[2022] Thi thử TN chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 148 41B 42C 43C 44C 45A 46B 47C 48D 49A 50A 51B 52A 53A 54C 55B 56A 57C 58C 59C 60B 61A 62A 63A 64A 65D 66C 67C 68D 69D 70C 71C 72D 73C 74D 75B 76D 77C 78A 79A 80D Câu 41: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. Câu 42: Kim loại Zn có thể

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Sơn Tây – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 144 41C 42B 43C 44B 45A 46B 47B 48A 49D 50A 51C 52D 53D 54C 55D 56A 57A 58C 59B 60B 61B 62D 63C 64A 65B 66D 67C 68A 69D 70D 71A 72C 73B 74D 75A 76B 77D 78C 79A 80B Câu 41: Mưa axit gây ra tác hại rất lớn với sức khoẻ và môi trường. Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây mưa axit? A. NH3 và HCl.       B. H2S và

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Quốc Oai – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 138 41A 42B 43D 44B 45D 46B 47B 48B 49C 50B 51D 52D 53C 54B 55A 56A 57C 58D 59A 60C 61A 62B 63D 64C 65B 66B 67B 68A 69A 70D 71B 72D 73D 74B 75C 76C 77C 78A 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Phân lân supephotphat đơn cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng photpho dưới dạng ion A. H2PO4-.       B. HPO42-.       C. PO43-.         D. H2PO4-

Xem thêm

[2022] Thi thử TN cụm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 134 41D 42D 43D 44A 45C 46A 47D 48A 49D 50B 51A 52A 53D 54B 55A 56B 57C 58B 59B 60A 61C 62C 63C 64C 65C 66A 67C 68C 69B 70D 71A 72B 73D 74B 75B 76B 77D 78A 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Cho sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Các chất X, Y, Z lần lượt là A. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2.         B. FeCl3, H2SO4 (đặc,

Xem thêm

[2022] Kỳ thi đánh giá năng lực – ĐH Sư phạm Hà Nội (07/05)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 115 1B 2C 3D 4B 5A 6B 7D 8B 9B 10C 11B 12C 13A 14D 15C 16C 17D 18C 19A 20C 21A 22A 23D 24B 25D 26A 27C 28D I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Xem giải) Câu 1. Khi để vôi sống trong không khí ẩm một thời gian sẽ có hiện tượng một phần vôi sống bị chuyển hóa trở lại thành đá vôi. Khí nào sau đây là tác nhân gây ra hiện tượng trên? A.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 109 1A 2B 3C 4D 5B 6C 7B 8D 9A 10B 11A 12A 13B 14D 15D 16B 17D 18C 19B 20D 21B 22A 23D 24D 25A 26D 27A 28B 29C 30D 31D 32D 33D 34B 35D 36D 37A 38C 39C 40B Câu 1: Một trong những thành phần chính của dung dịch nước rửa tay khô là etanol (cồn). Công thức của etanol là A. C2H5OH.       B. C3H7OH.       C. CH3OH.       

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 098 41C 42D 43B 44B 45C 46A 47D 48B 49D 50B 51C 52C 53C 54B 55C 56D 57A 58A 59A 60B 61C 62A 63D 64B 65A 66D 67B 68B 69A 70A 71C 72C 73C 74B 75A 76A 77B 78D 79D 80B Câu 41: Chất X có vị ngọt hơn đường mía, có nhiều trong mật ong và các loại quả ngọt như dứa, xoài,… X là A. xenlulozơ.       B. saccarozơ.       C. fructozơ.   

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Liên Hà – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 080 41A 42D 43A 44D 45C 46D 47B 48D 49B 50C 51A 52A 53C 54C 55A 56D 57C 58C 59D 60A 61C 62A 63B 64B 65B 66B 67D 68A 69A 70A 71B 72B 73D 74A 75B 76C 77C 78D 79D 80D Câu 41: Dung dịch chất X hòa tan Cu(OH)2, thu được dung dịch màu xanh lam. Mặt khác, X bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit. Chất X là: A. Saccarozơ.       B.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Quốc Oai – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 079 41C 42D 43D 44B 45B 46D 47B 48C 49C 50C 51C 52A 53C 54C 55A 56D 57D 58C 59D 60C 61D 62D 63D 64A 65B 66B 67C 68A 69D 70B 71A 72C 73A 74C 75C 76A 77D 78A 79B 80B Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. HNO3.       B. NaCl.       C. CH3COOH.         D. NaOH. Câu 42: Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH, thu

Xem thêm

[2022] Đánh giá tư duy KHTN – ĐHBK Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: Đang cập nhật… ⇒ Mã đề: 076 16B 17D 18B 19D 20A 21D 22B 23A 24A 25A 26A 27A 28B 29B 30A (Xem giải) Câu 16. Cho các sơ đồ phản ứng sau: (a) X + HCl → X1 + X2 + X3↑ (b) X + Ba(OH)2 → X4↓ + X2 (c) X + H2SO4 → X5↓ + X2 + X3↑ Trong đó X, X1, X2, X3, X4, X5 biểu diễn các chất khác nhau. Cho các phát biểu: (1) Dung dịch

Xem thêm

[2022] Kỳ thi đánh giá năng lực – ĐH Sư phạm Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 050 1A 2A 3B 4A 5A 6A 7C 8D 9B 10A 11D 12C 13C 14D 15A 16A 17A 18A 19B 20A 21B 22B 23B 24A 25B 26D 27C 28D I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) (Xem giải) Câu 1. Trường hợp nào sau đây các ion không cùng tồn tại trong một dung dịch? A. Ca2+, Cl-, CO32− , Na+.       B. Na+, SO42− , Cl-, Mg2+. C. Mg2+, NO3− , Br-, K+.       D.

