[2024] Thi thử TN sở GDĐT Sơn La (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 127 41B 42A 43D 44C 45D 46A 47D 48A 49C 50A 51D 52D 53D 54D 55A 56B 57C 58D 59C 60C 61A 62A 63A 64B 65B 66B 67C 68A 69D 70C 71A 72C 73B 74B 75B 76C 77D 78C 79C 80B Câu 41: Kali nitrat được dùng làm phân bón và được dùng để chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat là A. KCl.       B. KNO3.       C. KOH.       

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Sơn La (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 138 41D 42C 43A 44A 45B 46A 47B 48A 49B 50D 51C 52C 53B 54D 55D 56D 57A 58B 59B 60B 61D 62C 63A 64D 65A 66D 67B 68B 69C 70D 71A 72C 73B 74C 75C 76C 77A 78D 79C 80A Câu 41: Chất nào sau đây không phải là chất béo? A. Tristearin.       B. Triolein.       C. Tripammitin.         D. Glixerol. Câu 42: Este CH3COOCH3 có tên gọi là A. vinyl

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Sông Mã – Sơn La

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 111 41D 42C 43C 44C 45B 46C 47D 48B 49A 50A 51D 52A 53D 54D 55A 56B 57B 58A 59A 60C 61A 62D 63D 64C 65B 66B 67A 68C 69C 70B 71A 72C 73D 74B 75C 76C 77A 78C 79D 80A Câu 41. Natri cháy trong khí oxi khô tạo ra sản phẩm nào sau đây? A. NaOH.       B. NaCl.       C. Na2O.         D. Na2O2. Câu 42. Dung dịch chất nào

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Sơn La

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 100 41C 42A 43C 44B 45A 46B 47A 48A 49C 50B 51A 52D 53C 54A 55C 56D 57C 58B 59D 60A 61D 62A 63A 64D 65D 66B 67D 68B 69D 70C 71A 72B 73C 74D 75B 76C 77C 78C 79D 80B Câu 41: Thành phần chính của muối ăn là natri clorua. Công thức hóa học của natri clorua là A. MgCl2.       B. KCl.       C. NaCl.         D. CaCl2. Câu 42:

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Sơn La (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 084 41C 42C 43A 44B 45C 46D 47D 48D 49A 50B 51D 52A 53A 54A 55C 56C 57B 58B 59C 60D 61C 62A 63B 64D 65A 66A 67A 68B 69B 70B 71D 72B 73B 74C 75D 76D 77D 78C 79C 80A Câu 41: Chất nào sau đây là axit béo không no? A. Axit oxalic.       B. Axit stearic.       C. Axit oleic.       D. Axit ađipic. Câu 42: Công thức của metyl

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Sơn La (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 176 41A 42C 43D 44C 45B 46B 47A 48D 49B 50D 51A 52C 53D 54B 55A 56B 57B 58A 59B 60D 61C 62A 63C 64A 65A 66C 67A 68C 69B 70C 71D 72C 73B 74A 75A 76D 77C 78D 79D 80B Câu 41: Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có trong nhiều loại thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là A.

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Sơn La

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45C 46D 47A 48A 49B 50B 51B 52C 53B 54D 55B 56D 57B 58C 59B 60D 61B 62A 63B 64D 65B 66C 67D 68A 69A 70D 71A 72A 73B 74C 75C 76B 77B 78C 79A 80A Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon không no? A. Etan.       B. Etanol.       C. Etilen.       D. Metan. Câu 42: Công thức hóa học của criolit là A. Na3AlF6.      

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của trường chuyên Sơn La (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3A 4C 5C 6D 7B 8D 9D 10B 11D 12D 13A 14B 15C 16D 17C 18C 19B 20D 21B 22A 23B 24A 25A 26B 27B 28C 29A 30A 31D 32C 33B 34C 35D 36A 37C 38B 39D 40A Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại ancol đa chức? A. Etylenglicol.           B. Phenol.            C. Etanol.            D. Etanđial. Câu 2. Criolit dùng trong khi điện phân nóng

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!