[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44D 45D 46C 47A 48A 49B 50D 51B 52D 53C 54D 55B 56C 57D 58D 59B 60B 61C 62B 63B 64A 65C 66A 67A 68B 69D 70A 71C 72A 73C 74B 75C 76D 77D 78C 79A 80B Câu 41. Glucozơ không thuộc loại A. Đisaccarit.      B. Cacbohiđrat.      C. Monosaccarit.      D. Hợp chất tạp chức. Câu 42. Chất X có các đặc điểm sau: Phân tử có nhiều nhóm OH, có vị ngọt,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43B 44D 45A 46C 47C 48D 49A 50B 51C 52D 53A 54D 55B 56D 57A 58B 59B 60C 61B 62A 63C 64A 65D 66B 67C 68A 69B 70D 71A 72B 73C 74D 75D 76D 77A 78C 79B 80C Câu 41. Dung dịch trong nước của chất nào dưới đây có màu da cam A. K2Cr2O7.       B. KCl.       C. K2CrO4.         D. KMnO4. Câu 42. Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Bình 2 – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3B 4A 5B 6A 7B 8D 9A 10A 11D 12B 13A 14C 15D 16C 17B 18D 19D 20D 21B 22D 23D 24A 25C 26A 27B 28A 29C 30C 31C 32C 33B 34B 35A 36A 37A 38C 39D 40D Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây? A. 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO (k) + 4H2O. B.

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Lần 4)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42C 43B 44C 45A 46B 47A 48A 49C 50B 51C 52D 53A 54D 55B 56D 57C 58D 59B 60D 61B 62A 63A 64A 65D 66B 67D 68D 69B 70C 71A 72B 73C 74B 75C 76D 77D 78A 79A 80C Câu 41: Hiđroxit lưỡng tính là A. Fe(OH)3.                     B. Fe(OH)2.                     C. Cr(OH)3.                     D. Cr(OH)2. Câu 42: Trong 4 kim loại dưới đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe.                               B. Cu.                              C. Al.                               D. Ag. Câu 43: Công thức sắt (III) hiđroxit là A. Fe(OH)2.                     B.

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!