[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3B 4B 5A 6D 7B 8A 9A 10B 11D 12C 13B 14C 15A 16A 17B 18B 19B 20B 21D 22C 23A 24D 25C 26B 27B 28D 29A 30A 31B 32B 33A 34C 35D 36C 37D 38A 39D 40D 41A 42C 43A 44A 45C 46D 47C 48C 49B 50C (Xem giải) Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 0,05 mol CuO bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%, đun nóng, thu

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3B 4B 5A 6A 7B 8B 9B 10D 11B 12D 13B 14D 15C 16C 17B 18A 19C 20C 21C 22D 23A 24C 25D 26D 27C 28A 29C 30A 31D 32A 33C 34D 35D 36B 37C 38A 39D 40A 41A 42A 43C 44A 45A 46C 47D 48B 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Cho các sơ đồ phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol: (a) 2X + 2Y (điện phân

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44D 45A 46B 47D 48B 49A 50D 51C 52C 53C 54C 55C 56A 57D 58D 59B 60D 61D 62B 63D 64C 65A 66A 67D 68B 69B 70C 71B 72C 73A 74B 75B 76A 77C 78A 79C 80A Câu 41. Các α-amino axit có nhóm amino gắn vào ngyên tử cacbon ở vị trị số bao nhiêu A. 4.       B. 2       C. 1.         D. 3. Câu 42. Hợp chất đường chiếm

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3C 4D 5C 6D 7A 8B 9D 10C 11A 12A 13A 14B 15A 16C 17B 18B 19D 20B 21C 22B 23A 24B 25B 26B 27C 28D 29D 30B 31C 32C 33B 34A 35C 36D 37A 38D 39C 40C 41A 42A 43A 44D 45B 46A 47C 48C 49D 50D Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Cr2O3 tan trong dung dịch KOH loãng.       B. FeO là một

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3A 4D 5B 6B 7D 8C 9D 10D 11B 12C 13A 14C 15D 16D 17C 18B 19C 20B 21B 22A 23D 24D 25B 26C 27C 28B 29C 30A 31A 32B 33A 34D 35D 36D 37B 38A 39A 40A 41B 42D 43A 44C 45C 46C 47B 48D 49D 50A Câu 1: Amin nào sau đây là amin bậc 2? A. metyl amin.       B. phenyl amin.       C.

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3A 4B 5D 6A 7D 8B 9B 10C 11A 12B 13C 14B 15C 16D 17D 18D 19C 20C 21B 22C 23C 24D 25C 26A 27D 28A 29D 30B 31C 32C 33A 34B 35C 36B 37A 38D 39D 40B 41A 42C 43A 44B 45B 46C 47A 48A 49A 50B Câu 1: Hợp chất nào sau đây bị oxi hoá bởi HNO3 loãng? A. Fe2O3.       B. Fe(OH)3.      

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3A 4D 5B 6A 7B 8C 9C 10B 11A 12D 13A 14A 15B 16C 17C 18B 19D 20D 21D 22C 23D 24C 25A 26B 27C 28D 29A 30D 31B 32C 33A 34B 35D 36B 37A 38A 39D 40A 41B 42C 43D 44C 45D 46A 47D 48A 49A 50A (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: (a) Khí NO2, SO2 gây ra hiện tượng mưa axít. (b) Khí CH4, CO2

Xem thêm

[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3B 4C 5A 6C 7B 8C 9B 10A 11D 12A 13D 14D 15B 16A 17C 18B 19D 20D 21D 22C 23D 24C 25A 26B 27C 28A 29C 30D 31A 32C 33B 34B 35D 36B 37A 38A 39D 40A 41A 42C 43B 44D 45A 46A 47D 48A 49B 50D (Xem giải) Câu 1: Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa

Xem thêm

[2015 – 2016] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3B 4D 5A 6B 7D 8C 9C 10B 11C 12A 13D 14B 15A 16A 17D 18B 19D 20B 21B 22B 23A 24B 25C 26A 27B 28B 29A 30D 31A 32C 33B 34D 35D 36A 37A 38B 39D 40A 41D 42C 43C 44A 45D 46C 47C 48C 49A 50D Câu 1: Dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây? A. Glyxin, valin, axit glutamic.   