Xem thêm

[2022] Thi thử đánh giá tư duy ĐHBK Hà Nội (Phần tự chọn Hóa học)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 035 16C 17A 18C 19D 20C 21D 22B 23B 24B 25B 26C 27D 28D 29D 30D (Xem giải) Câu 16. Cho các chất X, Y, Z, T đều tác dụng với H2SO4 loãng tạo FeSO4 và thỏa mãn sơ đồ sau: Fe(NO3)2 → X → Y → Z → T. Mỗi mũi tên ứng với một phản ứng. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: A. FeCl2, Fe(OH)2, FeO, Fe.       B. FeS, Fe2O3, Fe,

Xem thêm

[2021 – 2022] Tuyển sinh 10 chuyên KHTN Hà Nội

⇒ Mã đề: 004 ⇒ Thời gian làm bài: 150 phút ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết (Xem giải) Câu I (2 điểm): Cho 20 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, Fe, Cu và Al tác dụng với 60 ml dung dịch NaOH 2 M thu được 2,688 lít khí H2. Sau khi phản ứng kết thúc, cho tiếp 740 ml dung dịch HCl 1 M và đun nóng, thu được hỗn hợp khí B và chất rắn C (chỉ có các kim loại). Cho B hấp thụ từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 dư

Xem thêm

[2015 – 2016] Thi học sinh giỏi lớp 12 – TP Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Đang cập nhật… Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Hai nguyên tố X, Y đều thuộc các nhóm A. Nguyên tử của X có phân lớp e lớp ngoài cùng là 3p, nguyên tử của Y có phân lớp ngoài cùng là 4s. Biết X, Y đều không là khí hiếm; tổng các e ở các phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7 a) Tìm X, Y. Viết cấu

Xem thêm

[2022] Thi giữa kỳ I trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Ban A)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 004 1D 2D 3C 4B 5D 6A 7A 8C 9A 10C 11D 12B 13B 14D 15C 16C 17C 18B 19A 20A 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27A 28B 29D 30B 31C 32C 33D 34A 35D 36B 37D 38D 39A 40A Câu 1: Este (X) được tạo thành từ axit axetic và ancol etylic có công thức phân tử là A. C4H10O2.       B. C3H6O2.       C. C2H4O2.         D. C4H8O2. Câu 2:

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Kim Liên – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44C 45C 46D 47D 48B 49B 50B 51B 52D 53D 54A 55C 56B 57A 58D 59C 60A 61A 62B 63C 64D 65A 66C 67B 68D 69B 70C 71B 72D 73B 74B 75C 76A 77C 78C 79A 80B Câu 41. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên. B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 6)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44D 45D 46B 47D 48A 49D 50C 51C 52B 53B 54A 55C 56C 57B 58D 59B 60A 61C 62C 63D 64D 65D 66B 67D 68C 69C 70B 71C 72B 73B 74A 75C 76C 77B 78C 79A 80A Câu 41: Kim loại natri không phản ứng với chất nào sau đây A. H2O.       B. CH3CHO.       C. C2H5OH.         D. HCl. Câu 42: Kim loại nào sau đây ở điều kiện thường có

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thượng Cát – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44D 45B 46C 47C 48A 49D 50D 51C 52C 53D 54C 55C 56D 57B 58D 59C 60A 61C 62D 63B 64B 65D 66B 67A 68C 69B 70A 71A 72C 73A 74A 75A 76A 77D 78B 79C 80B Câu 41: Kim loại X có màu trắng bạc, được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Kim loại X là A. Al.       B. Cu.       C. Fe.         D. Ag. Câu 42: Trong hợp

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thăng Long – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45A 46D 47B 48A 49C 50B 51B 52A 53B 54C 55C 56C 57D 58D 59C 60B 61A 62B 63B 64D 65B 66A 67D 68D 69D 70B 71A 72D 73C 74D 75C 76A 77B 78D 79A 80C Câu 41. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. ns2.       B. ns2 np1.       C. ns1.         D. ns2 np2. Câu 42. Hợp chất của crom nào sau

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44B 45C 46D 47B 48C 49D 50D 51B 52B 53A 54D 55C 56D 57C 58C 59A 60B 61D 62D 63A 64B 65B 66D 67B 68D 69B 70D 71B 72B 73A 74C 75D 76C 77B 78A 79B 80D Câu 41: Phân lân cung cấp nguyên tố nào cho cây trồng? A. Nitơ.       B. Kali.       C. Photpho.       D. Cacbon. Câu 42: Cặp chất mạch hở nào sau đây là đồng đẳng kế

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44A 45C 46D 47C 48D 49D 50C 51C 52B 53D 54A 55A 56B 57B 58B 59C 60A 61D 62B 63D 64A 65D 66B 67D 68C 69C 70D 71C 72B 73B 74B 75D 76C 77A 78D 79D 80D Câu 41: Hóa chất nào sau đây có thể làm mềm các loại nước cứng? A. NaOH.       B. Na2CO3.       C. NaCl.       D. NaNO3. Câu 42: Nabica là một loại thuốc chữa bệnh đau

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!