You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Liên trường Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44D 45B 46C 47D 48A 49A 50D 51D 52B 53B 54A 55A 56D 57D 58C 59C 60B 61C 62C 63B 64C 65C 66C 67B 68A 69D 70D 71B 72B 73A 74C 75D 76C 77D 78A 79D 80C Câu 41. Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt đậm. Công thức phân tử của fructozơ là A. (C6H10O5)n.       B. C6H12O6.       C. C5H10O5.       D. C12H22O11. Câu 42. Dung dịch Ala-Gly phản ứng

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đô Lương 4 – Nghệ An (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45A 46D 47C 48C 49B 50A 51D 52A 53C 54A 55A 56D 57C 58C 59C 60B 61C 62B 63B 64A 65B 66D 67A 68D 69D 70B 71C 72D 73D 74C 75B 76C 77B 78D 79B 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeSO4? A. Cu.       B. Mg.       C. Zn.       D. Al. Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Cu.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Bắc Yên Thành – Nghệ An (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45D 46D 47A 48A 49C 50C 51D 52A 53C 54B 55B 56C 57A 58B 59A 60A 61A 62A 63C 64A 65D 66A 67C 68B 69D 70A 71B 72D 73D 74C 75A 76A 77C 78C 79A 80C Câu 41: Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccarozơ là: A. C6H12O6.       B. (C6H10O5)n.       C. C12H22O11.       D. C2H4O2. Câu 42: ‘‘Hiệu ứng nhà

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đô Lương 1 – Nghệ An (Tháng 7)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43C 44C 45C 46A 47B 48A 49C 50D 51C 52C 53A 54B 55A 56A 57B 58C 59D 60C 61B 62A 63B 64D 65D 66D 67D 68B 69A 70A 71D 72B 73A 74C 75D 76A 77D 78B 79C 80B Câu 41: Thủy phân tripanmitin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được C3H5(OH)3 và A. C15H31COONa       B. C17H31COONa.       C. C17H35COONa.       D. C15H31COOH. Câu 42: Hợp chất của sắt nào sau đây không tác dụng với dung dịch

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Vinh (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44C 45B 46C 47C 48A 49A 50C 51D 52B 53B 54A 55C 56C 57D 58A 59A 60C 61A 62B 63B 64C 65C 66A 67A 68C 69D 70D 71D 72AC 73A 74C 75B 76C 77C 78C 79A 80C Câu 41: Monome X khi tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polietilen (PE). Phân tử khối của X là A. 28 đvC.       B. 100 đvC.       C. 104 đvC.         D. 56 đvC. Câu 42: lon kim loại

Xem thêm

[2020] Thi liên trường Quỳnh Lưu 1 – Yên Thành 2 (Nghệ An)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43C 44C 45B 46A 47D 48D 49C 50D 51D 52B 53B 54D 55A 56A 57D 58B 59B 60B 61D 62D 63C 64D 65A 66D 67A 68A 69D 70A 71C 72C 73B 74A 75B 76C 77A 78A 79 80C Câu 41: Chất X có công thức CH3-CH(NH2)-COOH. Tên gọi của X là A. Alanin.       B. Axit glutamic.       C. Glyxin.         D. Valin. Câu 42: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Nhóm -NH2 trong phân tử aminoaxit

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp chuyên Vinh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44C 45B 46D 47D 48D 49D 50C 51B 52A 53A 54C 55B 56A 57C 58B 59C 60B 61B 62D 63A 64D 65B 66C 67A 68C 69A 70A 71C 72D 73C 74B 75A 76D 77B 78D 79D 80D Câu 41: Chất nào trong các chất sau đây có lực axit yếu nhất? A. phenol.       B. axit sufuric.       C. axit axeic.       D. axit clohiddric. Câu 42: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44B 45A 46A 47D 48B 49C 50A 51B 52B 53D 54A 55B 56C 57B 58B 59B 60B 61C 62C 63C 64D 65A 66C 67D 68B 69A 70A 71B 72B 73C 74A 75D 76B 77C 78B 79C 80A Câu 41. Cho phản ứng hoá học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy ra A. sự oxi hoá Fe và sự khử Cu2+       B. sự oxi hoá Fe và sự oxi hoá Cu C. sự khử Fe2+ và sự

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thanh Chương 1 – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44C 45B 46C 47D 48C 49A 50C 51A 52B 53B 54D 55B 56C 57B 58B 59C 60A 61A 62B 63C 64B 65D 66D 67B 68D 69D 70D 71A 72D 73C 74A 75A 76B 77B 78C 79A 80A Câu 41. Chất nào sau đây chứa một liên kết đôi trong phân tử? A. Butan.       B. Etilen.       C. Etan.       D. Axetilen. Câu 42. Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3? A. KCl.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Liên trường Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43D 44C 45C 46A 47C 48A 49A 50B 51B 52C 53B 54D 55C 56C 57D 58A 59B 60A 61A 62A 63D 64B 65C 66A 67D 68D 69C 70C 71B 72D 73A 74B 75C 76C 77A 78B 79D 80B Câu 41: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây? A. Fe2O3.       B. Fe2(SO4)3.       C. Fe(NO3)3.       D. Fe(OH)2. Câu 42: Al không phản ứng với dung dịch nào sau đây? A. H2SO4 loãng.  

