[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Cà Mau

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 149 41D 42D 43A 44B 45A 46D 47B 48B 49B 50A 51A 52C 53C 54A 55A 56A 57D 58C 59C 60C 61C 62D 63C 64A 65D 66C 67A 68B 69C 70A 71B 72B 73B 74B 75D 76C 77B 78A 79D 80D Câu 41: Hợp chất C2H5OH có tên gọi thông thường là A. metanol.       B. ancol metylic.       C. etanol.         D. ancol etylic. Câu 42: Ở điều kiện thường, chất nào

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Cà Mau (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 156 41D 42D 43D 44C 45A 46D 47C 48A 49C 50B 51C 52B 53B 54A 55C 56A 57B 58C 59B 60D 61A 62D 63C 64B 65D 66A 67C 68D 69B 70C 71A 72B 73C 74B 75D 76A 77B 78D 79A 80C Câu 41: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây? A. NaCl.       B. Na2SO4.       C. NaNO3.       D. H2SO4 loãng.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Cà Mau (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44A 45C 46B 47A 48B 49C 50B 51A 52A 53D 54C 55A 56D 57D 58C 59B 60D 61A 62B 63C 64A 65D 66B 67B 68C 69D 70C 71D 72A 73C 74C 75D 76A 77B 78A 79B 80C Câu 41: Kim loại nào sau đây cứng nhất? A. W.       B. Cr.       C. Cs.         D. Ag. Câu 42: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội? A.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Cà Mau (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44B 45A 46B 47D 48D 49B 50C 51A 52D 53D 54C 55A 56B 57C 58B 59A 60C 61D 62A 63D 64C 65C 66B 67B 68A 69D 70C 71C 72C 73B 74B 75D 76D 77A 78D 79C 80B Câu 41: Chất nào sau đây bị phân hủy khi đun sôi dung dịch? A. Ca(HCO3)2.       B. Na2CO3.       C. K2CO3.         D. CaCl2. Câu 42: Hai khí nào sau đây là nguyên nhân chính

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Phan Ngọc Hiển – Cà Mau (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44C 45D 46D 47D 48C 49C 50C 51A 52A 53C 54A 55B 56C 57A 58A 59D 60D 61B 62D 63A 64C 65A 66C 67C 68B 69B 70C 71D 72C 73B 74B 75A 76B 77B 78B 79A 80D Câu 41: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4 → A → B → C → Cao su buna. Công thức phân tử của A là A. C2H2.       B. C4H10.       C. C2H5OH.         D. C4H6.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Cà Mau (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44D 45C 46A 47D 48B 49A 50D 51D 52A 53D 54A 55C 56A 57B 58C 59C 60C 61A 62C 63D 64A 65D 66C 67C 68D 69C 70B 71A 72A 73D 74B 75C 76A 77D 78B 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su? A. CH3-CH2-C≡CH.       B. CH2=CH-CH=CH2.       C. CH3-CH=CH2.       D. CH=CH-CH3. Câu 42: “Hiệu ứng nhà kính” là hiện tượng Trái Đất ấm

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Phan Ngọc Hiển – Cà Mau (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44D 45A 46D 47D 48B 49B 50D 51B 52C 53D 54C 55B 56A 57D 58C 59B 60D 61D 62B 63D 64C 65D 66A 67D 68D 69A 70A 71D 72A 73B 74B 75C 76A 77C 78D 79B 80A (Xem giải) Câu 41: Thủy phân m gam tinh bột, sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 850 gam kết tủa. Biết hiệu

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!