[Group BeeClass] Thi thử lần 11 – 2019

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4B 5C 6C 7B 8B 9C 10D 11C 12B 13C 14D 15D 16D 17D 18A 19A 20D 21A 22D 23C 24A 25A 26B 27A 28A 29C 30A 31C 32B 33C 34B 35D 36D 37C 38C 39A 40A Câu 1: Phân tử khối của 2,3–đimetylhex–2–en là A. 110 đvC.          B. 112 đvC.          C. 122 đvC.          D. 120 đvC. Câu 2: Cho các chất sau: o–xilen,

Xem thêm

[Group BeeClass] Thi thử lần 9 – 2019

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3A 4B 5A 6C 7A 8C 9D 10B 11A 12B 13D 14B 15C 16C 17C 18A 19D 20B 21B 22C 23A 24D 25C 26C 27C 28B 29A 30C 31A 32C 33A 34B 35C 36B 37D 38C 39B 40B Câu 1: Công thức của alanin là A. H2N–CH2–COOH.          B. H2N–CH2–CH2–COOH. C. H2N–CH(CH3)–COOH.         D. CH2=CHCOONH4. Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh? A.

Xem thêm

[Group BeeClass] Thi thử lần 8 – 2019

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4B 5A 6B 7C 8D 9C 10C 11D 12B 13B 14C 15D 16A 17A 18A 19D 20D 21B 22D 23B 24D 25A 26D 27D 28B 29A 30B 31B 32B 33B 34B 35B 36A 37D 38D 39B 40D Câu 1: Chỉ dùng H2O và điều kiện đun nóng có thể tách hỗn hợp nào sau đây? A. NH4Cl, Na2CO3, NaCl.          B. NH4NO3, CaCO3, K2SO4. C. NH4Cl, BaSO4, MgSO4.         D.

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!