[2024] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 075 41D 42C 43C 44A 45D 46D 47C 48A 49B 50B 51C 52A 53C 54A 55D 56B 57D 58D 59A 60A 61C 62B 63A 64D 65C 66B 67B 68C 69B 70B 71C 72B 73D 74A 75C 76D 77A 78A 79B 80D (Xem giải) Câu 41. Cặp chất nào sau đây vừa tan trong dung dịch HCl vừa tan trong dung dịch NaOH dư? A. Mg(OH)2, Al2O3.         B. NaHCO3, CaCO3. C. Al(OH)3, Mg(OH)2.       D.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 068 41C 42D 43B 44D 45D 46B 47D 48C 49C 50C 51B 52D 53D 54A 55C 56A 57C 58B 59D 60A 61B 62C 63B 64C 65C 66A 67B 68C 69D 70A 71D 72C 73C 74C 75C 76B 77A 78C 79C 80D Câu 41: Cho chất X vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NH3 và đun nóng nhẹ thấy có chất rắn màu tráng bạc bám lên ống nghiệm. Chất X có thể là A. CH2=CH-COOH.        B.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Vinh – Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 063 41A 42D 43D 44D 45C 46D 47A 48A 49D 50C 51D 52B 53C 54C 55B 56D 57C 58A 59B 60B 61D 62C 63D 64A 65C 66B 67A 68C 69B 70B 71D 72A 73B 74C 75A 76B 77A 78D 79C 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? A. Hg       B. Na.       C. Fe.       D. Al. Câu 42: Khi nung KHCO3, thu được

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 027 41A 42C 43C 44A 45B 46A 47D 48B 49A 50B 51C 52A 53D 54A 55B 56D 57C 58A 59D 60C 61D 62B 63B 64C 65B 66C 67C 68C 69C 70B 71D 72C 73A 74A 75D 76C 77B 78D 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Trong quá trình làm thí nghiệm, có thể dùng hóa chất nào để làm khô khí amoniac? A. CaCl2.       B. Na.       C. CuSO4 khan.         D.

Xem thêm

[2024] Thi thử TN liên trường Yên Thành – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 026 41A 42A 43D 44B 45B 46D 47C 48C 49B 50D 51A 52D 53B 54B 55D 56B 57D 58B 59B 60C 61A 62D 63B 64D 65D 66A 67B 68D 69C 70C 71B 72A 73C 74D 75C 76D 77B 78D 79A 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Mg       B. Cu       C. Ag         D. Pb. Câu 42. Trong cùng điều kiện, ion kim loại

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Vinh – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 025 41C 42C 43B 44D 45A 46A 47B 48D 49B 50D 51B 52A 53B 54C 55C 56A 57D 58A 59D 60D 61D 62D 63B 64B 65A 66A 67A 68C 69C 70C 71C 72C 73D 74D 75D 76A 77C 78A 79B 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? A. Fe.       B. Al.       C. Ag.         D. Cu. Câu 42: Chất nào sau đây không tác

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 024 41B 42C 43B 44B 45B 46A 47B 48C 49A 50B 51B 52C 53A 54C 55A 56C 57C 58B 59C 60C 61A 62A 63C 64A 65C 66A 67A 68D 69A 70D 71B 72C 73D 74B 75B 76A 77B 78C 79D 80C Câu 41: Alanin có công thức là A. C6H5NH2       B. CH3CH(NH2)COOH       C. H2NCH2CH2COOH.         D. H2NCH2COOH. Câu 42: Este CH3COOCH3 có tên gọi là A. etyl axetat.      

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2,0 điểm) (Xem giải) 1. Để loại bỏ photpho trắng còn dính lại trong các dụng cụ sau khi làm thí nghiệm, người ta ngâm các dụng cụ đó trong dung dịch CuSO4, khi đó xảy ra phản ứng: P + CuSO4 + H2O → H3PO4 + Cu + H2SO4 Hãy xác định vai trò của các chất tham gia và cân bằng phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Vinh – Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 161 41D 42A 43B 44B 45B 46B 47A 48A 49D 50C 51A 52B 53A 54D 55D 56A 57C 58B 59A 60D 61C 62D 63D 64C 65B 66D 67B 68C 69D 70B 71C 72C 73B 74C 75A 76A 77B 78A 79C 80C Câu 41: Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit, gây ra tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra mưa axit? A. H2S và N2.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 145 41D 42C 43B 44B 45C 46D 47C 48D 49A 50D 51B 52B 53A 54B 55C 56C 57D 58C 59A 60A 61A 62A 63C 64D 65D 66D 67D 68A 69A 70A 71B 72B 73B 74B 75C 76C 77C 78D 79B 80A Câu 41. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu đỏ ? A. Alanin.       B. Lysin.       C. Glyxin.         D. Axit glutamic. Câu 42. Cho FeO tác

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 109 41D 42B 43D 44C 45B 46D 47B 48B 49B 50B 51D 52A 53B 54D 55C 56B 57A 58C 59B 60A 61A 62C 63D 64D 65C 66B 67A 68C 69B 70D 71A 72A 73A 74B 75B 76C 77B 78A 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường? A. Be.       B. Ag.       C. Cu.         D. Na. Câu 42: Trong phản ứng của

