[2009] Giải đề thi ĐH Khối A

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 90 phút

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

1A 2A 3A 4C 5C 6A 7D 8D 9C 10C
11A 12D 13D 14A 15B 16D 17C 18B 19D 20C
21C 22D 23B 24C 25A 26B 27B 28D 29D 30D
31B 32C 33D 34B 35A 36D 37C 38C 39B 40A
41D 42D 43B 44A 45B 46A 47C 48B 49C 50B
51C 52C 53B 54B 55A 56A  57B 58A 59A 60D

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

(Xem giải) Câu 1: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

A. Fe, Cu, Ag.         B. Mg, Zn, Cu.       C. Al, Fe, Cr.       D. Ba, Ag, Au.

(Xem giải) Câu 2: Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 20,125.       B. 22,540.       C. 12,375.       D. 17,710.

(Xem giải) Câu 3: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là

A. 46,15%.       B. 35,00%.       C. 53,85%.       D. 65,00%.

(Xem giải) Câu 4: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,182.       B. 3,940.       C. 1,970.       D. 2,364.

(Xem giải) Câu 5: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

Câu 6: Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là

A. xiclohexan.       B. xiclopropan.       C. stiren.       D. etilen.

(Xem giải) Câu 7: Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí Cl2 nhiều nhất là

A. KMnO4.       B. MnO2.       C. CaOCl2.       D. K2Cr2O7.

(Xem giải) Câu 8: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là:

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.       B. FeS, BaSO4, KOH.

C. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS.       D. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.

(Xem giải) Câu 9: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là

A. NO và Mg.       B. NO2 và Al.       C. N2O và Al.       D. N2O và Fe.

(Xem giải) Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là

A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.       B. C2H5OH và C4H9OH.

C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.       D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.

(Xem giải) Câu 11: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

A. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.       B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7.       D. HCOOCH3 và HCOOC2H5.

(Xem giải) Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là

A. 50,00%.       B. 27,27%.       C. 60,00%.       D. 40,00%.

(Xem giải) Câu 13: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là

A. 3.       B. 6.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 14: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là

A. C5H9O4N.       B. C4H10O2N2.       C. C5H11O2N.       D. C4H8O4N2.

(Xem giải) Câu 15: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là

Bạn đã xem chưa:  Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2005 - Khối A

A. 13x – 9y.       B. 46x – 18y.       C. 45x – 18y.       D. 23x – 9y.

(Xem giải) Câu 16: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,8 gam.       B. 8,3 gam.       C. 2,0 gam.       D. 4,0 gam.

(Xem giải) Câu 17: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 18: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 4.       B. 8.       C. 5.       D. 7.

(Xem giải) Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:

A. m = 2a – V/22,4.       B. m = 2a – V/11,2.       C. m = a + V/5,6.       D. m = a – V/5,6.

Câu 20: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. dung dịch NaOH.       B. dung dịch NaCl.

C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.       D. dung dịch HCl.

(Xem giải) Câu 21: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

A. 101,68 gam.       B. 88,20 gam.       C. 101,48 gam.       D. 97,80 gam.

(Xem giải) Câu 22: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

A. 4,48.       B. 3,36.       C. 2,24.       D. 1,12.

(Xem giải) Câu 23: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là

A. anilin.       B. phenol.       C. axit acrylic.       D. metyl axetat.

(Xem giải) Câu 24: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:

A. I, II và IV.       B. I, II và III.       C. I, III và IV.       D. II, III và IV.

(Xem giải) Câu 25: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A. 1,92.       B. 3,20.       C. 0,64.       D. 3,84.

(Xem giải) Câu 26: Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là

A. 7.       B. 5.       C. 4.       D. 6.

(Xem giải) Câu 27: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:

A. CH3COOH, C2H2, C2H4.       B. C2H5OH, C2H4, C2H2.

C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.       D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

(Xem giải) Câu 28: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 20,0.       B. 30,0.       C. 13,5.       D. 15,0.

Câu 29: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là

A. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.

(Xem giải) Câu 30: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là

A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2.       B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2.

C. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4.       D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.

(Xem giải) Câu 31: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là

Bạn đã xem chưa:  [2011] Giải đề thi ĐH Khối A

A. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.       B. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

C. AgNO3 và Zn(NO3)2.       D. Fe(NO3)2 và AgNO3.

(Xem giải) Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 38,34.       B. 34,08.       C. 106,38.       D. 97,98.

(Xem giải) Câu 33: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là

A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.       B. C2H5OH và CH3OH.

C. CH3OH và C3H7OH.       D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.

(Xem giải) Câu 34: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm?

