You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Mai Thúc Loan – Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43C 44C 45C 46C 47C 48C 49A 50A 51C 52B 53D 54D 55C 56C 57B 58D 59A 60B 61B 62B 63C 64B 65C 66A 67B 68D 69B 70C 71D 72D 73D 74A 75B 76D 77A 78B 79B 80A (Xem giải) Câu 41: Thủy phân hoàn toàn một tripeptit X (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm alanin và glyxin theo tỷ lệ mol là 2 : 1. Số tripeptit thỏa mãn công thức cấu tạo của X là A. 1.       B. 4.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43B 44A 45B 46B 47B 48A 49D 50C 51C 52B 53C 54A 55B 56A 57D 58D 59A 60D 61B 62B 63C 64A 65A 66C 67D 68D 69C 70D 71C 72B 73C 74D 75A 76C 77C 78C 79A 80B Câu 41: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaCl.       B. KNO3.       C. Na2SO4.         D. NaOH. Câu 42: Crom(III) oxit là chất rắn màu lục thẫm, được dùng để tạo màu lục cho đồ

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Trần Phú – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44C 45A 46A 47B 48B 49D 50B 51B 52C 53D 54A 55A 56B 57C 58B 59B 60D 61C 62B 63D 64D 65C 66B 67A 68C 69B 70C 71C 72A 73B 74D 75C 76B 77D 78A 79C 80D Câu 41: Ở nhiệt độ thường chất hay dung dịch nào sau đây phản ứng với Cu? A. NaOH.       B. HCl.       C. H2.       D. AgNO3 Câu 42: Chất nào sau đây là đồng đẳng của etilen? A. Etan.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44B 45A 46B 47A 48B 49A 50D 51A 52D 53C 54C 55D 56D 57A 58C 59D 60B 61D 62D 63B 64B 65C 66D 67C 68A 69A 70C 71B 72B 73C 74C 75D 76D 77C 78C 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Tiến hành thí nghiệm oxi hóa glucozơ bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 (phản ứng tráng bạc) theo các bước sau: Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch. Bước 2: Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh (Lần 1 – Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3D 4B 5D 6C 7A 8B 9B 10C 11A 12A 13A 14C 15A 16A 17B 18B 19A 20B 21A 22B 23C 24A 25C 26B 27A 28B 29A 30D 31B 32B 33B 34B 35A 36D 37C 38A 39C 40D Câu 1: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là A. etyl axetat.       B. propyl axetat.       C. metyl propionat.       D. metyl axetat. Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh (Lần 1 – Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3C 4D 5D 6B 7A 8D 9B 10A 11C 12B 13D 14A 15B 16D 17A 18A 19D 20D 21D 22C 23B 24D 25A 26C 27B 28C 29B 30B 31B 32A 33A 34C 35C 36C 37D 38A 39B 40D Câu 1: Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, chứa đồng thời nhóm A. -NH2 và -COOH.       B. -OH và -COOH.       C. -OH và -NH2.       D. -NH2 và -CHO. Câu 2: Chất nào sau đây là chất

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 trường Kỳ Anh – Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4D 5D 6B 7D 8C 9B 10B 11B 12A 13C 14B 15B 16D 17B 18C 19B 20C 21A 22A 23D 24B 25C 26B 27D 28D 29A 30A 31B 32A 33A 34D 35A 36C 37D 38B 39B 40A Câu 1. Este có mùi chuối chín thường được điều chế từ axit axetic và ancol là A. 2-metylpropanol       B. 2-metylbutanol       C. 3-metylbutanol       D. 2,3-đimetylbutanol Câu 2. Este nào sau đây thủy phân bằng dung dịch kiềm thu

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hương Khê – Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44C 45A 46A 47A 48B 49C 50A 51D 52D 53C 54D 55A 56D 57D 58C 59D 60C 61B 62C 63D 64B 65C 66C 67A 68D 69A 70B 71B 72C 73A 74B 75D 76D 77D 78A 79B 80A Câu 41: Chất nào sau đây dùng làm để chế thuốc chữa đau dạ dày? A. Na2SO4.       B. Na2SO3.       C. CaSO4.       D. NaHCO3. Câu 42: Theo Are-ni-ut, chất nào dưới đây là axit? A. LiOH.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh (Lần 5)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3B 4A 5C 6C 7C 8C 9A 10A 11D 12B 13D 14A 15B 16A 17D 18A 19D 20C 21B 22C 23B 24B 25B 26B 27B 28A 29B 30B 31D 32C 33C 34B 35D 36B 37B 38A 39A 40C Câu 1. Số đồng phân este của C3H6O2 là A. 4       B. 1       C. 2       D. 3 Câu 2. Công thức tổng quát của chất béo no là A. CnH2n-4O6       B. CnH2nO6      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44C 45C 46A 47B 48A 49D 50B 51A 52B 53D 54A 55A 56C 57B 58D 59D 60D 61B 62C 63C 64A 65C 66D 67B 68D 69B 70B 71A 72C 73D 74A 75B 76C 77C 78C 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Ba.       B. Al.       C. Na.         D. Cu. Câu 42: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng? A. axit aminoaxetic.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44D 45D 46D 47A 48D 49B 50C 51D 52B 53D 54D 55B 56C 57B 58C 59A 60B 61B 62B 63C 64A 65C 66A 67B 68D 69B 70B 71C 72C 73A 74C 75A 76C 77D 78A 79C 80A Câu 41: Dung dịch NaOH không tạo ra kết tủa khi cho vào dung dịch nào sau đây? A. Dung dịch MgCl2.      B. Dung dịch FeCl2.      C. Dung dịch FeCl3.      D. Dung dịch BaCl2. Câu 42: Sắt có số oxi hóa

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia của sở GD-ĐT Hà Tĩnh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3A 4A 5A 6C 7D 8B 9C 10B 11C 12D 13B 14C 15D 16A 17D 18C 19D 20A 21D 22C 23C 24D 25D 26D 27B 28A 29A 30D 31D 32A 33C 34D 35A 36B 37A 38A 39C 40A Câu 1. Chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu? A. HCl       B. Na2CO3.       C. NaOH.       D. HCl. Câu 2. Dung dịch sắt (III) clorua tác dụng với hợp chất nào sau đây?

