[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Kiên Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 140 41D 42B 43A 44B 45A 46D 47C 48B 49A 50D 51A 52D 53B 54D 55B 56D 57A 58B 59A 60C 61C 62B 63A 64B 65B 66A 67A 68D 69A 70D 71B 72C 73D 74B 75D 76C 77B 78B 79C 80D Câu 41: Số nguyên tử hiđro trong phân tử axit oleic là A. 33.       B. 35.       C. 31.         D. 34. (Xem giải) Câu 42: Khi dẫn từ từ khí

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Kiên Giang (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 149 41C 42B 43B 44B 45B 46A 47A 48B 49A 50C 51A 52B 53B 54C 55A 56B 57B 58A 59A 60C 61C 62A 63B 64B 65A 66A 67D 68A 69B 70C 71C 72C 73C 74D 75D 76A 77D 78C 79A 80B Câu 41: Polime nào sau đây có công thức (-CH2-CHCl-)n? A. Poli(metyl metacrylat).         B. Polietilen. C. Poli(vinyl clorua).       D. Poliacrilonitrin. Câu 42: Các dung dịch nào sau đây đều phản ứng với

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Kiên Giang (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44D 45C 46C 47B 48B 49A 50D 51D 52B 53B 54B 55B 56A 57B 58C 59D 60C 61C 62B 63C 64B 65A 66A 67D 68C 69B 70C 71B 72B 73B 74B 75D 76D 77A 78C 79A 80A Câu 41: Kim loại thường được dùng làm tế bào quang điện là A. K.       B. Al.       C. Cs.       D. Na. Câu 42: Kim loại nào sau đây tan trong dung dịch HNO3

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Kiên Giang (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45A 46A 47A 48B 49B 50A 51A 52A 53A 54B 55C 56B 57B 58B 59C 60A 61D 62B 63D 64D 65C 66B 67B 68C 69A 70A 71A 72B 73C 74A 75D 76B 77D 78D 79D 80D Câu 41: Sắt (II) clorua là chất keo tụ được sử dụng để trợ lắng làm trong nước thải các ngành dệt nhuộm, sơn, xi mạ, chăn nuôi, nước thải sinh hoạt, bệnh viện,… Công thức của sắt (II) clorua là A.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Kiên Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43D 44A 45C 46C 47C 48C 49C 50D 51D 52D 53B 54A 55A 56B 57A 58A 59C 60C 61D 62A 63D 64D 65A 66C 67B 68A 69B 70C 71D 72C 73A 74C 75A 76D 77B 78C 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit? A. Tinh bột.       B. Saccarozơ.        C. Xenlulozơ.         D. Glucozơ. Câu 42: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. Quặng đolomit.  

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3A 4C 5A 6A 7B 8B 9C 10B 11D 12D 13B 14A 15B 16B 17B 18A 19A 20A 21C 22B 23C 24B 25B 26A 27A 28B 29B 30B 31B 32D 33B 34C 35B 36B 37A 38C 39D 40B Câu 1: Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. CaC2       B. CO2       C. NaCN         D. C10H14O (Xem giải) Câu 2: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!