Tuananhlio02

Nhiệt phân hoàn toàn 19,225 gam hỗn hợp ACO3 và BCO3 thu được 13,725 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp rắn X vào nước thu được 1,62 gam chắt rắn không tan. Xác định A và B

Neo Pentan trả lời