[2024] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 101 41A 42A 43D 44A 45B 46D 47B 48A 49C 50B 51C 52C 53A 54B 55D 56C 57C 58A 59D 60C 61B 62D 63D 64C 65B 66B 67A 68C 69B 70C 71D 72D 73C 74B 75D 76D 77B 78A 79A 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? A. Fe.       B. Na.       C. K.         D. Ca. Câu 42. Metanol là chất rất

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Ninh Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 084 41D 42C 43C 44D 45C 46C 47A 48B 49C 50A 51D 52A 53D 54A 55D 56C 57C 58A 59C 60B 61C 62A 63D 64D 65B 66A 67D 68A 69A 70A 71B 72D 73B 74B 75D 76B 77B 78B 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Cho dãy các chất sau: tristearin, saccarozơ, Glu-Val-Gly, anilin. Số chất trong dãy hoà tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A. 1.       B. 3.       C. 4. 

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 045 41B 42A 43D 44C 45C 46C 47D 48B 49B 50D 51A 52A 53A 54C 55B 56B 57C 58A 59B 60A 61C 62A 63D 64A 65A 66B 67D 68B 69B 70B 71B 72A 73A 74A 75C 76D 77D 78D 79C 80C Câu 41. Vật liệu polime nào sau đây trong thành phần không chứa nguyên tố nitơ? A. Lông cừu.        B. Xenlulozơ.         C. Tơ olon.        D. Tơ capron. Câu 42:

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 011 41A 42A 43B 44C 45A 46D 47A 48A 49B 50C 51A 52B 53C 54A 55C 56A 57C 58B 59A 60B 61B 62A 63A 64D 65C 66D 67A 68C 69B 70A 71A 72A 73A 74A 75D 76D 77A 78C 79C 80D Câu 41. Công thức [C6H7O2(OH)3]n là của chất nào trong các chất cho dưới đây? A. Xenlulozơ.       B. Saccarozơ.       C. Glucozơ.         D. Fructozơ. Câu 42. Chất nào sau đây

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 174 41A 42A 43C 44A 45D 46A 47A 48C 49B 50B 51D 52A 53A 54A 55D 56B 57B 58B 59C 60B 61C 62C 63D 64D 65C 66B 67A 68A 69A 70B 71C 72C 73B 74D 75C 76A 77C 78C 79B 80A Câu 41. Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là A. C2H5COOC2H5.       B. C2H5COOCH3.       C. HCOOC2H5.       D. CH3COOCH3 Câu 42. Chất nào

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 118 41C 42B 43D 44D 45D 46A 47A 48D 49B 50B 51C 52D 53B 54C 55C 56A 57D 58D 59D 60D 61B 62B 63B 64A 65D 66A 67D 68B 69D 70C 71C 72B 73A 74D 75B 76A 77B 78D 79D 80C Câu 41. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường? A. Than đá.       B. Xăng,

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Kim Sơn A – Ninh Bình (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 116 1C 2B 3C 4A 5C 6B 7B 8A 9D 10D 11D 12A 13A 14B 15B 16B 17B 18A 19A 20C 21B 22B 23B 24A 25B 26B 27D 28D 29C 30D 31A 32C 33A 34C 35B 36C 37B 38C 39D 40C (Xem giải) Câu 1. Cho phản ứng hóa học: Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag. Trong phản ứng trên xảy ra A. sự khử Zn2+ và sự oxi hóa Ag.         B. sự oxi hóa

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 50 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3B 4D 5D 6C 7A 8B 9A 10C 11D 12B 13A 14D 15C 16A 17B 18A 19B 20B 21A 22D 23B 24D 25C 26A 27C 28C 29A 30C 31D 32C 33A 34A 35D 36D 37D 38C 39C 40B Câu 1: Kim loại không tan được trong dung dịch HCl? A. Cu       B. Na       C. Fe        D. Mg Câu 2: Xà phòng hóa

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Yên Khánh A – Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 040 41B 42D 43C 44B 45B 46C 47A 48D 49D 50A 51D 52A 53A 54B 55D 56C 57C 58C 59A 60A 61B 62B 63B 64C 65B 66C 67A 68B 69D 70A 71A 72C 73D 74C 75C 76A 77D 78C 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Từ glucozơ không thể điều chế trực tiếp chất nào sau đây? A. Sobitol       B. Axit axetic       C. Axit gluconic         D. Etanol Câu 42. Polime

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 039 41C 42D 43D 44B 45D 46A 47A 48B 49B 50B 51B 52C 53A 54B 55B 56A 57A 58C 59A 60C 61B 62D 63D 64C 65B 66C 67C 68C 69A 70D 71D 72A 73C 74A 75A 76A 77D 78D 79D 80D Câu 41. Este nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài? A. isoamyl axetat.         B. etyl butyrat. C. benzyl axetat.       D. metyl salixylat. Câu 42. Chất nào sau đây không tham

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Kim Sơn A – Ninh Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 023 1A 2A 3C 4A 5A 6A 7D 8B 9C 10D 11A 12A 13C 14D 15B 16B 17A 18D 19A 20A 21D 22A 23C 24C 25A 26C 27D 28C 29D 30D 31A 32B 33B 34B 35A 36C 37A 38B 39C 40C Câu 1: Este etyl axetat có công thức phân tử là A. C4H8O2.       B. C4H6O2.       C. C3H6O2.         D. C5H10O2. (Xem giải) Câu 2: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một

