[2023] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 021 41A 42B 43D 44D 45C 46C 47A 48C 49C 50A 51A 52B 53B 54D 55B 56A 57A 58C 59C 60B 61C 62C 63B 64B 65C 66C 67D 68C 69D 70D 71A 72A 73B 74B 75A 76D 77D 78D 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào là đồng phân của nhau? A. C2H5OH, CH3OCH3.         B. CH3OCH3, CH3CHO. C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.       D. C4H10, C6H6. Câu 42:

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2 điểm) (Xem giải) 1. Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron, xác định chất oxi hóa, chất khử của các phản ứng oxi hóa khử sau: + Phản ứng tạo gỉ sắt trong trong tự nhiên Fe + O2 + H2O → Fe(OH)3 + Dùng dung dịch H2O2 để phục hồi các bức tranh cổ bị hóa đen bởi PbS PbS + H2O2 → PbSO4 +

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên ĐH Vinh – Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 174 41C 42C 43A 44D 45A 46A 47C 48A 49B 50B 51C 52B 53C 54C 55B 56D 57D 58A 59B 60B 61C 62D 63A 64A 65C 66D 67B 68A 69D 70B 71B 72B 73A 74C 75D 76D 77A 78D 79C 80D Câu 41: Số nguyên tử cacbon có trong phân tử etyl axetat là A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5. Câu 42: Kim loại được điều chế bằng

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 136 41D 42B 43A 44A 45A 46C 47D 48D 49C 50B 51B 52A 53C 54D 55D 56B 57B 58D 59A 60B 61B 62C 63A 64D 65B 66D 67C 68B 69D 70D 71C 72C 73B 74C 75B 76B 77D 78B 79B 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch CuSO4 tạo ra Cu? A. Na.       B. Au.       C. Ag.         D. Zn. Câu 42: Ở trạng

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên ĐH Vinh – Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 126 41B 42D 43D 44A 45C 46A 47D 48D 49C 50C 51B 52A 53A 54D 55B 56C 57D 58C 59B 60B 61D 62C 63D 64B 65C 66A 67A 68D 69A 70C 71C 72C 73A 74D 75A 76B 77B 78A 79B 80B Câu 41: Trong phòng thí nghiệm, các kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây? A. Ancol etylic.         B. Dầu hỏa.         C. Axit axetic.   

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 118 41D 42C 43C 44C 45B 46C 47C 48A 49D 50A 51C 52D 53C 54B 55C 56D 57D 58A 59A 60B 61A 62B 63B 64B 65A 66B 67C 68A 69A 70A 71D 72B 73A 74A 75B 76D 77C 78D 79B 80D Câu 41: Khí X không màu, có mùi khai và xốc, là nguyên liệu để sản xuất phân đạm. Khí X là: A. N2.       B. CO2.       C. H2S.         D.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên ĐH Vinh – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 088 41A 42B 43B 44B 45A 46C 47A 48A 49D 50D 51C 52B 53C 54C 55B 56C 57A 58D 59D 60D 61B 62D 63D 64C 65C 66C 67A 68B 69C 70A 71D 72A 73A 74D 75B 76C 77A 78B 79C 80D Câu 41: Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp, giấy nhuộm vải, chất làm trong nước đục,… Công thức hóa học nào sau đây là của phèn chua? A. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.         B. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Đề sở)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 087 41D 42C 43A 44C 45C 46D 47B 48B 49A 50A 51B 52D 53A 54A 55A 56B 57B 58A 59A 60B 61C 62C 63B 64D 65D 66D 67B 68D 69D 70A 71D 72D 73B 74B 75A 76B 77B 78A 79C 80D Câu 41. Sắt tác dụng dung dịch HCl tạo ra khí H2 và muối nào sau đây? A. FeCl3.       B. Fe3O4.       C. FeCl.         D. FeCl2. Câu 42. Chất nào

Xem thêm

[2022] Thi thử TN liên trường Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 078 41B 42C 43C 44C 45A 46A 47C 48A 49D 50C 51C 52A 53C 54B 55C 56C 57D 58B 59C 60D 61B 62B 63C 64A 65D 66B 67D 68A 69A 70A 71D 72A 73B 74B 75D 76C 77A 78B 79C 80C Câu 41: Những người bị bệnh lâu ngày, cơ thể yếu cần được bổ sinh dinh dưỡng thì người ta thường truyền chai dung dịch gọi là đạm (hay uống các viên đạm). Chất đạm ở trong trường

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nam Đàn 1 – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 041 1D 2C 3B 4B 5C 6A 7C 8A 9A 10A 11A 12A 13B 14C 15C 16D 17B 18C 19A 20C 21D 22B 23D 24A 25B 26D 27D 28A 29C 30B 31B 32C 33A 34C 35C 36D 37C 38A 39B 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc amin bậc 3? A. CH3NH2.       B. (CH3)2NH.       C. C2H5NH2.         D. (CH3)3N. Câu 2: Chất NH2-CH2-COOH có tên thường là A. axit 2-amino etanoic.  

