[2024] Thi thử TN sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 035 41A 42D 43B 44B 45C 46B 47C 48D 49B 50A 51D 52A 53C 54B 55A 56A 57A 58D 59A 60C 61D 62C 63C 64A 65B 66C 67A 68D 69B 70B 71C 72A 73D 74D 75C 76C 77D 78B 79D 80A (Xem giải) Câu 41. Cho 3,1 gam metylamin tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 6,75.       B. 6,65.       C. 8,05. 

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 150 41A 42C 43C 44C 45A 46C 47B 48D 49D 50B 51B 52D 53C 54C 55B 56B 57C 58B 59B 60A 61A 62A 63D 64D 65B 66C 67A 68D 69A 70A 71B 72C 73A 74B 75C 76D 77A 78D 79C 80A Câu 41. Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất thuộc loại bazơ là A. Ca(OH)2.       B. NaNO3.       C. Na2SO4.         D. H2SO4. Câu 42. Khi điện phân CaCl2 nóng chảy, ở catot thu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 053 41A 42C 43B 44A 45B 46A 47B 48D 49C 50A 51D 52A 53C 54D 55B 56C 57A 58A 59D 60C 61D 62A 63A 64B 65C 66D 67D 68B 69B 70A 71D 72D 73C 74C 75D 76B 77D 78C 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Hidrocacbon nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa? A. But-1-in.       B. But-2-in.        C. Butan.         D. But-1-en. Câu

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Quỳnh Nhai – Lạng Sơn (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 140 41B 42C 43C 44C 45B 46A 47C 48D 49A 50B 51B 52A 53A 54B 55D 56B 57B 58B 59B 60B 61A 62C 63D 64C 65B 66B 67C 68A 69C 70C 71B 72B 73A 74D 75C 76A 77D 78C 79A 80B Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. CH3COOH.       B. NaOH.       C. H2CO3.         D. H2S. Câu 42: Trong các chất dưới đây, chất nào là

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44C 45A 46D 47A 48D 49B 50B 51A 52D 53D 54D 55B 56C 57B 58D 59A 60C 61C 62C 63B 64A 65C 66D 67B 68A 69A 70D 71B 72D 73C 74D 75C 76C 77B 78A 79A 80B Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 loãng ? A. Au.       B. Fe.       C. Zn.       D. Cu. Câu 42: Hợp chất nào sau đây của

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Lạng Sơn (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43A 44B 45B 46C 47A 48B 49B 50A 51A 52A 53B 54C 55D 56C 57D 58B 59D 60A 61C 62D 63B 64B 65B 66D 67C 68C 69D 70D 71C 72C 73A 74C 75A 76C 77D 78A 79C 80A Câu 41. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl? A. Anilin       B. Alanin       C. Metylamin       D. Phenol Câu 42. Chất nào sau

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Lạng Sơn

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44C 45C 46D 47C 48A 49B 50A 51D 52C 53C 54B 55C 56D 57B 58A 59B 60B 61A 62A 63A 64A 65C 66A 67D 68B 69B 70A 71C 72D 73D 74B 75D 76D 77B 78B 79D 80B Câu 41. Đồng phân của glucozơ là? A. Sobitol.       B. Xenlulozơ.       C. Fructozơ.       D. Saccarozơ. Câu 42. Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại?

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!