You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2022] Thi giữa kỳ I trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Ban A)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 004 1D 2D 3C 4B 5D 6A 7A 8C 9A 10C 11D 12B 13B 14D 15C 16C 17C 18B 19A 20A 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27A 28B 29D 30B 31C 32C 33D 34A 35D 36B 37D 38D 39A 40A Câu 1: Este (X) được tạo thành từ axit axetic và ancol etylic có công thức phân tử là A. C4H10O2.       B. C3H6O2.       C. C2H4O2.         D. C4H8O2. Câu 2:

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Kim Liên – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43C 44C 45C 46D 47D 48B 49B 50B 51B 52D 53D 54A 55C 56B 57A 58D 59C 60A 61A 62B 63C 64D 65A 66C 67B 68D 69B 70C 71B 72D 73B 74B 75C 76A 77C 78C 79A 80B Câu 41. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên. B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 6)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44D 45D 46B 47D 48A 49D 50C 51C 52B 53B 54A 55C 56C 57B 58D 59B 60A 61C 62C 63D 64D 65D 66B 67D 68C 69C 70B 71C 72B 73B 74A 75C 76C 77B 78C 79A 80A Câu 41: Kim loại natri không phản ứng với chất nào sau đây A. H2O.       B. CH3CHO.       C. C2H5OH.         D. HCl. Câu 42: Kim loại nào sau đây ở điều kiện thường có

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thượng Cát – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44D 45B 46C 47C 48A 49D 50D 51C 52C 53D 54C 55C 56D 57B 58D 59C 60A 61C 62D 63B 64B 65D 66B 67A 68C 69B 70A 71A 72C 73A 74A 75A 76A 77D 78B 79C 80B Câu 41: Kim loại X có màu trắng bạc, được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Kim loại X là A. Al.       B. Cu.       C. Fe.         D. Ag. Câu 42: Trong hợp

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thăng Long – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45A 46D 47B 48A 49C 50B 51B 52A 53B 54C 55C 56C 57D 58D 59C 60B 61A 62B 63B 64D 65B 66A 67D 68D 69D 70B 71A 72D 73C 74D 75C 76A 77B 78D 79A 80C Câu 41. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. ns2.       B. ns2 np1.       C. ns1.         D. ns2 np2. Câu 42. Hợp chất của crom nào sau

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44B 45C 46D 47B 48C 49D 50D 51B 52B 53A 54D 55C 56D 57C 58C 59A 60B 61D 62D 63A 64B 65B 66D 67B 68D 69B 70D 71B 72B 73A 74C 75D 76C 77B 78A 79B 80D Câu 41: Phân lân cung cấp nguyên tố nào cho cây trồng? A. Nitơ.       B. Kali.       C. Photpho.       D. Cacbon. Câu 42: Cặp chất mạch hở nào sau đây là đồng đẳng kế

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44A 45C 46D 47C 48D 49D 50C 51C 52B 53D 54A 55A 56B 57B 58B 59C 60A 61D 62B 63D 64A 65D 66B 67D 68C 69C 70D 71C 72B 73B 74B 75D 76C 77A 78D 79D 80D Câu 41: Hóa chất nào sau đây có thể làm mềm các loại nước cứng? A. NaOH.       B. Na2CO3.       C. NaCl.       D. NaNO3. Câu 42: Nabica là một loại thuốc chữa bệnh đau

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thăng Long – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4B 5C 6A 7C 8A 9C 10A 11D 12D 13C 14C 15A 16D 17D 18A 19C 20A 21B 22B 23D 24A 25B 26C 27C 28A 29A 30B 31C 32B 33D 34D 35C 36A 37C 38C 39D 40B Câu 1: Công thức hóa học của muối natri clorua là A. NaClO.       B. NaCl2.       C. NaCl.         D. NaNO3. Câu 2: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. 2NaOH +

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3A 4B 5C 6B 7D 8A 9C 10A 11A 12A 13B 14B 15D 16D 17D 18D 19B 20C 21D 22D 23C 24D 25A 26C 27C 28D 29A 30C 31A 32C 33B 34C 35A 36B 37B 38B 39A 40C Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. Glyxin.       B. Lysin.       C. Anilin.       D. Saccarozo. Câu 2. Công thức của sắt(II) nitrat là A. Fe(NO3)3.

