You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi kiểm tra kiến thức – ĐHQG Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3C 4C 5B 6B 7A 8C 9D 10C 11D 12D 13A 14B 15C 16D 17D 18C 19B 20C 21D 22B 23C 24D 25D 26A 27A 28C 29B 30A 31C 32B 33A 34A 35A 36A 37D 38C 39C 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Li.       B. Cs.       C. Na.       D. K. Câu 2: Nhỏ dung dịch iot vào lát cắt ngang của quả chuối xanh, thấy màu của

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thượng Cát – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44A 45B 46B 47C 48A 49D 50C 51D 52A 53C 54A 55A 56C 57D 58B 59D 60B 61C 62C 63B 64A 65C 66A 67D 68B 69B 70D 71A 72C 73B 74A 75B 76C 77D 78A 79A 80D Câu 41: Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây, tạo ra kết tủa màu trắng hơi xanh, hóa nâu đỏ ngoài không khí? A. CuSO4.       B. FeCl3.       C. FeCl2.       D. MgCl2. Câu 42: Trong hợp

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Hà Nội (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44D 45A 46A 47A 48C 49D 50C 51A 52B 53B 54B 55D 56B 57C 58C 59C 60D 61D 62A 63A 64B 65A 66B 67A 68D 69C 70B 71A 72D 73A 74C 75B 76C 77A 78B 79C 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây không khử được nước ở nhiệt độ thường? A. Be       B. Ba       C. Ca         D. K Câu 42. Chất nào sau đây có màu nâu đỏ A. Fe(OH)2      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44A 45C 46C 47C 48A 49A 50B 51D 52B 53C 54C 55D 56C 57B 58A 59D 60B 61A 62D 63D 64C 65D 66A 67D 68B 69A 70A 71B 72B 73C 74A 75B 76A 77D 78D 79C 80B Câu 41. Trong khói thuốc lá có một chất gây nghiện, độc hại có thể gây ung thư không những cho người hút mà cả những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Chất gây nghiện có nhiều trong thuốc lá đó là A. Heroin.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp cụm Sóc Sơn – Mê Linh – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43B 44B 45C 46D 47A 48B 49C 50A 51C 52A 53A 54C 55A 56A 57A 58A 59A 60D 61A 62A 63B 64A 65B 66D 67A 68D 69C 70D 71C 72C 73A 74D 75A 76B 77C 78D 79A 80A Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Cu.        B. Ag.         C. Fe.         D. K. Câu 42. Este nào sau đây thuộc loại este

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44D 45D 46D 47B 48C 49C 50A 51A 52A 53D 54B 55C 56D 57A 58D 59D 60B 61B 62C 63A 64B 65A 66A 67D 68B 69D 70A 71B 72D 73D 74A 75D 76B 77D 78A 79B 80D Câu 41. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy bởi nhiệt? A. NaHCO3.       B. NaCl.       C. Na2SO4.         D. Na2CO3 Câu 42. lon kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? A. Fe3+.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1A 2C 3A 4D 5A 6C 7C 8B 9A 10A 11A 12D 13B 14C 15C 16B 17C 18C 19D 20B 21A 22C 23B 24C 25A 26A 27C 28D 29B 30B 31B 32B 33C 34C 35B 36A 37A 38A 39B 40B Câu 1. Polime nào sau đây dùng sản xuất chất dẻo? A. Poli(vinyl clorua).       B. Poli(hexametylen ađipamit).       C. Poli(etylen terephtalat).       D. Poliacrilonitrin. Câu 2. Trong công nghiệp, kim loại Mg được điều chế bằng phương pháp A. thủy

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Sư phạm Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43B 44D 45B 46C 47B 48C 49C 50D 51D 52B 53A 54C 55D 56A 57D 58B 59C 60A 61D 62A 63D 64C 65B 66B 67A 68A 69A 70A 71B 72D 73D 74B 75C 76A 77D 78C 79B 80C Câu 41: Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là: A. đá vôi.       B. muối ăn.       C. than hoạt tính.       D. thạch cao. Câu 42:

Xem thêm

[2020] Kiểm tra kiến thức thi TNPT trường Chuyên KHTN (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43A 44D 45C 46D 47C 48B 49A 50C 51A 52C 53A 54D 55D 56B 57B 58B 59D 60B 61B 62D 63B 64D 65D 66A 67D 68A 69C 70B 71B 72A 73C 74B 75C 76A 77A 78C 79C 80C Câu 41: Ở nhiệt độ thường, không khí ẩm oxi hoá được hiđroxit nào sau đây? A. Mg(OH)2.         B. Fe(OH)2.         C. Fe(OH)3.         D. Cu(OH)2. Câu 42: Hợp chất sắt (II) hidroxit có công thức hóa

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44C 45A 46D 47D 48A 49A 50C 51A 52B 53D 54B 55B 56B 57B 58C 59A 60B 61D 62D 63D 64C 65C 66B 67B 68D 69D 70B 71A 72A 73A 74D 75D 76B 77A 78C 79C 80A Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. Tơ nitron.       B. Bông.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Tơ axetat. Câu 42. Mật ong ẩn chứa một kho báu có giá trị dinh dưỡng và dược

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43D 44C 45B 46C 47A 48D 49C 50C 51D 52A 53D 54C 55C 56A 57B 58C 59A 60A 61A 62C 63B 64B 65B 66B 67D 68C 69A 70A 71A 72B 73C 74C 75D 76B 77B 78A 79C 80C Câu 41. Natri hiđrocacbonat là một hóa chất được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm. Natri hiđrocacbonat có công thức hoá học là A. NaCl.         B. NaHCO3.         C. NaOH.         D. Na2CO3. Câu 42.

