You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Đồng Tháp

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43A 44D 45B 46D 47B 48B 49B 50D 51A 52B 53A 54A 55C 56D 57C 58A 59A 60B 61D 62C 63B 64A 65C 66B 67B 68B 69A 70B 71A 72A 73B 74B 75A 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? A. Al(OH)3.       B Ca(OH)2.       C. NaHCO3.       D. Al2O3. Câu 42: Phân urê là loại phân có tỉ lệ đạm cao nhất. Công thức hóa học của phân

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44A 45B 46C 47D 48A 49B 50C 51A 52A 53C 54B 55D 56D 57C 58C 59D 60B 61A 62D 63D 64D 65C 66D 67D 68D 69B 70C 71B 72C 73C 74B 75A 76A 77D 78C 79D 80A Câu 41. Công thức hóa học của sắt (III) sunfat là A. FeSO4.       B. FeCl2.       C. FeCl3.        D. Fe2(SO4)3. Câu 42. Tơ nào sau đây thuộc loại từ thiên nhiên? A. Tơ nitron.       B. Tơ

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Đồng Tháp

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44D 45B 46C 47C 48B 49B 50D 51D 52A 53C 54C 55C 56C 57A 58D 59D 60C 61A 62B 63D 64B 65B 66B 67A 68A 69B 70C 71B 72A 73B 74D 75D 76A 77D 78D 79A 80A Câu 41: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 2.        B. 1.       C. 4.         D. 3. Câu 42: Tơ nilon-6,6 thuộc loại A. to thiên nhiên.      B. tơ nhân tạo. 

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44D 45D 46C 47A 48A 49B 50D 51B 52D 53C 54D 55B 56C 57D 58D 59B 60B 61C 62B 63B 64A 65C 66A 67A 68B 69D 70A 71C 72A 73C 74B 75C 76D 77D 78C 79A 80B Câu 41. Glucozơ không thuộc loại A. Đisaccarit.      B. Cacbohiđrat.      C. Monosaccarit.      D. Hợp chất tạp chức. Câu 42. Chất X có các đặc điểm sau: Phân tử có nhiều nhóm OH, có vị ngọt,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43B 44D 45A 46C 47C 48D 49A 50B 51C 52D 53A 54D 55B 56D 57A 58B 59B 60C 61B 62A 63C 64A 65D 66B 67C 68A 69B 70D 71A 72B 73C 74D 75D 76D 77A 78C 79B 80C Câu 41. Dung dịch trong nước của chất nào dưới đây có màu da cam A. K2Cr2O7.       B. KCl.       C. K2CrO4.         D. KMnO4. Câu 42. Kim loại vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Bình 2 – Đồng Tháp (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3B 4A 5B 6A 7B 8D 9A 10A 11D 12B 13A 14C 15D 16C 17B 18D 19D 20D 21B 22D 23D 24A 25C 26A 27B 28A 29C 30C 31C 32C 33B 34B 35A 36A 37A 38C 39D 40D Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. Khí X được tạo ra từ phản ứng hóa học nào sau đây? A. 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO (k) + 4H2O. B.

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Chuyên Nguyễn Quang Diêu (Lần 4)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42C 43B 44C 45A 46B 47A 48A 49C 50B 51C 52D 53A 54D 55B 56D 57C 58D 59B 60D 61B 62A 63A 64A 65D 66B 67D 68D 69B 70C 71A 72B 73C 74B 75C 76D 77D 78A 79A 80C Câu 41: Hiđroxit lưỡng tính là A. Fe(OH)3.                     B. Fe(OH)2.                     C. Cr(OH)3.                     D. Cr(OH)2. Câu 42: Trong 4 kim loại dưới đây, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe.                               B. Cu.                              C. Al.                               D. Ag. Câu 43: Công thức sắt (III) hiđroxit là A. Fe(OH)2.                     B.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!