Neo Pentan

Cho m1 gam hỗn hợp gồm Mg, Al vào m2 gam dung dịch HNO3 24%. Sau khi các kim loại tan hết có 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO, N2O, N2 bay ra (ở đktc) và dung dịch A. Thêm một lượng vừa đủ O2 vào X, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch NaOH dư có 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (ở đktc). Tỷ khối của Z đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào A để được lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 62,2 gam kết tủa.Gía trị của m1, m2 lần lượt là ? (Biết lượng HNO3 lấy dư 20% so với lượng cần thiết.)
A. 23,1 và 913,5 B. 22,8 và 931,5
C. 23,1 và 535,5 D. 22,8 và 535,5

Neo Pentan đã chọn câu trả lời