You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Liên trường – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45B 46A 47B 48B 49B 50D 51C 52B 53C 54D 55C 56B 57D 58D 59C 60A 61C 62B 63A 64D 65B 66D 67A 68A 69A 70D 71A 72C 73B 74C 75A 76D 77A 78A 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Cho 1 mol amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 125,5 gam muối. Tên gọi của X là A. lysin.       B. glyxin.       C. alanin.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44C 45D 46A 47A 48D 49D 50C 51A 52B 53D 54C 55A 56C 57A 58A 59C 60D 61C 62B 63B 64C 65B 66C 67B 68A 69B 70A 71A 72C 73D 74D 75D 76C 77C 78A 79D 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Al.       B. Cu.       C. Fe.         D. Ag. Câu 42. CO2 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây tạo kết tủa? A. NaCl.  

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Đại học Vinh – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4D 5D 6A 7C 8A 9A 10B 11A 12D 13C 14D 15B 16B 17D 18A 19D 20C 21C 22C 23C 24D 25C 26B 27B 28A 29B 30D 31A 32C 33D 34B 35B 36A 37C 38B 39A 40C Câu 1: Dung dịch Gly-Ala phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. NaCl.       B. KCl.       C. NaNO3.       D. NaOH. Câu 2: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44C 45B 46B 47D 48D 49C 50C 51A 52D 53B 54C 55D 56B 57D 58D 59A 60D 61A 62A 63D 64C 65B 66D 67D 68C 69B 70D 71B 72A 73D 74C 75C 76A 77B 78C 79B 80D Câu 41: Nguyên tố nào sau đây là kim loại A. Cacbon.         B. Lưu huỳnh.         C. Nhôm.         D. Nitơ. Câu 42: Lưu huỳnh không phản ứng trực tiếp với

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44C 45D 46D 47B 48A 49D 50A 51C 52D 53A 54D 55A 56A 57D 58B 59C 60A 61B 62D 63D 64D 65C 66C 67A 68B 69C 70B 71B 72A 73C 74B 75B 76C 77A 78B 79A 80B Câu 41. Cho 8,9 gam alanin (CH3CH(NH2)COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là A. 30,9.         B. 31,9.         C. 11,2.          D. 11,1. Câu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Chương 1 – Nghệ An (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44C 45D 46B 47D 48A 49C 50B 51B 52B 53D 54D 55B 56C 57A 58B 59C 60B 61C 62C 63D 64A 65C 66A 67D 68D 69B 70B 71C 72D 73D 74D 75C 76B 77D 78A 79A 80B Câu 41: Ở nhiệt độ thường, dưới áp suất 60 atm, khí X sẽ hoá thành chất lỏng không màu, linh động. Ở trạng thái rắn, X tạo thành một khối rắn gọi là “nước đá khô”. “Nước đá khô” không

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Vinh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44A 45A 46B 47D 48D 49C 50A 51D 52B 53B 54C 55D 56C 57D 58B 59A 60B 61C 62C 63A 64D 65D 66B 67C 68D 69C 70A 71B 72A 73D 74B 75B 76C 77A 78D 79B 80C Câu 41. Từ thời thượng cổ con người đã biết sơ chế các hợp chất hữu cơ. Cách làm nào sau đây là phương pháp kết tinh? A. Làm đường cát, đường phèn từ mía. B. Giã cây chàm, cho vào

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đặng Thúc Hứa – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44D 45C 46C 47B 48B 49A 50B 51C 52B 53A 54C 55A 56B 57B 58A 59B 60B 61C 62B 63C 64D 65D 66D 67D 68D 69B 70A 71D 72D 73A 74D 75A 76C 77A 78A 79C 80A Câu 41. Thuốc nổ đen chứa cacbon, lưu huỳnh và kali nitrat. Công thức của kali nitrat là A. KNO2.         B. KCl.         C. KNO3.          D. KHCO3. Câu 42. Trong

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Liên trường – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44C 45B 46A 47A 48D 49B 50D 51C 52B 53B 54B 55A 56B 57C 58C 59C 60A 61A 62D 63D 64C 65C 66B 67C 68A 69D 70D 71B 72A 73D 74D 75B 76B 77B 78B 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Dung dịch X chứa Na+ (0,15 mol); Ca2+ (0,15 mol); SO42- (0,1mol) và HCO3-. Có thể dùng cách nào sau đây để làm mất tính cứng của dung dịch X: Đun nóng X (1); cho X tác dụng với Ca(OH)2 (2); cho X

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4C 5D 6A 7C 8C 9A 10B 11C 12C 13A 14D 15B 16B 17C 18A 19B 20D 21D 22C 23D 24A 25C 26B 27D 28A 29C 30C 31D 32B 33A 34A 35B 36Sai 37D 38A 39A 40C Câu 1. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Na.       B. Fe.       C. Cr.         D. Cu. Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. Mg(OH)2.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Chương 1 – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44D 45D 46C 47B 48D 49B 50D 51D 52B 53D 54C 55B 56D 57A 58B 59C 60A 61B 62A 63B 64C 65B 66B 67B 68D 69C 70C 71C 72B 73A 74A 75A 76D 77C 78A 79C 80B Câu 41: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác ? A. Kali nitrat được dùng làm phân bón và được dùng để sản xuất thuốc súng không khói. B. Natri hiđrocacbonat được dùng trong công nghiệp thực phẩm. C. Hợp kim của vàng với Ag, Cu

