[2024] Thi thử TN trường Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 096 41B 42B 43D 44A 45D 46B 47C 48C 49D 50D 51B 52A 53C 54D 55D 56B 57B 58B 59A 60C 61C 62D 63C 64A 65B 66C 67C 68A 69A 70A 71C 72D 73D 74A 75D 76B 77A 78A 79C 80C Câu 41: Axit axetic có công thức là A. CH3CH2OH.       B. CH3COOH.       C. HCOOH.       D. CH3CHO. Câu 42: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Đắk Lắk (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 074 41C 42D 43C 44A 45C 46C 47B 48D 49D 50C 51A 52B 53B 54A 55C 56D 57A 58A 59D 60C 61B 62A 63B 64A 65C 66C 67B 68D 69C 70B 71D 72A 73A 74B 75C 76D 77B 78B 79A 80A Câu 41. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn? A. Triolein.       B. Glixerol.       C. Tristearin.         D. Etyl axetat. Câu 42. Ancol etylic có công thức

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Lê Quý Đôn – Đắk Lắk (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 159 41A 42B 43A 44A 45D 46D 47A 48D 49C 50B 51D 52B 53A 54B 55C 56D 57A 58B 59A 60B 61C 62A 63C 64D 65C 66D 67C 68B 69D 70B 71C 72D 73A 74B 75A 76B 77C 78C 79C 80D Câu 41. Natri đicromat là muối của axit đicromic, có màu da cam của ion đicromat. Công thức của natri đicromat là A. Na2Cr2O7.        B. K2Cr2O7.       C. Na2CrO4.         D.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 088 41B 42A 43C 44D 45A 46B 47D 48A 49B 50C 51A 52A 53D 54B 55C 56B 57C 58C 59B 60A 61D 62C 63D 64B 65C 66A 67B 68C 69B 70C 71C 72A 73D 74C 75B 76A 77A 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là A. 0,42

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Thực hành Cao nguyên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 117 1D 2A 3B 4A 5C 6C 7B 8A 9A 10C 11A 12D 13C 14C 15D 16A 17A 18B 19C 20D 21B 22A 23A 24B 25B 26C 27B 28D 29C 30B 31B 32D 33C 34A 35D 36D 37A 38B 39B 40C Câu 1: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C2H5COO-CH=CH2.         B. CH2=CH-COO-CH3. C. CH2=CH-COO-C2H5.       D. CH3COO-CH=CH2. Câu 2: Đốt cháy sắt trong không

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đắk Lắk (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 101 41D 42B 43D 44A 45B 46C 47A 48A 49C 50D 51C 52C 53C 54B 55C 56B 57A 58D 59B 60B 61C 62B 63A 64D 65A 66B 67D 68C 69D 70D 71D 72D 73B 74B 75C 76B 77D 78C 79C 80A Câu 41. Công thức hóa học của sắt II oxit là A. Fe2O3.       B. Fe(OH)2.       C. Fe(OH)3.         D. FeO. (Xem giải) Câu 42. Este X có công thức phân

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Huệ – Đắk Lắk (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43C 44C 45D 46B 47D 48B 49D 50B 51D 52C 53B 54C 55C 56B 57A 58C 59A 60D 61D 62B 63D 64A 65B 66C 67D 68A 69A 70C 71C 72A 73C 74A 75C 76D 77D 78B 79B 80A Câu 41. Hoà tan 0,322 gam Na vào nước dư thu được V lít khí H2. Giá trị của V (đktc) là A. 0,3136.       B. 0,6272.       C. 0,2224.         D. 0,1568. Câu 42. X

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Phan Đình Phùng – Đắk Lắk

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43C 44D 45B 46B 47C 48A 49D 50D 51B 52A 53C 54C 55A 56B 57C 58A 59B 60C 61A 62C 63A 64D 65D 66D 67C 68B 69B 70B 71D 72B 73B 74C 75A 76C 77D 78A 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Trong các polime sau: poli(metyl metacrylat); poli(vinyl clorua); poli(etylen terephtalat); tơ nilon-6,6; poli(vinyl axetat). Số lượng polime là sản phẩm của phản ứng trùng hợp là A. 3.       B. 2.       C. 5. 

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quang Trung – Đắk Lắk (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44C 45A 46B 47B 48C 49A 50D 51C 52A 53D 54A 55B 56D 57C 58D 59B 60A 61C 62D 63A 64B 65D 66A 67B 68D 69D 70B 71A 72C 73C 74D 75D 76B 77B 78C 79C 80B Câu 41. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là A. SO2 và NO2.       B. CO và CO2.       C. CO và CH4.       D. CH4 và NH3. Câu 42. Fomanđehit được dùng làm nguyên

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Quang Trung – Đắk Lắk (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3D 4B 5D 6D 7C 8A 9A 10D 11C 12B 13B 14A 15C 16B 17D 18C 19B 20D 21A 22D 23A 24C 25B 26B 27A 28D 29C 30A 31D 32C 33C 34B 35A 36C 37B 38A 39A 40C Câu 1. Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là A. axit acrylic.       B. etilen.       C. stiren.         D. toluen. Câu 2. Thành phần chính của dầu mỏ là những hiđrocacbon no, mạnh

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đăk Lăk (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43A 44A 45B 46D 47B 48C 49A 50C 51B 52D 53A 54C 55A 56C 57B 58D 59A 60D 61C 62D 63C 64C 65B 66B 67D 68C 69C 70B 71A 72D 73D 74B 75A 76C 77D 78D 79A 80A Câu 41. Chất nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ? A. Glyxin.       B. Glucozơ.       C. Anilin.       D. Metylamin. Câu 42. Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với axit HCl dư,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường thực hành Cao Nguyên (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4A 5C 6D 7B 8D 9B 10D 11A 12C 13B 14D 15D 16C 17C 18B 19C 20D 21A 22A 23D 24C 25B 26A 27B 28C 29B 30D 31D 32A 33B 34C 35A 36D 37A 38B 39B 40C Câu 1: Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ bên. Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên gồm A. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc.       B.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!