Xem thêm

[2022] Thi thử liên trường Nghệ An (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 037 41D 42B 43B 44B 45D 46B 47C 48A 49B 50C 51D 52A 53D 54A 55C 56D 57A 58C 59A 60B 61C 62C 63C 64D 65A 66C 67D 68A 69B 70A 71C 72A 73D 74C 75B 76A 77A 78D 79D 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở điều kiện thường A. Fe.       B. Pb.        C. Cu.         D. Na Câu 42: Ứng dụng nào

Xem thêm

[2022] Thi thử liên trường Nghệ An (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 036 41B 42D 43B 44B 45A 46A 47D 48A 49C 50D 51B 52A 53C 54C 55D 56C 57D 58B 59B 60D 61D 62A 63C 64C 65B 66C 67C 68B 69C 70A 71C 72D 73B 74D 75C 76A 77D 78A 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Dung dịch H2SO4 có pH = 2. Vậy nồng độ của dung dịch đó bằng A. 0,5M       B. 0,005M       C. 0,02M       D. 0,01M (Xem giải)

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 026 1B 2D 3A 4B 5C 6C 7B 8A 9C 10B 11B 12A 13B 14D 15D 16A 17D 18A 19C 20D 21D 22B 23B 24A 25A 26D 27C 28A 29B 30B 31C 32B 33C 34B 35A 36C 37A 38A 39B 40B (Xem giải) Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Nghệ An (Lần 2 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44A 45D 46D 47C 48B 49B 50A 51C 52D 53C 54C 55A 56C 57A 58C 59C 60B 61D 62D 63D 64A 65A 66A 67B 68C 69B 70B 71B 72A 73D 74B 75A 76D 77D 78C 79C 80B Câu 41: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. etylen glycol và vinyl clorua.       B. vinyl clorua và metyl metacrylat. C. benzen và etilen.       D. hexametylen điamin

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Nghệ An (Lần 2 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44B 45A 46B 47D 48C 49D 50D 51D 52A 53B 54A 55D 56C 57C 58C 59C 60B 61B 62A 63A 64A 65C 66C 67A 68B 69B 70B 71C 72A 73C 74A 75D 76B 77D 78A 79D 80A Câu 41: Công thức của etyl axetat là A. CH3COOCH3.       B. C2H5OH.       C. CH3COOC2H5.         D. CH3COOH. Câu 42: Chất nào sau đây là chất rắn, màu lục thẫm? A. CrO3.      

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Diễn Châu 3 – Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44B 45C 46A 47D 48D 49B 50C 51D 52D 53C 54D 55C 56C 57D 58C 59C 60B 61A 62B 63A 64A 65A 66C 67A 68C 69A 70D 71C 72B 73D 74A 75D 76C 77B 78B 79C 80D Câu 41. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Cu.       B. Zn.       C. Ag.       D. Cr. Câu 42. Đun nóng etyl axetat với một lượng vừa

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Đại học Vinh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44A 45C 46D 47C 48A 49D 50D 51B 52A 53B 54B 55A 56A 57C 58B 59A 60C 61D 62A 63A 64D 65B 66C 67C 68D 69B 70B 71D 72C 73C 74B 75B 76D 77A 78B 79D 80A Câu 41: Tính chất hóa học chung của kim loại là A. tính axit       B. tính oxi hóa       C. tính dẫn điện         D. tính khử Câu 42: Trong công nghiệp, kim loại nào

Xem thêm

[2021] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44B 45C 46A 47B 48B 49B 50D 51B 52C 53A 54D 55D 56D 57C 58B 59B 60B 61C 62A 63B 64B 65C 66A 67A 68B 69A 70B 71D 72D 73B 74B 75C 76A 77D 78C 79B 80C Câu 41: Công thức của sắt (II) hiđroxit là A. FeO       B. Fe2O3       C. Fe(OH)2       D. Fe(OH)3 Câu 42: Chất nào sau đây là polisaccarit? A. Fructozơ       B. Saccarozơ  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN liên trường Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44B 45D 46A 47D 48C 49D 50C 51B 52B 53A 54D 55B 56B 57A 58A 59C 60C 61A 62C 63B 64C 65D 66C 67B 68C 69D 70C 71B 72A 73B 74A 75B 76D 77A 78A 79D 80D Câu 41: Chất X có công thức FeCl2. Tên gọi của X là A. Sắt(II) clorua       B. sắt(III) clorua       C. sắt(II) clorit       D. sắt(III) clorit Câu 42: Để làm mềm nước cứng có

Xem thêm

[2021] Thi thử TN liên trường Quỳnh Lưu – Hoàng Mai – Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44C 45A 46B 47C 48B 49B 50B 51B 52B 53D 54D 55B 56D 57A 58D 59B 60A 61D 62C 63A 64D 65D 66A 67D 68C 69D 70C 71D 72D 73D 74B 75B 76B 77BD 78C 79B 80A Câu 41: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng tương ứng của A. P2O5.       B. P.       C. PO43-.         D. H3PO4. Câu 42: Chất

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Đại học Vinh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45A 46A 47C 48D 49C 50C 51A 52B 53B 54C 55A 56C 57C 58D 59B 60A 61C 62D 63A 64D 65C 66D 67A 68B 69D 70A 71B 72B 73D 74B 75B 76B 77D 78C 79A 80D Câu 41. Cho kim loại Fe tác dụng với khí Cl2 dư (đun nóng), thu được sản phẩm là A. FeCl3.       B. FeCl2.       C. Fe(ClO4)3.       D. Fe(ClO4)2. Câu 42. Kim loại nào sau

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!