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Vinh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43A 44A 45D 46C 47D 48C 49B 50D 51C 52A 53A 54C 55B 56D 57C 58B 59A 60C 61D 62D 63A 64B 65B 66B 67A 68D 69D 70C 71C 72A 73A 74D 75A 76B 77C 78B 79D 80B (Xem giải) Câu 41. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là Ba2+ + SO42- → BaSO4? A. Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2. B. Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O. C. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Vinh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43B 44B 45C 46A 47D 48A 49D 50B 51A 52D 53D 54D 55B 56D 57A 58C 59B 60B 61D 62C 63C 64C 65C 66A 67C 68C 69B 70B 71B 72A 73A 74A 75D 76A 77A 78A 79C 80D Câu 41. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. Al.         B. Fe(OH)2.         C. NaHCO3.          D. KOH. Câu 42. Al2O3 không tan được trong dung dịch chứa chất nào sau đây? A. HCl.  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Liên trường – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45D 46A 47A 48C 49B 50D 51A 52A 53D 54C 55B 56A 57C 58B 59B 60A 61D 62A 63D 64C 65A 66C 67A 68B 69C 70A 71A 72C 73B 74A 75A 76C 77B 78B 79A 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl? A. Zn.       B. Al.       C. Ag.         D. Fe. Câu 42. Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính? A. Cu(OH)2.    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Chương 1 – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44B 45B 46D 47A 48D 49C 50B 51A 52C 53A 54C 55C 56D 57C 58D 59D 60A 61B 62A 63C 64A 65B 66D 67A 68C 69C 70C 71A 72B 73B 74D 75D 76C 77B 78D 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? A. Saccarozơ.         B. Glucozơ.         C. Xenlulozơ.         D. Fructozơ. Câu 42: Poli vinyl clorua (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Chuyên Vinh

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3A 4C 5D 6B 7D 8A 9C 10C 11C 12D 13C 14D 15C 16A 17B 18C 19B 20B 21C 22B 23A 24C 25A 26A 27A 28A 29B 30C 31B 32B 33D 34D 35D 36D 37B 38A 39B 40D Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai? A. CH3NH2.         B. CH3CH2NH2.         C. (CH3)3N.         D. CH3NHCH3. (Xem giải) Câu 2: Cần dùng m gam glucozơ để điều chế 1 lít dung dịch

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Trường THPT Thanh Chương 1 – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42B 43C 44C 45A 46C 47C 48B 49D 50C 51B 52A 53D 54A 55B 56D 57B 58D 59A 60A 61A 62D 63B 64C 65A 66D 67C 68B 69A 70A 71D 72B 73D 74D 75D 76A 77D 78C 79A 80C Câu 41: Hợp chất hữu cơ có tính chất hoặc đặc điểm nào sau đây? A.  Nhất thiết phải có C và H. B.  Có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao. C.  Liên kết trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 4)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết:  41A 42D 43D 44C 45B 46B 47B 48A 49C 50D 51B 52D 53A 54B 55D 56A 57B 58B 59D 60C 61A 62C 63D 64B 65C 66D 67D 68D 69D 70A 71C 72B 73D 74B 75D 76C 77C 78A 79C 80A Câu 41. Khí nào sau đây làm mất màu dung dịch brom? A. SO2             B. CO2             C. Cl2             D. O2 Câu 42. Dãy gồm tất cả các chất đều dùng làm chất dẻo là?

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Chuyên ĐH Vinh (Lần 3)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42D 43C 44B 45A 46B 47C 48D 49A 50C 51D 52D 53A 54C 55B 56C 57A 58B 59D 60A 61D 62B 63A 64C 65B 66C 67D 68A 69A 70A 71D 72A 73D 74B 75B 76A 77C 78C 79D 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường? A. Na                B. Ag                C. Hg                D. Mg Câu 42. Cho 8,4 gam sắt tác dụng

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 3)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết:  41D 42B 43A 44A 45B 46B 47C 48A 49D 50C 51C 52A 53C 54C 55C 56A 57D 58B 59B 60C 61A 62A 63B 64B 65A 66D 67C 68D 69B 70A 71D 72B 73A 74D 75D 76C 77C 78A 79D 80B Câu 41. Đun nóng ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 170°C thu được sản phẩm hữu cơ chính là: A. đietyl ete.          B. axit axetic.          C. anđehit axetic          D. etylen Câu 42. Kim loại nào sau đây hòa tan

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Chuyên ĐH Vinh (Lần 2)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42D 43D 44B 45D 46D 47D 48B 49B 50D 51C 52D 53B 54A 55B 56A 57A 58D 59A 60D 61B 62B 63C 64B 65A 66A 67A 68C 69A 70C 71D 72B 73B 74A 75D 76C 77C 78A 79C 80C Câu 41. Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy xuất hiện A. kết tủa màu trắng.                       B. Kết tủa đỏ nâu. C. kết tủa vàng nhạt.                   

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!