hoanglong02

X là chất hữu cơ có công thức phân tử là C9H19O7N3, Y là este no, đơn chức, mạch hở. Cho 0,09 mol hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với lượng KOH tối đa, đun nóng thu được m gam hỗn hợp 3 muối hữu cơ A,B và D (có số nguyên tử cacbon tăng dần theo thứ tự) với tỉ lệ mol lần lượt là 9:8:5 (MD < 130) và 0,09 mol ancol G. Biết rằng :

X + 4KOH -> A + 2B + D + G + H2O.Giá trị của m là :

A.23,45                      B.22,95                      C.21,17                           D.20,43

Neo Pentan trả lời