[2024] Thi thử TN chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 066 41B 42B 43D 44D 45A 46C 47A 48D 49A 50B 51D 52B 53C 54B 55D 56D 57A 58D 59C 60D 61C 62B 63A 64A 65A 66D 67C 68A 69C 70B 71A 72D 73D 74D 75B 76D 77A 78B 79C 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây được dùng làm tế bào quang điện? A. Na.       B. Cs.        C. Li.       D. K. (Xem giải) Câu 42: Hai chất nào

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Quảng Bình (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 107 41D 42B 43C 44B 45B 46C 47D 48B 49A 50C 51D 52C 53A 54A 55D 56A 57A 58B 59C 60B 61A 62D 63C 64D 65D 66A 67D 68A 69A 70A 71C 72C 73A 74A 75C 76B 77C 78C 79A 80C Câu 41. Canxi phản ứng với nước sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. K2O.       B. KOH.       C. CaO.         D. Ca(OH)2. Câu 42. Dung dịch chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Quảng Bình (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 106 41D 42B 43D 44B 45C 46D 47A 48A 49C 50D 51C 52D 53B 54B 55A 56D 57C 58D 59C 60D 61D 62B 63C 64B 65A 66A 67B 68D 69B 70D 71D 72B 73A 74B 75D 76B 77D 78C 79D 80D Câu 41. Natri phản ứng với nước sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. KCl.       B. NaCl.       C. Na2O.         D. NaOH. Câu 42. Dung dịch chất nào sau

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 081 41B 42A 43B 44C 45C 46A 47C 48B 49A 50B 51D 52D 53A 54B 55C 56C 57C 58D 59B 60A 61B 62B 63D 64B 65D 66C 67C 68C 69B 70D 71B 72C 73D 74A 75B 76D 77A 78C 79C 80A (Xem giải) Câu 41. Glyxin (H2N-CH2-COOH) tác dụng với chất nào dưới đây thu được muối có môi trường axit? A. NaNO3.       B. HCl.       C. KOH.       D. Na2CO3. (Xem

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Quảng Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 131 41C 42B 43B 44A 45C 46C 47B 48B 49D 50C 51B 52D 53C 54B 55C 56B 57A 58B 59D 60D 61C 62D 63A 64D 65C 66A 67D 68D 69C 70A 71C 72B 73D 74A 75A 76C 77C 78B 79C 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây không thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn? A. Li.       B. K.       C. Ca.         D. Na. Câu 42. Chất nào sau đây

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Chí Thanh – Quảng Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44D 45C 46B 47B 48D 49D 50A 51D 52C 53C 54A 55D 56A 57A 58B 59C 60C 61A 62B 63C 64D 65C 66D 67C 68A 69A 70B 71A 72B 73D 74C 75B 76B 77A 78A 79D 80B Câu 41: Thành phần chính của đá vôi là A. CaSO4.       B. Ca(OH)2.       C. CaO.       D. CaCO3. Câu 42: Thủy phân hoàn toàn tristearin trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Quảng Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44A 45D 46C 47B 48B 49A 50C 51D 52D 53B 54C 55C 56A 57B 58C 59D 60B 61B 62A 63B 64A 65B 66D 67C 68A 69D 70C 71B 72D 73D 74B 75B 76D 77D 78D 79B 80D Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Zn.       B. Ag.       C. Cr.       D. Cu. Câu 42: Cacbon monoxit là chất khí rất độc, rất

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Quảng Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4D 5D 6B 7C 8D 9D 10A 11A 12C 13B 14C 15A 16B 17D 18C 19B 20C 21D 22D 23C 24C 25C 26C 27B 28D 29B 30D 31A 32A 33D 34B 35D 36C 37C 38C 39D 40B Câu 1: Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được natri axetat? A. HCOOC2H5.       B. C2H5COOCH3.       C. HCOOCH3.       D. CH3COOC3H7. Câu 2: Chất tham gia phản ứng tráng gương là A.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Quảng Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44B 45D 46A 47C 48B 49C 50B 51A 52A 53B 54B 55B 56A 57A 58D 59B 60D 61A 62B 63B 64C 65C 66A 67A 68C 69C 70B 71C 72D 73B 74C 75A 76B 77B 78C 79D 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch CuSO4 tạo ra Cu? A. Ag.       B. Na.       C. Fe.       D. Ba. Câu 42. Kim loại nào sau đây là

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Chí Thanh – Quảng Bình (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4D 5D 6B 7C 8D 9A 10D 11D 12D 13A 14A 15C 16B 17B 18A 19D 20D 21C 22C 23B 24A 25A 26A 27D 28C 29D 30C 31C 32A 33D 34D 35D 36B 37B 38B 39A 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeSO4 và dung dịch HNO3 đặc, nguội? A. Mg.       B. Al.       C. Cr.       D. Cu. Câu 2: Ở trạng thái

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GD-ĐT Quảng Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44D 45D 46C 47A 48D 49A 50B 51B 52A 53A 54D 55D 56A 57C 58C 59A 60C 61D 62C 63C 64B 65D 66B 67A 68C 69B 70B 71A 72A 73D 74B 75B 76C 77B 78C 79B 80C Câu 41: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, vừa phản ứng được với dung dịch KOH? A. Ba(OH)2          B. AlCl3          C. BaCl2          D.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4C 5D 6A 7C 8B 9B 10B 11A 12B 13B 14C 15A 16B 17D 18D 19B 20A 21D 22A 23D 24D 25A 26D 27A 28C 29B 30C 31C 32A 33A 34D 35A 36 37D 38B 39B 40C Câu 1. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây? A. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2.       B. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2. C. Điện phân dung dịch MgSO4.  

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 – Sở GD-ĐT Quảng Bình

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết:  41C 42B 43C 44A 45C 46B 47D 48C 49D 50C 51B 52D 53A 54D 55A 56C 57D 58A 59C 60B 61B 62A 63B 64C 65C 66B 67D 68A 69C 70D 71D 72C 73A 74A 75A 76A 77C 78D 79A 80C Câu 41: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra A. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.                 B. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. C. sự

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!