[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Sơn La (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 176 41A 42C 43D 44C 45B 46B 47A 48D 49B 50D 51A 52C 53D 54B 55A 56B 57B 58A 59B 60D 61C 62A 63C 64A 65A 66C 67A 68C 69B 70C 71D 72C 73B 74A 75A 76D 77C 78D 79D 80B Câu 41: Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có trong nhiều loại thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là A.

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Sơn La

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45C 46D 47A 48A 49B 50B 51B 52C 53B 54D 55B 56D 57B 58C 59B 60D 61B 62A 63B 64D 65B 66C 67D 68A 69A 70D 71A 72A 73B 74C 75C 76B 77B 78C 79A 80A Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon không no? A. Etan.       B. Etanol.       C. Etilen.       D. Metan. Câu 42: Công thức hóa học của criolit là A. Na3AlF6.      

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của trường chuyên Sơn La (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3A 4C 5C 6D 7B 8D 9D 10B 11D 12D 13A 14B 15C 16D 17C 18C 19B 20D 21B 22A 23B 24A 25A 26B 27B 28C 29A 30A 31D 32C 33B 34C 35D 36A 37C 38B 39D 40A Câu 1. Chất nào sau đây thuộc loại ancol đa chức? A. Etylenglicol.           B. Phenol.            C. Etanol.            D. Etanđial. Câu 2. Criolit dùng trong khi điện phân nóng

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!