A. 5.       B. 6.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 35: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là

A. 360.       B. 240.       C. 400.       D. 120.

(Xem giải) Câu 36: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 4, nhóm VIIIA.       B. chu kì 4, nhóm IIA.

C. chu kì 3, nhóm VIB.       D. chu kì 4, nhóm VIIIB.

(Xem giải) Câu 37: Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, t°) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là

A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0).       B. CnH2n+1CHO (n ≥0).

C. CnH2n-1CHO (n ≥ 2).       D. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).

(Xem giải) Câu 38: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học?

A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.       B. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.

C. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.       D. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.

(Xem giải) Câu 39: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140°C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

A. 4,05.       B. 8,10.       C. 18,00.       D. 16,20.

(Xem giải) Câu 40: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:

A. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.

B. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa.

C. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.

D. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa.

II. PHẦN RIÊNG [10 câu] Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

(Xem giải) Câu 41: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là

A. 4.       B. 2.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 42: Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

A. 2,80 lít.       B. 1,68 lít.       C. 4,48 lít.       D. 3,92 lít.

(Xem giải) Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là

A. 9,8 và propan-1,2-điol.       B. 4,9 và propan-1,2-điol.

C. 4,9 và propan-1,3-điol.       D. 4,9 và glixerol.

(Xem giải) Câu 44: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu được 11,2 lít khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:

Bạn đã xem chưa:  [2014] Giải đề thi ĐH Khối B

A. HCOOH, HOOC-COOH.       B. HCOOH, HOOC-CH2-COOH.

C. HCOOH, C2H5COOH.       D. HCOOH, CH3COOH.

(Xem giải) Câu 45: Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

Câu 46: Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

A. ancol.       B. xeton.       C. amin.       D. anđehit.

(Xem giải) Câu 47: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên?

A. 1,8.       B. 1,5.       C. 1,2.       D. 2,0.

(Xem giải) Câu 48: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 10,8.       B. 9,4.       C. 8,2.       D. 9,6.

Câu 49: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).

B. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3.

C. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

D. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

(Xem giải) Câu 50: Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (khí, màu nâu đỏ) ⇌ N2O4 (khí, không màu). Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có

A. ΔH > 0, phản ứng tỏa nhiệt.       B. ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt.

C. ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt.       D. ΔH < 0, phản ứng thu nhiệt.

B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

(Xem giải) Câu 51: Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0,95m gam. Phần trăm khối lượng PbS đã bị đốt cháy là

A. 95,00%.       B. 25,31%.       C. 74,69%.       D. 64,68%.

(Xem giải) Câu 52: Cho dãy chuyển hoá sau:

Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. axit axetic, phenol.       B. anhiđrit axetic, phenol.

C. anhiđrit axetic, natri phenolat.       D. axit axetic, natri phenolat.

(Xem giải) Câu 53: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t°C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở t°C của phản ứng có giá trị là

A. 2,500.       B. 3,125.       C. 0,609.       D. 0,500.

Câu 54: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

B. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, sinh ra bọt khí.

C. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

D. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng, thu được muối điazoni.

Câu 55: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.

B. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic.

D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.

(Xem giải) Câu 56: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là

A. HCOOC(CH3)=CHCH3.       B. CH3COOC(CH3)=CH2.

C. HCOOCH2CH=CHCH3.       D. HCOOCH=CHCH2CH3.

(Xem giải) Câu 57: Cho sơ đồ chuyển hóa:

Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

A. CH3CH2NH2, CH3CH2COOH.       B. CH3CH2CN, CH3CH2COOH.

C. CH3CH2CN, CH3CH2CHO.       D. CH3CH2CN, CH3CH2COONH4.

(Xem giải) Câu 58: Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn-Cu là 1,1V; Cu-Ag là 0,46V. Biết thế điện cực chuẩn E°(Ag+/Ag) = +0,8V. Thế điện cực chuẩn E°(Zn2+/Zn) và E°(Cu2+/Cu) có giá trị lần lượt là

A. -0,76V và +0,34V.       B. -1,46V và -0,34V.       C. +1,56V và +0,64V.       D. -1,56V và +0,64V.

(Xem giải) Câu 59: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là

A. cocain, seduxen, cafein.       B. heroin, seduxen, erythromixin.

C. ampixilin, erythromixin, cafein.       D. penixilin, paradol, cocain.

Câu 60: Trường hợp xảy ra phản ứng là

A. Cu + Pb(NO3)2 (loãng) →       B. Cu + HCl (loãng) →

C. Cu + H2SO4 (loãng) →       D. Cu + HCl (loãng) + O2 →

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!