Xem thêm

[2020] Thi thử tốt nghiệp trường Kim Liên – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44D 45D 46A 47C 48A 49A 50A 51C 52D 53B 54A 55A 56D 57C 58C 59D 60C 61D 62B 63D 64A 65C 66D 67A 68D 69A 70D 71C 72B 73C 74C 75C 76C 77C 78D 79C 80A (Xem giải) Câu 41. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5) bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là A. 27,6.       B. 9,2.       C. 13,8.       D. 4,6.

Xem thêm

[2020] Kiểm tra kiến thức thi TNPT trường Chuyên KHTN

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43B 44C 45D 46C 47D 48A 49B 50D 51C 52C 53B 54A 55A 56D 57D 58B 59C 60B 61D 62C 63A 64A 65A 66A 67D 68B 69B 70A 71A 72B 73A 74B 75D 76C 77D 78A 79D 80B Câu 41: Phản ứng giữa hai chất nào sau đây có thể xảy ra trong dung dịch A. Fe + ZnCl2      B. Mg + NaCl      C. Fe + Cu(NO3)2      D. Al + MgSO4 Câu 42: Cho CH3CH2CHO phản ứng với H2

Xem thêm

[2020] Thi đánh giá công bằng kỳ II – Chuyên KHTN

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45D 46B 47C 48D 49B 50C 51C 52C 53A 54B 55B 56B 57C 58A 59C 60D 61D 62B 63C 64A 65D 66B 67A 68B 69D 70B 71C 72A 73A 74C 75B 76A 77C 78B 79A 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan trong nước? A. Na.         B. K.         C. Cu.         D. Ba. Câu 42: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo thu được muối và chất hữu cơ X. Công thức

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN – Hà Nội (Lần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4B 5A 6A 7C 8C 9A 10A 11B 12C 13A 14A 15A 16D 17D 18C 19D 20D 21A 22D 23A 24B 25D 26C 27C 28A 29B 30C 31B 32C 33C 34A 35D 36A 37D 38C 39C 40D (Xem giải) Câu 1: Cho 400,0 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,25 mol Ba(HCO3)2 và 0,1 mol BaCl2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 78,80.       B. 88,65.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4D 5C 6C 7D 8A 9A 10C 11B 12A 13A 14D 15B 16A 17D 18D 19C 20A 21A 22B 23D 24C 25C 26A 27A 28B 29C 30C 31C 32D 33C 34C 35D 36D 37C 38C 39A 40B Câu 1: Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường? A. Kali.       B. Natri.       C. Bari.         D. Beri. Câu 2: Cho este E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 10)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44A 45C 46B 47B 48D 49B 50A 51D 52A 53D 54BD 55A 56A 57B 58A 59B 60A 61A 62D 63C 64D 65D 66D 67C 68D 69A 70B 71A 72D 73C 74C 75C 76C 77A 78B 79A 80C Câu 41: Thủy phân hoàn toàn 1 mol saccarozơ trong môi trường axit thu được A. 1 mol glucozơ và 1 mol fructozơ.       B. 2 mol glucozơ. C. 2 mol glucozơ và 2 mol fructozơ.       D. 2 mol fructozơ. Câu 42:

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 9)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44B 45D 46A 47B 48A 49B 50B 51C 52B 53C 54C 55A 56B 57C 58C 59A 60C 61D 62C 63C 64B 65A 66C 67D 68B 69D 70B 71B 72D 73C 74C 75C 76A 77B 78B 79C 80A Câu 41: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là A. Cu.       B. Cr.       C. W.       D. Fe. Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Na.       B. Ca.

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 8)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44D 45D 46D 47B 48B 49A 50C 51B 52C 53A 54A 55A 56D 57B 58D 59D 60C 61B 62D 63A 64C 65D 66D 67A 68C 69A 70C 71D 72B 73A 74A 75A 76D 77A 78C 79D 80D Câu 41: Dung dịch HCl đặc, nóng sẽ oxi hóa crom đến mức oxi hóa nào? A. +2.          B. +3.          C. +4.          D. +6. Câu 42: Bột kim loại X trộn với chất oxi hóa

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 7)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43C 44B 45D 46A 47D 48D 49C 50D 51A 52B 53D 54C 55B 56C 57C 58B 59B 60C 61D 62A 63A 64B 65B 66C 67A 68C 69C 70D 71A 72A 73B 74B 75A 76A 77B 78A 79A 80C Câu 41: Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch nào sau đây? A. HCl.       B. H2SO4 loãng.       C. HNO3 loãng.       D. KOH. Câu 42: Đốt dây Fe trong bình đựng khí clo dư, thu được sản

Xem thêm

[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 6)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43A 44B 45A 46C 47B 48B 49C 50A 51C 52D 53C 54B 55C 56B 57B 58C 59A 60B 61C 62A 63C 64A 65B 66D 67D 68C 69B 70C 71A 72C 73D 74A 75C 76A 77B 78B 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ? A. Xenlulozơ.       B. Fructozơ.       C. Saccarozơ.       D. Tinh bột. Câu 42: Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được chất rắn

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!