[2023] Thi thử TN sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 176 41C 42D 43A 44D 45A 46C 47A 48C 49B 50C 51A 52D 53C 54C 55C 56B 57B 58A 59C 60C 61A 62A 63C 64D 65B 66D 67C 68B 69B 70C 71A 72D 73B 74A 75A 76C 77C 78B 79B 80D Câu 41. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, tạo ra khí H2? A. Ca(OH)2.       B. MgO.       C. Mg.         D. BaCO3. Câu 42. Hợp

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Cù Huy Cận – Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 105 41D 42D 43A 44D 45B 46C 47B 48C 49B 50C 51B 52A 53A 54C 55C 56A 57B 58B 59B 60B 61A 62D 63B 64B 65C 66A 67D 68C 69B 70B 71B 72D 73D 74D 75A 76A 77C 78C 79B 80C Câu 41: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố Clo? A. Nilon-6,6.       B. Poliacrilonitrin.       C. Polietilen.         D. Poli(vinyl clorua). (Xem giải) Câu 42: Chất nào sau đây phản

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Tĩnh (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 087 41A 42B 43C 44A 45B 46C 47D 48A 49C 50A 51D 52C 53D 54A 55B 56D 57B 58B 59A 60A 61D 62C 63A 64D 65B 66B 67A 68B 69B 70A 71B 72D 73A 74D 75A 76B 77C 78C 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Na.       B. Cu.       C. Ag.         D.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Tĩnh (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 086 41A 42D 43D 44B 45C 46B 47A 48C 49B 50B 51D 52A 53D 54B 55A 56A 57B 58B 59D 60A 61B 62B 63C 64D 65B 66D 67A 68D 69C 70B 71A 72D 73B 74D 75B 76D 77C 78D 79A 80A (Xem giải) Câu 41: Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hóa? A. Thép cacbon để trong không khí ẩm.         B. Đốt dây sắt trong khí oxi. C. Kim loại Cu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 063 41A 42D 43B 44A 45B 46D 47B 48B 49C 50C 51C 52C 53D 54D 55B 56A 57B 58C 59D 60D 61A 62B 63B 64C 65B 66A 67B 68D 69D 70A 71A 72C 73A 74C 75D 76A 77A 78B 79C 80C Câu 41: Kim loại Al tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2? A. HCl       B. NaNO3       C. NaCl         D. Na2SO4 Câu 42: Ion có

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 049 41C 42A 43B 44D 45A 46D 47C 48C 49B 50A 51D 52A 53B 54D 55D 56B 57B 58D 59C 60B 61D 62A 63B 64A 65C 66A 67A 68D 69C 70A 71D 72C 73B 74D 75D 76A 77B 78A 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây, trong nước là chất điện li yếu? A. NaOH.       B. H2SO4.       C. NH3.         D. NaCl. Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Nghèn – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 033 41A 42C 43A 44B 45D 46A 47D 48C 49D 50B 51B 52D 53C 54D 55A 56A 57B 58A 59D 60A 61A 62B 63C 64D 65C 66C 67A 68A 69D 70B 71C 72C 73A 74C 75B 76D 77C 78B 79C 80D Câu 41: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Ag+.       B. Na+.       C. Fe2+.         D. Al3+. (Xem giải) Câu 42: Thủy phân hoàn toàn 1

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2,0 điểm) 1. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: (Xem giải) a. Cho CH3COOHN(CH3)3 và Glu-Ala lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư. (Xem giải) b. Cho glucozơ và fomanđehit lần lượt tham gia phản ứng tráng bạc. 2. Hãy giải thích ngắn gọn (Xem giải) a. Để dập tắt các đám cháy xăng dầu nhỏ người ta dùng chăn chiên (được làm

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 5)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 071 41C 42B 43A 44B 45C 46C 47A 48B 49A 50B 51B 52C 53D 54B 55D 56A 57C 58C 59D 60C 61C 62D 63A 64A 65C 66B 67A 68D 69A 70A 71B 72C 73B 74D 75D 76A 77A 78C 79D 80D Câu 41. Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. CO2.       B. CS2.       C. CH4.         D. Na2CO3. (Xem giải) Câu 42. Cho m gam hỗn hợp kim

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  ⇒ Mã đề: 066 41C 42D 43B 44D 45A 46C 47A 48C 49A 50C 51C 52A 53D 54A 55B 56C 57C 58B 59C 60D 61C 62A 63D 64A 65B 66A 67A 68D 69D 70D 71A 72B 73D 74D 75D 76A 77B 78A 79B 80A Câu 41. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất được ứng dụng làm nhiệt kế là: A. Li.       B. Cs.       C. Hg.         D. Ag. Câu 42. Chất