Xem thêm

[2014 – 2015] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3B 4B 5C 6A 7B 8C 9A 10B 11D 12A 13D 14A 15B 16A 17C 18B 19A 20D 21D 22C 23D 24C 25B 26B 27C 28D 29A 30D 31C 32C 33D 34B 35D 36A 37B 38B 39D 40B 41C 42A 43D 44C 45B 46A 47A 48A 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn, Mg. Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư)

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43A 44D 45B 46D 47B 48B 49B 50D 51A 52B 53A 54A 55C 56D 57C 58A 59A 60B 61D 62C 63B 64A 65C 66B 67B 68B 69A 70B 71A 72A 73B 74B 75A 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? A. Al(OH)3.       B Ca(OH)2.       C. NaHCO3.       D. Al2O3. Câu 42: Phân urê là loại phân có tỉ lệ đạm cao nhất. Công

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44A 45B 46C 47D 48A 49B 50C 51A 52A 53C 54B 55D 56D 57C 58C 59D 60B 61A 62D 63D 64D 65C 66D 67D 68D 69B 70C 71B 72C 73C 74B 75A 76A 77D 78C 79D 80A Câu 41. Công thức hóa học của sắt (III) sunfat là A. FeSO4.       B. FeCl2.       C. FeCl3.        D. Fe2(SO4)3. Câu 42. Tơ nào sau đây thuộc loại từ thiên nhiên? A. Tơ nitron.

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Đồng Tháp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44D 45B 46C 47C 48B 49B 50D 51D 52A 53C 54C 55C 56C 57A 58D 59D 60C 61A 62B 63D 64B 65B 66B 67A 68A 69B 70C 71B 72A 73B 74D 75D 76A 77D 78D 79A 80A Câu 41: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 2.        B. 1.       C. 4.         D. 3. Câu 42: Tơ nilon-6,6 thuộc loại A. to thiên nhiên.   

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44D 45D 46C 47A 48A 49B 50D 51B 52D 53C 54D 55B 56C 57D 58D 59B 60B 61C 62B 63B 64A 65C 66A 67A 68B 69D 70A 71C 72A 73C 74B 75C 76D 77D 78C 79A 80B Câu 41. Glucozơ không thuộc loại A. Đisaccarit.      B. Cacbohiđrat.      C. Monosaccarit.      D. Hợp chất tạp chức. Câu 42. Chất X có các đặc điểm sau: Phân tử có nhiều nhóm OH, có vị ngọt, hòa

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43B 44D 45A 46C 47C 48D 49A 50B 51C 52D 53A 54D 55B 56D 57A 58B 59B 60C 61B 62A 63C 64A 65D 66B 67C 68A 69B 70D 71A 72B 73C 74D 75D 76D 77A 78C 79B 80C Câu 41. Dung dịch trong nước của chất nào dưới đây có màu da cam A. K2Cr2O7.       B. KCl.       C. K2CrO4.         D. KMnO4. Câu 42. Kim loại vừa phản ứng với dung dịch

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Bình 2 – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3B 4A 5B 6A 7B 8D 9A 10A 11D 12B 13A 14C 15D 16C 17B 18D 19D 20D 21B 22D 23D 24A 25C 26A 27B 28A 29C 30C 31C 32C 33B 34B 35A 36A 37A 38C 39D 40D Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây? A. 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 +

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42C 43B 44C 45A 46B 47A 48A 49C 50B 51C 52D 53A 54D 55B 56D 57C 58D 59B 60D 61B 62A 63A 64A 65D 66B 67D 68D 69B 70C 71A 72B 73C 74B 75C 76D 77D 78A 79A 80C Câu 41: Hiđroxit lưỡng tính là A. Fe(OH)3.                     B. Fe(OH)2.                     C. Cr(OH)3.                     D. Cr(OH)2. Câu 42: Trong 4 kim loại dưới đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe.                               B. Cu.                              C. Al.                               D. Ag. Câu 43: Công thức

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!