[2008] Giải đề thi ĐH-CĐ Khối B

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 90 phút

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

1D 2C 3A 4C 5D 6A 7A 8B 9B 10D
11B 12A 13B 14D 15B 16B 17A 18B 19D 20D
21C 22A 23D 24A 25D 26C 27C 28D 29B 30A
31C 32D 33B 34A 35D 36C 37C 38C 39A 40D
41B 42A 43C 44B 45D 46C 47A 48A 49C 50B
51C 52B 53D 54C 55B 56A

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44):

(Xem giải) Câu 1: Cho biết các phản ứng xảy ra sau:
2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3
2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2
Phát biểu đúng là:

A. Tính khử của Cl- mạnh hơn của Br -.       B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2.

C. Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe2+.       D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.

(Xem giải) Câu 2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:

A. P, N, F, O.       B. N, P, F, O.       C. P, N, O, F.       D. N, P, O, F.

(Xem giải) Câu 3: Nguyên tắc luyện thép từ gang là:

A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.

B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.

C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.

D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.

(Xem giải) Câu 4: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:

A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.

B. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.

C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.

D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.

(Xem giải) Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

Trong đó X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm

A. m-metylphenol và o-metylphenol.       B. benzyl bromua và o-bromtoluen.

C. o-bromtoluen và p-bromtoluen.       D. o-metylphenol và p-metylphenol.

(Xem giải) Câu 6: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

A. Na2CO3.       B. HCl.       C. H2SO4.       D. NaHCO3.

(Xem giải) Câu 7: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140°C. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là

A. CH3OH và C2H5OH.       B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH.       D. C3H7OH và C4H9OH.

(Xem giải) Câu 8: Cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 9: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là

A. 76,6%.       B. 80,0%.       C. 65,5%.       D. 70,4%.

(Xem giải) Câu 10: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

A. 5,4 kg.       B. 5,0 kg.       C. 6,0 kg.       D. 4,5 kg.

(Xem giải) Câu 11: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)

A. a = 0,5b.       B. a = b.       C. a = 4b.       D. a = 2b.

(Xem giải) Câu 12: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 9,75.       B. 8,75.       C. 7,80.       D. 6,50.

(Xem giải) Câu 13: Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là

Bạn đã xem chưa:  Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 4)

A. 3.       B. 4.       C. 6.       D. 5.

Câu 14: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. 2KNO3 → 2KNO2 + O2.       B. NH4NO2 → N2 + 2H2O.

C. NH4Cl → NH3 + HCl.       D. NaHCO3 → NaOH + CO2.

(Xem giải) Câu 15: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 16: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

A. 8,88 gam.       B. 13,92 gam.       C. 6,52 gam.       D. 13,32 gam.

Câu 17: Thành phần chính của quặng photphorit là

A. Ca3(PO4)2.       B. NH4H2PO4.       C. Ca(H2PO4)2.       D. CaHPO4.

(Xem giải) Câu 18: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là

A. C3H8O.       B. C2H6O.       C. CH4O.       D. C4H8O.

(Xem giải) Câu 19: Cho các phản ứng:
Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
2H2S + SO2 → 3S + 2H2O
2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O
4KClO3 → KCl + 3KClO4
O3 → O2 + O
Số phản ứng oxi hoá khử là

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 20: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.       B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4.       D. H2NCH2COOCH3.

(Xem giải) Câu 21: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)

A. CH4 và C2H4.       B. CH4 và C3H4.       C. CH4 và C3H6.       D. C2H6 và C3H6.

(Xem giải) Câu 22: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là

A. C6H8O6.       B. C3H4O3.       C. C12H16O12.       D. C9H12O9.

(Xem giải) Câu 23: Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) ⇌ 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi

A. thay đổi áp suất của hệ.       B. thay đổi nồng độ N2.

C. thay đổi nhiệt độ.       D. thêm chất xúc tác Fe.

(Xem giải) Câu 24: Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là

A. Na.       B. K.       C. Rb.       D. Li.

(Xem giải) Câu 25: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)

A. 55 lít.       B. 81 lít.       C. 49 lít.       D. 70 lít.

(Xem giải) Câu 26: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là

A. 11,5.       B. 10,5.       C. 12,3.       D. 15,6.

(Xem giải) Câu 27: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5.       B. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5.

C. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5.       D. CH3OOC–CH2–COO–C3H7.

