You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Lạng Sơn

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44C 45C 46D 47C 48A 49B 50A 51D 52C 53C 54B 55C 56D 57B 58A 59B 60B 61A 62A 63A 64A 65C 66A 67D 68B 69B 70A 71C 72D 73D 74B 75D 76D 77B 78B 79D 80B Câu 41. Đồng phân của glucozơ là? A. Sobitol.       B. Xenlulozơ.       C. Fructozơ.       D. Saccarozơ. Câu 42. Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!