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43B 44C 45C 46A 47C 48C 49B 50B 51C 52D 53A 54A 55B 56A 57C 58C 59D 60A 61B 62B 63B 64C 65A 66D 67B 68C 69D 70D 71A 72C 73D 74D 75B 76D 77C 78C 79A 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl2? A. Ag.       B. Cu.       C. Fe.       D. Mg. Câu 42: Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm A. Na.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đô Lương 4 – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4C 5A 6B 7A 8A 9C 10B 11B 12B 13A 14A 15C 16A 17B 18D 19B 20D 21C 22A 23C 24D 25D 26B 27D 28C 29A 30C 31C 32C 33D 34B 35B 36A 37D 38A 39D 40C Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? A. HNO3.       B. CH3COOH.       C. C2H5OH.        D. H2S. Câu 2: Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử? A. Propin.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đặng Thúc Hứa – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44C 45A 46C 47D 48D 49B 50A 51B 52B 53A 54A 55A 56D 57A 58C 59B 60D 61D 62D 63C 64B 65C 66A 67B 68B 69B 70B 71B 72D 73A 74B 75B 76C 77B 78D 79B 80A Câu 41. Chất nào sau đây không khử được Fe2O3 (ở nhiệt độ cao) là A. CO.       B. H2.       C. Cu.       D. Al. Câu 42. Dung dịch HCl tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Vinh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4C 5A 6B 7B 8C 9A 10C 11D 12C 13A 14D 15C 16C 17B 18A 19A 20C 21D 22D 23A 24C 25A 26D 27C 28D 29A 30A 31B 32A 33A 34B 35C 36C 37D 38A 39B 40A Câu 1. Kim loại Al không tan được trong dung dịch A. HCl.       B. H2SO4 loãng.       C. NaOH.         D. NaCl. Câu 2. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện? A. K.  

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44C 45D 46A 47C 48B 49A 50B 51A 52D 53A 54D 55D 56C 57D 58B 59C 60D 61A 62C 63A 64C 65C 66B 67A 68D 69C 70A 71D 72A 73D 74C 75B 76B 77D 78D 79B 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện. A. Ba.       B. Al.       C. K.       D. Fe. Câu 42. Dung dịch nào sau đây không hòa tan được Cu? A. Fe(NO3)3.  

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43B 44C 45B 46C 47A 48C 49C 50B 51B 52B 53D 54A 55D 56D 57B 58A 59D 60C 61C 62A 63A 64A 65B 66D 67B 68C 69D 70D 71D 72D 73B 74D 75D 76D 77C 78CD 79A 80D Câu 41. Mùi tanh của cá là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và 1 số chất khác gây nên. Công thức của trimetylamin là A. C2H5-NH2.       B. CH3-NH3       C. (CH3)3N.       D. (CH3)2NH. Câu

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Thanh Chương 1 – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43B 44C 45C 46C 47A 48D 49A 50A 51A 52A 53B 54D 55B 56C 57C 58C 59D 60C 61D 62C 63C 64A 65D 66C 67D 68D 69D 70D 71A 72A 73A 74A 75C 76B 77B 78D 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Cu.       B. Fe.       C. Mg.       D. Ag. Câu 42: Hợp chất nào sau đây phân tử chỉ có liên kết đơn? A. Etilen.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Liên trường – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45B 46A 47B 48B 49B 50D 51C 52B 53C 54D 55C 56B 57D 58D 59C 60A 61C 62B 63A 64D 65B 66D 67A 68A 69A 70D 71A 72C 73B 74C 75A 76D 77A 78A 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Cho 1 mol amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 125,5 gam muối. Tên gọi của X là A. lysin.       B. glyxin.       C. alanin.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42D 43C 44C 45D 46A 47A 48D 49D 50C 51A 52B 53D 54C 55A 56C 57A 58A 59C 60D 61C 62B 63B 64C 65B 66C 67B 68A 69B 70A 71A 72C 73D 74D 75D 76C 77C 78A 79D 80C Câu 41. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Al.       B. Cu.       C. Fe.         D. Ag. Câu 42. CO2 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây tạo kết tủa? A. NaCl.  

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Đại học Vinh – Nghệ An

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4D 5D 6A 7C 8A 9A 10B 11A 12D 13C 14D 15B 16B 17D 18A 19D 20C 21C 22C 23C 24D 25C 26B 27B 28A 29B 30D 31A 32C 33D 34B 35B 36A 37C 38B 39A 40C Câu 1: Dung dịch Gly-Ala phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. NaCl.       B. KCl.       C. NaNO3.       D. NaOH. Câu 2: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44C 45B 46B 47D 48D 49C 50C 51A 52D 53B 54C 55D 56B 57D 58D 59A 60D 61A 62A 63D 64C 65B 66D 67D 68C 69B 70D 71B 72A 73D 74C 75C 76A 77B 78C 79B 80D Câu 41: Nguyên tố nào sau đây là kim loại A. Cacbon.         B. Lưu huỳnh.         C. Nhôm.         D. Nitơ. Câu 42: Lưu huỳnh không phản ứng trực tiếp với

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!