(Xem giải) Câu 28: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14)

Bạn đã xem chưa:  [2013] Giải đề thi ĐH Khối A

A. 0,15.       B. 0,30.       C. 0,03.       D. 0,12.

(Xem giải) Câu 29: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là

A. C2H5COOH.       B. CH3COOH.       C. HCOOH.       D. C3H7COOH.

(Xem giải) Câu 30: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là

A. CH3NH2.       B. CH3COOCH3.       C. CH3OH.       D. CH3COOH.

(Xem giải) Câu 31: Cho các phản ứng sau:
H2S + O2 (dư) → Khí X + H2O
NH3 + O2 (850°, Pt) → Khí Y + H2O
NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O
Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là:

A. SO3, NO, NH3.       B. SO2, N2, NH3.       C. SO2, NO, CO2.       D. SO3, N2, CO2.

(Xem giải) Câu 32: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là

A. 40%.       B. 50%.       C. 84%.       D. 92%.

(Xem giải) Câu 33: Cho các phản ứng:
HBr + C2H5OH →        C2H4 + Br2 →
C2H4 + HBr →         C2H6 + Br2 (1 : 1) →
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 34: Tiến hành hai thí nghiệm sau:
– Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M;
– Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là

A. V1 = V2.       B. V1 = 10V2.       C. V1 = 5V2.       D. V1 = 2V2.

Câu 35: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A. PE.       B. amilopectin.       C. PVC.       D. nhựa bakelit.

(Xem giải) Câu 36: Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là

A. S.       B. As.       C. N.       D. P.

(Xem giải) Câu 37: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

A. dung dịch NaOH.       B. Na kim loại.       C. nước Br2.       D. H2 (Ni, nung nóng).

(Xem giải) Câu 38: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

(Xem giải) Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 17,80 gam.       B. 18,24 gam.       C. 16,68 gam.       D. 18,38 gam.

(Xem giải) Câu 40: Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là

A. 3.       B. 6.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 41: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:

A. K3PO4, K2HPO4.       B. K2HPO4, KH2PO4.       C. K3PO4, KOH.       D. H3PO4, KH2PO4.

(Xem giải) Câu 42: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A. metyl fomiat.       B. etyl axetat.       C. n-propyl axetat.       D. metyl axetat.

(Xem giải) Câu 43: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là

A. 85.       B. 68.       C. 45.       D. 46.

(Xem giải) Câu 44: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2018 (Phần 2)

A. NaOH (dư).       B. HCl (dư).       C. AgNO3 (dư).       D. NH3 (dư).

PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50):

(Xem giải) Câu 45: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là

A. 6.       B. 8.       C. 7.       D. 5.

(Xem giải) Câu 46: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)

A. 1,0 lít.       B. 0,6 lít.       C. 0,8 lít.       D. 1,2 lít.

(Xem giải) Câu 47: Cho các phản ứng:
(1) O3 + dung dịch KI → (2) F2 + H2O →
(3) MnO2 + HCl đặc →    (4) Cl2 + dung dịch H2S →
Các phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. (1), (2), (3).       B. (1), (3), (4).       C. (2), (3), (4).       D. (1), (2), (4).

(Xem giải) Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

A. C2H6.       B. C2H4.       C. CH4.       D. C3H8.

(Xem giải) Câu 49: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

A. ankan.       B. ankađien.       C. anken.       D. ankin.

(Xem giải) Câu 50: Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
– Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
– Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
– Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;
– Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):

(Xem giải) Câu 51: Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl- (với hiệu suất 100%), lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là

A. 0,1 mol và 0,4 mol.       B. 0,1 mol và 0,2 mol.       C. 0,1 mol và 0,1 mol.       D. 0,1 mol và 0,3 mol.

(Xem giải) Câu 52: Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là

A. 1.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 53: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

A. vôi sống.       B. cát.       C. muối ăn.       D. lưu huỳnh.

(Xem giải) Câu 54: Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X, Z đều phản ứng với nước brom; X, Y, Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức; chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO.       B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH.

C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH.       D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO.

(Xem giải) Câu 55: Cho suất điện động chuẩn E° của các pin điện hoá: E°(Cu-X) = 0,46V; E°(Y-Cu) = 1,1V; E°(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là

A. Z, Y, Cu, X.       B. X, Cu, Z, Y.       C. Y, Z, Cu, X.       D. X, Cu, Y, Z.

(Xem giải) Câu 56: Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là

A. 13,1 gam.       B. 17,0 gam.       C. 19,5 gam.         D. 14,1 gam.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!