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hương Sơn – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 064 41A 42B 43C 44C 45D 46D 47B 48A 49B 50D 51B 52A 53C 54D 55C 56D 57D 58D 59B 60A 61C 62B 63C 64B 65C 66D 67A 68C 69B 70A 71B 72C 73A 74B 75D 76A 77B 78D 79A 80C Câu 41: FeO tác dụng với H2SO4 loãng dư, sinh ra chất nào sau đây? A. FeSO4.       B. Fe2(SO4)3.       C. SO2.         D. H2. Câu 42: Loại polime nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 057 1D 2C 3D 4B 5A 6D 7B 8A 9D 10B 11C 12D 13D 14D 15B 16C 17D 18D 19D 20B 21B 22C 23A 24A 25D 26A 27D 28C 29C 30D 31B 32B 33C 34C 35B 36D 37C 38A 39C 40C (Xem giải) Câu 1. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H+ + OH- → H2O? A. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl.       B. NaOH + NaHCO3

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 044 41A 42C 43A 44A 45B 46B 47B 48A 49B 50C 51C 52B 53C 54C 55A 56C 57B 58B 59A 60D 61B 62B 63D 64C 65D 66C 67B 68C 69A 70A 71A 72B 73B 74C 75B 76B 77D 78B 79A 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. K.       B. Al.       C. Mg.         D. Fe. Câu 42. Ở điều kiện thường, kim loại nào

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Thị Minh Khai – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 042 41A 42A 43C 44A 45D 46D 47B 48A 49C 50D 51D 52D 53C 54B 55D 56B 57D 58A 59D 60A 61A 62A 63D 64A 65B 66A 67C 68B 69C 70D 71A 72C 73A 74A 75B 76C 77C 78B 79A 80A (Xem giải) Câu 41. Lên men m1 gam glucozơ (hiệu suất 100%) thu được m2 gam ancol etylic và 89,6 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m2 là A. 184.       B. 720.    

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Trần Phú – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 030 41C 42A 43A 44D 45B 46B 47B 48D 49A 50D 51A 52B 53A 54B 55B 56C 57A 58C 59C 60A 61D 62C 63B 64A 65A 66C 67D 68D 69D 70D 71B 72B 73B 74B 75A 76C 77D 78C 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Cho các kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy là: A. 1          B. 3          C. 2         D.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 020 1B 2D 3A 4C 5A 6B 7A 8A 9D 10C 11D 12A 13B 14C 15C 16D 17A 18C 19D 20A 21C 22D 23C 24D 25B 26B 27A 28C 29A 30B 31D 32C 33A 34B 35C 36C 37C 38C 39B 40D Câu 1: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là A. HCOOC2H5       B. C2H5COOC2H5       C. C2H5COOCH3         D. CH3COOCH3 Câu 2: Ion kim

Xem thêm

[2021 – 2022] Tuyển sinh 10 chuyên Hà Tĩnh

⇒ Mã đề: 002 ⇒ Thời gian làm bài: 150 phút ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu 1. (1,0 điểm) X là muối của kim loại Canxi, Y là muối của kim loại Natri. Từ X và Y thực hiện các phản ứng sau: X (t°)  → X1 + CO2        X1 + H2O → X2 X2 + Y → X + Y1 + H2O        X2 + 2Y → X + Y2 + H2O Xác định X, Y, X1, X2, Y2, Y2 và hoàn thành phương trình

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (3,0 điểm) (Xem giải) 1) Dùng hình vẽ, mô tả thí nghiệm điều chế và thử tính chất của etilen. Nêu rõ vai trò của các dụng cụ dùng làm thí nghiệm và cách tiến hành thí nghiệm. (Xem giải) 2) Các chất: 4-hiđroxi-3-metoxibenzanđehit có mùi thơm vani, 4-metoxibenzanđehit và p-isopropylbenzanđehit được chiết xuất từ quả cây hồi, đều được sử dụng trong chế biến thực phẩm và dược phẩm. Viết

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1: (3,0 điểm) (Xem giải) 1. Cho các chất: p-crezol; natri phenolat; etylamoni hidrosunfat, isoamyl axetat; amilozơ; Ala-Gly lần lượt tác dụng với các dung dịch ở nhiệt độ thích hợp: HCl; NaOH. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có). (Xem giải) 2. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Rót 1,5 ml dung dịch saccarozơ 1% vào ống nghiệm sạch và

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1: (3,0 điểm) (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xẩy ra trong các thí nghiệm sau: a) Cho lượng nhỏ tristearin vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH loãng (dư) rồi đun nóng. Để nguội ống nghiệm rồi thêm tiếp vào đó vài giọt dung dịch CuSO4. b) Cho lượng nhỏ vinyl fomat vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH loãng (vừa đủ). Thêm tiếp

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Vũ Quang – Hà Tĩnh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 006 1D 2C 3C 4C 5C 6D 7D 8D 9A 10A 11B 12C 13D 14B 15C 16C 17C 18C 19B 20D 21C 22D 23B 24D 25C 26C 27C 28D 29C 30C 31D 32B 33A 34A 35C 36A 37C 38A 39B 40A Câu 1: Aminoaxit nào sau đây có hai nhóm amino? A. Axit Glutamic.       B. Valin.       C. Alanin.         D. Lysin. (Xem giải) Câu 2: Khối lượng phân tử của axit

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!