nhau:

– Phần 1: Cho tác dụng với H2SO4 loãng, dư thu được 1,12 lít khí.

– Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 2,24 lít khí.

Các thể tích đều đo ở đktc. Hãy xác định kim loại M.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời