[Group Bookgol] Thi thử lần 6 – 2019

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3B 4A 5B 6D 7A 8A 9A 10D 11C 12A 13B 14B 15B 16C 17C 18A 19B 20D 21D 22C 23A 24A 25A 26A 27C 28D 29C 30D 31A 32C 33A 34B 35D 36B 37A 38D 39D 40A Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố ở chu kỳ 4, nhóm IA có số hiệu nguyên tử là : A. 21          B. 19          C. 13          D.

Xem thêm

[2019] Đề kiểm tra kiến thức – Mã đề 013 – Tào Mạnh Đức

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4A 5D 6A 7D 8C 9D 10D 11A 12D 13C 14D 15B 16C 17B 18B 19D 20A 21B 22D 23B 24C 25A 26B 27A 28D 29C 30A 31B 32D 33D 34B 35D 36C 37D 38A 39B 40D Câu 1. Công thức phân tử của vinyl fomat là A. C4H6O2.          B. C3H6O2.         C. C3H4O2.         D. C4H8O2. Câu 2. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc nhóm đisaccarit?

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!