You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Quảng Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4D 5D 6B 7C 8D 9D 10A 11A 12C 13B 14C 15A 16B 17D 18C 19B 20C 21D 22D 23C 24C 25C 26C 27B 28D 29B 30D 31A 32A 33D 34B 35D 36C 37C 38C 39D 40B Câu 1: Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được natri axetat? A. HCOOC2H5.       B. C2H5COOCH3.       C. HCOOCH3.       D. CH3COOC3H7. Câu 2: Chất tham gia phản ứng tráng gương là A. saccarozơ.       B.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Quảng Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44B 45D 46A 47C 48B 49C 50B 51A 52A 53B 54B 55B 56A 57A 58D 59B 60D 61A 62B 63B 64C 65C 66A 67A 68C 69C 70B 71C 72D 73B 74C 75A 76B 77B 78C 79D 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch CuSO4 tạo ra Cu? A. Ag.       B. Na.       C. Fe.       D. Ba. Câu 42. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Chí Thanh – Quảng Bình (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4D 5D 6B 7C 8D 9A 10D 11D 12D 13A 14A 15C 16B 17B 18A 19D 20D 21C 22C 23B 24A 25A 26A 27D 28C 29D 30C 31C 32A 33D 34D 35D 36B 37B 38B 39A 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeSO4 và dung dịch HNO3 đặc, nguội? A. Mg.       B. Al.       C. Cr.       D. Cu. Câu 2: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GD-ĐT Quảng Bình

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43A 44D 45D 46C 47A 48D 49A 50B 51B 52A 53A 54D 55D 56A 57C 58C 59A 60C 61D 62C 63C 64B 65D 66B 67A 68C 69B 70B 71A 72A 73D 74B 75B 76C 77B 78C 79B 80C Câu 41: Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, vừa phản ứng được với dung dịch KOH? A. Ba(OH)2          B. AlCl3          C. BaCl2        

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Võ Nguyên Giáp – Quảng Bình (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4C 5D 6A 7C 8B 9B 10B 11A 12B 13B 14C 15A 16B 17D 18D 19B 20A 21D 22A 23D 24D 25A 26D 27A 28C 29B 30C 31C 32A 33A 34D 35A 36 37D 38B 39B 40C Câu 1. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây? A. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2.       B. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2. C. Điện phân dung dịch MgSO4.       D. Điện phân

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 – Sở GD-ĐT Quảng Bình

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết:  41C 42B 43C 44A 45C 46B 47D 48C 49D 50C 51B 52D 53A 54D 55A 56C 57D 58A 59C 60B 61B 62A 63B 64C 65C 66B 67D 68A 69C 70D 71D 72C 73A 74A 75A 76A 77C 78D 79A 80C Câu 41: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra A. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.                 B. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. C. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!