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia của sở GD-ĐT Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4D 5D 6B 7C 8D 9C 10C 11A 12B 13C 14D 15D 16C 17A 18B 19D 20D 21C 22B 23A 24C 25B 26B 27A 28A 29A 30B 31C 32B 33B 34D 35D 36B 37B 38B 39A 40C Câu 1. Chất dùng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu là A. Ca(OH)2.       B. Na2SO4.       C. Na2CO3.       D. NaOH. Câu 2. Công thức của nhôm clorua là A. AlCl3.       B. AgCl.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43B 44A 45C 46D 47B 48D 49B 50D 51C 52B 53D 54B 55A 56D 57D 58A 59C 60C 61A 62C 63A 64C 65C 66B 67B 68C 69C 70A 71B 72C 73B 74B 75D 76D 77A 78B 79B 80C Câu 41: Axit fomic có trong nọc độc của ong và kiến có công thức là: A. HCOOH.       B. C6H5COOH.       C. CH3COOH.       D. HOOC-COOH. Câu 42: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Công Trứ – Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45C 46D 47D 48C 49D 50D 51C 52A 53D 54B 55B 56C 57C 58C 59B 60D 61D 62B 63B 64B 65A 66D 67C 68B 69C 70D 71C 72B 73B 74D 75D 76D 77D 78D 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Kem đánh răng chứa một lượng muối của flo (như CaF2, SnF2) có tác dụng bảo vệ lớp men răng vì nó thay thế một phần hợp chất có trong men răng là Ca5(PO4)3OH thành Ca5(PO4)3F. Điều

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44C 45D 46B 47B 48A 49B 50C 51D 52A 53C 54B 55B 56B 57A 58A 59D 60B 61C 62D 63D 64C 65A 66A 67A 68D 69A 70A 71C 72B 73D 74C 75B 76C 77D 78C 79A 80D Câu 41. Chất nào sau đây là oxit lưỡng tính? A. CO2.       B. Cr2O3.       C. P2O5.          D. FeO. Câu 42. Ở điều kiện thường, đơn chất phi kim nào sau đây tồn tại ở dạng khí? A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44C 45A 46A 47C 48B 49A 50A 51B 52B 53B 54C 55A 56D 57D 58D 59A 60B 61C 62C 63B 64C 65C 66B 67D 68D 69A 70B 71B 72C 73C 74B 75D 76B 77A 78B 79B 80A Câu 41: Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, ta dùng dung dịch A. Na2CO3.       B. Ca(NO3)2.       C. NaCl.         D. HCl. Câu 42: Kim loại có các tính chất vật lý chung là: A. Tính dẻo, tính dẫn

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44A 45D 46D 47B 48D 49A 50B 51C 52B 53A 54B 55D 56D 57A 58D 59D 60D 61C 62B 63C 64C 65C 66B 67C 68B 69A 70B 71A 72C 73C 74C 75A 76C 77D 78A 79D 80B Câu 41. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. Tơ visco.       B. Tơ tằm.       C. Tơ nilon-6,6.         D. Tơ capron. (Xem giải) Câu 42. Số este mạch hở có công thức phân tử C4H6O2 có thể phản

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43A 44B 45D 46B 47C 48A 49B 50C 51C 52A 53B 54A 55C 56A 57C 58A 59D 60A 61C 62C 63D 64D 65B 66B 67B 68D 69C 70A 71C 72D 73B 74D 75C 76D 77A 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng rồi lấy khí thu được để khử oxit của kim loại Y. Hai kim loại X và Y lần lượt là A. Cu và Fe.       B. Fe và Cu.   

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Vũ Quang – Hà Tĩnh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44B 45D 46A 47D 48A 49B 50D 51A 52D 53C 54A 55C 56B 57C 58A 59C 60C 61D 62C 63B 64A 65C 66C 67B 68A 69A 70D 71C 72C 73A 74D 75B 76D 77A 78C 79A 80D Câu 41. Sục khí metylamin vào nước thu được dung dịch làm A. Quỳ tím không đổi màu.          B. Quỳ tím hóa xanh. C. Phenolphtalein hóa xanh.         D. Phenolphtalein không đổi màu. Câu 42. Chất làm đục nước vôi

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hà Tĩnh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi và giải chi tiết: Câu 1: (2,5 điểm) (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học cho các thí nghiệm (mỗi thí nghiệm chỉ viết 1 phương trình) a. Cho 2a mol kim loại natri vào dung dịch chứa a mol amoni hiđrosunfat. b. Cho hỗn hợp dạng bột gồm oxit sắt từ và đồng (dư) vào dung dịch axit clohiđric dư. c. Cho b mol kim loại bari vào dung dịch chứa b mol phenylamoni sunfat. d. Trộn dung dịch

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!