You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45D 46B 47B 48D 49C 50A 51B 52B 53A 54B 55C 56C 57D 58A 59D 60C 61C 62A 63C 64D 65A 66B 67D 68C 69D 70C 71D 72A 73B 74D 75A 76B 77A 78B 79B 80D Câu 41. Nhỏ dung dịch iot vào ống nghiệm đựng hồ tinh bột thấy xuất hiện màu A. hồng nhạt.       B. tím.       C. xanh tím.       D. vàng nhạt. Câu 42. Metyl axetat có công thức là A. CH3COOCH3.

Xem thêm

[2021] Thi thử cụm Ninh Bình – Hoa Lư (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44A 45A 46D 47A 48B 49C 50B 51B 52B 53A 54A 55D 56D 57A 58B 59D 60A 61C 62A 63D 64A 65D 66C 67C 68B 69B 70B 71D 72A 73D 74B 75B 76C 77C 78B 79A 80D Câu 41. Chất X có công thức C2H5COOC2H5. Tên gọi của X là A. etyl axetat.       B. etyl propionat.       C. propyl axetat.       D. metyl propionat. Câu 42. Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44D 45C 46C 47D 48B 49C 50C 51B 52A 53C 54A 55D 56B 57D 58C 59C 60A 61C 62D 63A 64A 65B 66B 67B 68A 69D 70C 71A 72A 73A 74D 75D 76B 77D 78A 79D 80B Câu 41: Cho các chất dưới đây, chất nào có phân tử khối M = 146 gam/mol A. glyxin.       B. lysin.       C. valin.       D. alanin. Câu 42: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào A.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia của sở GD-ĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3C 4C 5D 6C 7D 8A 9B 10C 11D 12B 13D 14C 15A 16A 17A 18B 19C 20A 21B 22B 23A 24D 25D 26B 27A 28B 29D 30D 31D 32A 33A 34B 35A 36A 37B 38D 39C 40C Câu 1. Etyl axetat là tên gọi của chất nào sau đây? A. HCOOCH3.       B. CH3COOC2H3       C. CH3COOC2H5       D. CH3COOCH3. Câu 2. Chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương? A. Axit fomic.      

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Nho Quan A – Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44A 45D 46A 47B 48D 49B 50C 51D 52B 53A 54D 55D 56B 57A 58D 59A 60D 61B 62A 63D 64A 65A 66A 67B 68B 69C 70B 71B 72B 73B 74C 75D 76C 77C 78B 79A 80D Câu 41. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng nhưng là? A. Nilon-6,6.       B. Poli(vinylclorua).       C. Polietilen.       D. Poli(metyl metacrylat). Câu 42. Este etyl fomat có công thức là A. HCOOCH3.       B. CH3COOCH3.  

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Yên Khánh A – Ninh Bình (Tháng 10)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3A 4D 5B 6A 7D 8A 9A 10C 11D 12A 13D 14A 15A 16C 17D 18D 19B 20C 21C 22D 23C 24D 25B 26C 27A 28A 29A 30A 31D 32D 33B 34B 35C 36B 37C 38D 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng. (2) Cho ancol etylic phản ứng với Na (3) Cho metan phản ứng với Cl2 (as) (4) Cho dung dịch glucozơ vào

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GD-ĐT Ninh Bình (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45A 46C 47A 48D 49D 50A 51B 52B 53A 54B 55D 56C 57B 58B 59C 60D 61C 62A 63C 64D 65A 66D 67D 68D 69D 70B 71C 72B 73B 74D 75A 76C 77B 78B 79A 80C Câu 41. Ở điều kiện thường, oxit nào sau đây là chất rắn? A. N2O.          B. NO2.          C. P2O5.         D. CO2. Câu 42. Khi trùng hợp CH2=CH-Cl thu được polime

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44D 45D 46C 47A 48B 49B 50C 51C 52A 53C 54A 55C 56D 57D 58B 59C 60B 61D 62A 63B 64C 65D 66A 67B 68C 69A 70B 71B 72A 73A 74C 75D 76A 77D 78D 79B 80C Câu 41. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,…) bằng cách nào sau đây được xem là an toàn? A. Dùng fomon và nước đá khô.          B. Dùng fomon và phân đạm. C. Dùng nước đá và nước đá khô.      

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 sở Ninh Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3D 4A 5C 6D 7D 8D 9B 10A 11C 12D 13B 14B 15C 16B 17C 18D 19A 20A 21D 22C 23A 24B 25B 26B 27C 28B 29A 30D 31D 32D 33C 34A 35B 36D 37A 38B 39C 40D Câu 1: Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? A. Aren.                        B. Anken.                     C. Ankin.                      D. Ankan. Câu 2: Thủy ngân rất độc, dễ bay hơi. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân?

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!