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 3 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 091 41D 42D 43D 44A 45B 46B 47D 48A 49B 50B 51C 52A 53D 54D 55D 56B 57B 58A 59C 60C 61B 62B 63C 64A 65C 66C 67A 68B 69D 70A 71D 72C 73C 74A 75C 76C 77A 78A 79B 80D Câu 41: Aminoaxit X có tên thường là Glyxin. Vậy công thức cấu tạo của X là: A. H2N-[CH2]2-COOH.         B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-[CH2]3-COOH.       D. H2N-CH2-COOH. (Xem giải) Câu 42: Có các chất

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 3 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 090 41A 42D 43D 44B 45C 46C 47B 48C 49D 50C 51C 52C 53D 54B 55D 56C 57D 58B 59A 60A 61D 62B 63A 64A 65A 66A 67C 68B 69D 70C 71D 72B 73B 74A 75B 76A 77A 78B 79D 80C (Xem giải) Câu 41: Hòa tan m gam hỗn hợp Al, Na vào lượng nước dư. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc) và còn 0,2m gam chất rắn không tan. Giá trị

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 062 41C 42B 43C 44B 45D 46C 47A 48A 49C 50D 51A 52B 53C 54A 55D 56C 57B 58A 59D 60D 61D 62D 63D 64B 65D 66A 67A 68A 69D 70D 71C 72A 73B 74A 75B 76C 77A 78B 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây tồn tại dạng kết tủa keo trắng trong nước? A. Fe(OH)3.         B. Cu(OH)2.        C. Al(OH)3.       D. KOH. (Xem giải) Câu 42: Số nguyên

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Vinh – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 061 41D 42D 43B 44D 45D 46D 47B 48A 49A 50D 51A 52C 53A 54D 55D 56A 57C 58B 59A 60C 61C 62B 63C 64A 65C 66A 67B 68D 69B 70B 71A 72C 73B 74D 75A 76C 77B 78B 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học? A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4. B. Quấn sợi dây nhôm vào đinh sắt rồi

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 050 41B 42B 43C 44D 45B 46A 47D 48A 49C 50B 51D 52D 53D 54A 55A 56B 57D 58A 59C 60B 61C 62D 63B 64B 65A 66D 67C 68D 69A 70B 71A 72D 73C 74C 75C 76D 77C 78C 79D 80D Câu 41. X là loại đường có nhiều trong quả nho chín. Số nguyên tử H trong phân tử X là? A. 22.       B. 12.       C. 10.       D. 6. Câu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Yên Thành – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 046 41A 42D 43A 44C 45B 46D 47D 48B 49A 50C 51A 52C 53A 54A 55B 56D 57B 58A 59A 60B 61B 62C 63C 64B 65B 66B 67C 68C 69A 70B 71C 72B 73B 74B 75C 76A 77A 78B 79D 80B Câu 41. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh A. NaOH.       B. H3PO4.        C. CH3COOH.         D. Mg(OH)2. Câu 42. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 044 41C 42B 43B 44B 45C 46A 47C 48B 49A 50A 51B 52C 53C 54B 55B 56D 57D 58A 59B 60D 61D 62A 63D 64A 65B 66B 67C 68B 69C 70C 71C 72B 73B 74D 75A 76C 77D 78C 79B 80B (Xem giải) Câu 41. Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch KOH vừa tác dụng với dung dịch HNO3? A. NaAlO2.        B. Al2(SO4)3.        C. Al2O3.      

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 021 41A 42B 43D 44D 45C 46C 47A 48C 49C 50A 51A 52B 53B 54D 55B 56A 57A 58C 59C 60B 61C 62C 63B 64B 65C 66C 67D 68C 69D 70D 71A 72A 73B 74B 75A 76D 77D 78D 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào là đồng phân của nhau? A. C2H5OH, CH3OCH3.         B. CH3OCH3, CH3CHO. C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.       D. C4H10, C6H6. Câu 42:

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Nghệ An

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2 điểm) (Xem giải) 1. Lập phương trình hóa học bằng phương pháp thăng bằng electron, xác định chất oxi hóa, chất khử của các phản ứng oxi hóa khử sau: + Phản ứng tạo gỉ sắt trong trong tự nhiên Fe + O2 + H2O → Fe(OH)3 + Dùng dung dịch H2O2 để phục hồi các bức tranh cổ bị hóa đen bởi PbS PbS + H2O2 → PbSO4 +

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên ĐH Vinh – Nghệ An (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 174 41C 42C 43A 44D 45A 46A 47C 48A 49B 50B 51C 52B 53C 54C 55B 56D 57D 58A 59B 60B 61C 62D 63A 64A 65C 66D 67B 68A 69D 70B 71B 72B 73A 74C 75D 76D 77A 78D 79C 80D Câu 41: Số nguyên tử cacbon có trong phân tử etyl axetat là A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5. Câu 42: Kim loại được điều chế bằng

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!