Tao

Hợp chất hữu cơ D có chứa vòng benzen có công thức là CxHyO2. Trong phân tử D, oxi chiếm 21,62% về khối lượng. Xác định công thức phân tử của D? Viết công thức cấu tạo của D biết D có đồng phân hình học.

Neo Pentan chọn trả lời