You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường thực hành Cao Nguyên (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4A 5C 6D 7B 8D 9B 10D 11A 12C 13B 14D 15D 16C 17C 18B 19C 20D 21A 22A 23D 24C 25B 26A 27B 28C 29B 30D 31D 32A 33B 34C 35A 36D 37A 38B 39B 40C Câu 1: Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ bên. Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên gồm A. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc.      

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!