Xem thêm

[2021] Thi cuối kỳ 2 chuyên KHTN Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44A 45A 46C 47D 48D 49B 50C 51C 52D 53C 54A 55A 56A 57B 58D 59D 60C 61C 62B 63A 64B 65C 66A 67B 68B 69D 70D 71B 72C 73C 74C 75B 76D 77C 78A 79D 80A Câu 41. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2       B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu C. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2       D.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3A 4C 5D 6B 7C 8D 9C 10A 11A 12C 13D 14B 15A 16C 17C 18B 19B 20A 21D 22A 23B 24D 25C 26A 27A 28D 29D 30A 31D 32B 33C 34D 35A 36C 37C 38B 39B 40D Câu 1. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng nào sau đây? A. Trùng ngưng.       B. Thủy phân.       C. Tráng bạc.       D. Hòa tan Cu(OH)2. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3A 4C 5D 6D 7D 8A 9A 10D 11C 12C 13D 14B 15D 16C 17D 18B 19B 20C 21A 22A 23A 24B 25C 26C 27B 28D 29C 30D 31D 32C 33A 34A 35B 36C 37D 38A 39A 40A Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H+ + OH- → H2O A. KOH + HCl → KCI + H2O.         B. Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O. C. KHCO3 + KOH

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43D 44A 45A 46A 47C 48D 49B 50D 51A 52A 53C 54C 55D 56B 57C 58A 59D 60A 61C 62B 63C 64A 65C 66B 67D 68A 69D 70A 71B 72B 73A 74D 75A 76C 77A 78B 79C 80D Câu 41: Thủy phân hoàn toàn este HCOOCH2CH3 bằng lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được các sản phẩm nào sau đây? A. CH3COONa và CH3OH.         B. HCOONa và C2H5OH. C. HCOONa va CH3OH.      

Xem thêm

[2021] Thi giữa kỳ 2 – Lương Thế Vinh (Hà Nội)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4A 5A 6B 7A 8C 9A 10A 11A 12C 13B 14A 15A 16B 17D 18D 19A 20B 21B 22B 23B 24B 25D 26B 27C 28D 29C 30C 31D 32C 33A 34C 35C 36D 37B 38C 39D 40C Câu 1 : Kết luận nào sau đây không đúng? A. Natri hiđrocacbonat được sử dụng làm thuốc muối để giảm đau dạ dày do dư thừa axit. B. Điều chế Na bằng cách điện phân dung dịch NaCl. C. Trong nhóm

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4C 5D 6B 7A 8C 9B 10A 11A 12D 13A 14B 15A 16B 17B 18C 19D 20B 21C 22B 23D 24D 25C 26A 27C 28C 29C 30A 31C 32B 33C 34C 35D 36B 37D 38C 39B 40D Câu 1: Trong phân tử α-amino axit nào sau có 6 nguyên tử cacbon ? A. alanin.        B. glyxin.       C. lysin.       D. valin. (Xem giải) Câu 2: Khử hoàn toàn 4,176 gam Fe3O4

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên KHTN Hà Nội (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5D 6D 7D 8A 9A 10B 11C 12C 13A 14B 15A 16A 17B 18B 19B 20D 21A 22C 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29B 30C 31B 32C 33D 34C 35A 36D 37D 38A 39C 40B Câu 1. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. boxit.       B. đá vôi.       C. thạch cao sống.       D. thạch cao nung. Câu 2.

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7D 8B 9A 10C 11D 12A 13A 14B 15D 16C 17C 18A 19A 20B 21B 22D 23B 24B 25D 26A 27A 28D 29C 30C 31D 32B 33B 34D 35A 36A 37C 38B 39A 40A Câu 1: Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là A. metyl propionat.       B. etyl fomat.       C. etyl axetat.       D. metyl axetat. Câu 2: Một

Xem thêm

[2020] Thi kiểm tra kiến thức – ĐHQG Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3C 4C 5B 6B 7A 8C 9D 10C 11D 12D 13A 14B 15C 16D 17D 18C 19B 20C 21D 22B 23C 24D 25D 26A 27A 28C 29B 30A 31C 32B 33A 34A 35A 36A 37D 38C 39C 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Li.       B. Cs.       C. Na.       D. K. Câu 2: Nhỏ dung dịch iot vào lát cắt ngang của quả

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thượng Cát – Hà Nội

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44A 45B 46B 47C 48A 49D 50C 51D 52A 53C 54A 55A 56C 57D 58B 59D 60B 61C 62C 63B 64A 65C 66A 67D 68B 69B 70D 71A 72C 73B 74A 75B 76C 77D 78A 79A 80D Câu 41: Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây, tạo ra kết tủa màu trắng hơi xanh, hóa nâu đỏ ngoài không khí? A. CuSO4.       B. FeCl3.       C. FeCl2.       D.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Hà Nội (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44D 45A 46A 47A 48C 49D 50C 51A 52B 53B 54B 55D 56B 57C 58C 59C 60D 61D 62A 63A 64B 65A 66B 67A 68D 69C 70B 71A 72D 73A 74C 75B 76C 77A 78B 79C 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây không khử được nước ở nhiệt độ thường? A. Be       B. Ba       C. Ca         D. K Câu 42. Chất nào sau đây có màu nâu đỏ

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44A 45C 46C 47C 48A 49A 50B 51D 52B 53C 54C 55D 56C 57B 58A 59D 60B 61A 62D 63D 64C 65D 66A 67D 68B 69A 70A 71B 72B 73C 74A 75B 76A 77D 78D 79C 80B Câu 41. Trong khói thuốc lá có một chất gây nghiện, độc hại có thể gây ung thư không những cho người hút mà cả những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Chất gây nghiện có nhiều trong thuốc lá đó

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!