Xem thêm

[2022] Thi thử TN liên trường Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 171 41D 42C 43B 44C 45C 46B 47B 48D 49C 50D 51A 52B 53D 54D 55D 56B 57A 58D 59C 60B 61C 62D 63A 64D 65B 66B 67D 68C 69A 70D 71A 72A 73A 74A 75D 76C 77C 78D 79C 80B (Xem giải) Câu 41. Trong các polime sau: poli(metyl metacrylat); polistiren; nilon-7; poli(etylen-terephtalat); nilon-6,6; poli(vinyl axetat). Số polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là A. 4.       B. 5.       C.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Ninh Bình (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 127 41D 42A 43D 44B 45A 46B 47D 48B 49D 50A 51C 52B 53D 54A 55C 56C 57C 58D 59A 60D 61A 62C 63B 64B 65C 66C 67D 68A 69D 70B 71A 72C 73A 74B 75C 76A 77B 78D 79D 80B Câu 41. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng) không sinh ra chất khí? A. Fe(OH)2.       B. FeO.       C. Fe3O4.         D. Fe2O3. Câu 42.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 067 41A 42C 43D 44A 45B 46A 47D 48C 49B 50C 51C 52B 53D 54A 55C 56A 57B 58B 59A 60D 61A 62C 63D 64A 65B 66D 67A 68B 69D 70B 71C 72B 73B 74A 75D 76A 77D 78C 79C 80C Câu 41: Số nguyên tử cacbon trong phân tử alanin là: A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 5. Câu 42: Trong phân tử Gly-Ala-Val-Lys thì amino axit đầu

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2B 3A 4A 5B 6D 7B 8B 9D 10C 11C 12B 13C 14A 15A 16A 17D 18A 19A 20D 21C 22B 23A 24B 25A 26B 27C 28A 29B 30D 31C 32A 33B 34B 35B 36A 37B 38A 39D 40B 41B 42A 43B 44B 45A 46A 47C 48B 49C 50C 51C 52C 53C 54C 55C 56A 57B 58C 59A 60C 61B 62D 63D 64C (Xem giải) Câu 1. Số nguyên tố hóa học

Xem thêm

[2022] Khảo sát chất lượng trường Yên Khánh A – Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 021 41D 42B 43D 44D 45A 46D 47B 48B 49C 50B 51C 52A 53C 54D 55B 56C 57A 58B 59D 60D 61A 62A 63A 64D 65B 66A 67B 68A 69C 70B 71C 72B 73A 74B 75B 76B 77C 78B 79D 80A Câu 41. Este nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc? A. C2H3COOC2H5.       B. C6H5COOCH3.       C. CH3COOC2H5.        D. HCOOC6H5. Câu 42. Muối mononatri của amino

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2A 3A 4C 5D 6A 7B 8C 9D 10C 11C 12C 13B 14C 15C 16A 17B 18A 19C 20D 21B 22A 23D 24A 25D 26B 27B 28D 29C 30D 31C 32B 33B 34D 35D 36C 37A 38A 39D 40A 41B 42B 43A 44A 45D 46D 47D 48D 49C 50A 51D 52A 53B 54B 55D 56A I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm) (Xem giải) Câu 1: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3C 4D 5C 6B 7D 8C 9D 10A 11D 12C 13B 14C 15B 16A 17C 18B 19D 20C 21C 22D 23A 24C 25C 26B 27A 28C 29B 30A 31D 32D 33B 34B 35B 36A 37C 38A 39D 40B 41A 42D 43A 44D 45C 46C 47C 48A 49B 50D 51D 52B 53A 54D 55A 56B I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm) (Xem giải) Câu 1: Cho các chất hữu cơ sau: (1) H2NCH2COOH;

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3D 4C 5C 6A 7B 8B 9D 10A 11D 12A 13D 14C 15A 16B 17A 18C 19B 20B 21A 22C 23A 24D 25C 26A 27D 28C 29A 30C 31C 32D 33C 34D 35A 36D 37D 38B 39C 40A 41B 42B 43D 44D 45A 46C 47C 48A 49A 50C 51B 52A 53A 54C 55D 56A I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm) (Xem giải) Câu 1: Trong số các muối sau: (1) Na2SO4, (2)

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Ninh Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3A 4B 5A 6A 7D 8D 9B 10B 11C 12D 13C 14D 15A 16B 17C 18C 19AB 20C 21B 22A 23A 24B 25B 26C 27A 28B 29C 30D 31D 32D 33C 34D 35C 36C 37A 38A 39D 40C 41D 42C 43D 44B 45C 46A 47D 48B 49A 50C 51B 52D 53B 54B 55C 56A I. TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm) (Xem giải) Câu 1: Cho các phản ứng sau (1) dung dịch

Xem thêm

[2021] Thi thử TN cụm Ninh Bình – Tam Điệp

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43C 44B 45B 46B 47C 48A 49A 50A 51C 52D 53C 54A 55A 56D 57D 58C 59A 60A 61A 62A 63C 64C 65B 66A 67C 68D 69D 70B 71C 72A 73C 74D 75D 76A 77C 78B 79D 80B Câu 41. Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất ? A. Fe3+.       B. Cu2+.       C. K+.         D. Ag+. Câu 42. Bản chất của sự ăn mòn kim loại là quá

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!