[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1A 2B 3B 4A 5A 6C 7C 8C 9D 10C 11D 12B 13A 14B 15C 16D 17B 18D 19D 20D 21C 22C 23B 24A 25D 26B 27A 28D 29A 30D 31B 32C 33A 34D 35B 36A 37B 38A 39C 40A Câu 1: Este Vinyl axetat có công thức là A. CH3COOCH=CH2.      B. CH3COOC2H5.      C. CH2=CHCOOCH3.      D. C2H5COOCH3. Câu 2: Dãy các chất đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là A. saccarozơ, mantozơ, glucozơ.         

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2A 3B 4B 5A 6D 7B 8B 9D 10C 11A 12D 13B 14A 15C 16D 17C 18C 19D 20C 21D 22C 23D 24B 25D 26B 27A 28A 29A 30B 31B 32A 33C 34B 35B 36D 37C 38D 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z, còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Các chất Z

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5A 6C 7A 8B 9D 10B 11A 12B 13B 14D 15B 16A 17A 18C 19C 20C 21C 22D 23D 24D 25C 26A 27C 28A 29D 30D 31D 32B 33D 34C 35A 36B 37A 38D 39D 40A Câu 1: Cho 1 nguyên tử của nguyên tố X, có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1. Nguyên tố này ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn, biết chúng có tổng e trên các phân lớp d là 5. A. IA.        

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 013 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4A 5D 6A 7D 8C 9D 10D 11A 12D 13C 14D 15B 16C 17B 18B 19D 20A 21B 22D 23B 24C 25A 26B 27A 28D 29C 30A 31B 32D 33D 34B 35D 36C 37D 38A 39B 40D Câu 1. Công thức phân tử của vinyl fomat là A. C4H6O2.          B. C3H6O2.         C. C3H4O2.         D. C4H8O2. Câu 2. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc nhóm đisaccarit?

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 003 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3B 4B 5B 6D 7B 8B 9D 10C 11A 12B 13A 14B 15A 16A 17A 18C 19D 20B 21D 22D 23B 24D 25C 26B 27D 28C 29D 30A 31D 32D 33B 34C 35C 36A 37D 38D 39A 40C Câu 1. Hợp chất nào sau đây có lực bazơ mạnh nhất? A. CH3NH2.          B. C6H5NH2 (anilin).          C. NH3.          D. C2H5NH2. Câu 2. Hai hợp chất hữu

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 012 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3C 4B 5A 6C 7B 8D 9C 10A 11B 12D 13D 14B 15A 16D 17C 18D 19C 20B 21A 22C 23B 24D 25A 26A 27D 28A 29D 30C 31A 32B 33A 34D 35C 36D 37B 38A 39B 40D Câu 1. Cho vinyl axetat tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được sản phẩm là A. C2H5COOCH3.       B. C2H5COOC2H5.       C. CH3COOC2H5.       D. HCOOC2H5. Câu 2. Chất

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!