You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3A 4C 5D 6B 7C 8D 9C 10A 11A 12C 13D 14B 15A 16C 17C 18B 19B 20A 21D 22A 23B 24D 25C 26A 27A 28D 29D 30A 31D 32B 33C 34D 35A 36C 37C 38B 39B 40D Câu 1. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng nào sau đây? A. Trùng ngưng.       B. Thủy phân.       C. Tráng bạc.       D. Hòa tan Cu(OH)2. (Xem giải) Câu 2. Để thu được 1000

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3A 4C 5D 6D 7D 8A 9A 10D 11C 12C 13D 14B 15D 16C 17D 18B 19B 20C 21A 22A 23A 24B 25C 26C 27B 28D 29C 30D 31D 32C 33A 34A 35B 36C 37D 38A 39A 40A Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn: H+ + OH- → H2O A. KOH + HCl → KCI + H2O.         B. Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O. C. KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O.  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43D 44A 45A 46A 47C 48D 49B 50D 51A 52A 53C 54C 55D 56B 57C 58A 59D 60A 61C 62B 63C 64A 65C 66B 67D 68A 69D 70A 71B 72B 73A 74D 75A 76C 77A 78B 79C 80D Câu 41: Thủy phân hoàn toàn este HCOOCH2CH3 bằng lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được các sản phẩm nào sau đây? A. CH3COONa và CH3OH.         B. HCOONa và C2H5OH. C. HCOONa va CH3OH.        D. CH3COONa va C2H5OH. Câu

Xem thêm

[2021] Thi giữa kỳ 2 – Lương Thế Vinh (Hà Nội)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4A 5A 6B 7A 8C 9A 10A 11A 12C 13B 14A 15A 16B 17D 18D 19A 20B 21B 22B 23B 24B 25D 26B 27C 28D 29C 30C 31D 32C 33A 34C 35C 36D 37B 38C 39D 40C Câu 1 : Kết luận nào sau đây không đúng? A. Natri hiđrocacbonat được sử dụng làm thuốc muối để giảm đau dạ dày do dư thừa axit. B. Điều chế Na bằng cách điện phân dung dịch NaCl. C. Trong nhóm IA, bán kính nguyên tử

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4C 5D 6B 7A 8C 9B 10A 11A 12D 13A 14B 15A 16B 17B 18C 19D 20B 21C 22B 23D 24D 25C 26A 27C 28C 29C 30A 31C 32B 33C 34C 35D 36B 37D 38C 39B 40D Câu 1: Trong phân tử α-amino axit nào sau có 6 nguyên tử cacbon ? A. alanin.        B. glyxin.       C. lysin.       D. valin. (Xem giải) Câu 2: Khử hoàn toàn 4,176 gam Fe3O4 cần khối lượng Al là

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên KHTN Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5D 6D 7D 8A 9A 10B 11C 12C 13A 14B 15A 16A 17B 18B 19B 20D 21A 22C 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29B 30C 31B 32C 33D 34C 35A 36D 37D 38A 39C 40B Câu 1. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là A. boxit.       B. đá vôi.       C. thạch cao sống.       D. thạch cao nung. Câu 2. Natri hidroxit được dùng để

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7D 8B 9A 10C 11D 12A 13A 14B 15D 16C 17C 18A 19A 20B 21B 22D 23B 24B 25D 26A 27A 28D 29C 30C 31D 32B 33B 34D 35A 36A 37C 38B 39A 40A Câu 1: Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là A. metyl propionat.       B. etyl fomat.       C. etyl axetat.       D. metyl axetat. Câu 2: Một este có công thức phân

Xem thêm

[2020] Thi kiểm tra kiến thức – ĐHQG Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3C 4C 5B 6B 7A 8C 9D 10C 11D 12D 13A 14B 15C 16D 17D 18C 19B 20C 21D 22B 23C 24D 25D 26A 27A 28C 29B 30A 31C 32B 33A 34A 35A 36A 37D 38C 39C 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Li.       B. Cs.       C. Na.       D. K. Câu 2: Nhỏ dung dịch iot vào lát cắt ngang của quả chuối xanh, thấy màu của

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thượng Cát – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44A 45B 46B 47C 48A 49D 50C 51D 52A 53C 54A 55A 56C 57D 58B 59D 60B 61C 62C 63B 64A 65C 66A 67D 68B 69B 70D 71A 72C 73B 74A 75B 76C 77D 78A 79A 80D Câu 41: Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây, tạo ra kết tủa màu trắng hơi xanh, hóa nâu đỏ ngoài không khí? A. CuSO4.       B. FeCl3.       C. FeCl2.       D. MgCl2. Câu 42: Trong hợp

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Hà Nội (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44D 45A 46A 47A 48C 49D 50C 51A 52B 53B 54B 55D 56B 57C 58C 59C 60D 61D 62A 63A 64B 65A 66B 67A 68D 69C 70B 71A 72D 73A 74C 75B 76C 77A 78B 79C 80A Câu 41. Kim loại nào sau đây không khử được nước ở nhiệt độ thường? A. Be       B. Ba       C. Ca         D. K Câu 42. Chất nào sau đây có màu nâu đỏ A. Fe(OH)2      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Sư phạm Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44A 45C 46C 47C 48A 49A 50B 51D 52B 53C 54C 55D 56C 57B 58A 59D 60B 61A 62D 63D 64C 65D 66A 67D 68B 69A 70A 71B 72B 73C 74A 75B 76A 77D 78D 79C 80B Câu 41. Trong khói thuốc lá có một chất gây nghiện, độc hại có thể gây ung thư không những cho người hút mà cả những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Chất gây nghiện có nhiều trong thuốc lá đó là A. Heroin.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp cụm Sóc Sơn – Mê Linh – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43B 44B 45C 46D 47A 48B 49C 50A 51C 52A 53A 54C 55A 56A 57A 58A 59A 60D 61A 62A 63B 64A 65B 66D 67A 68D 69C 70D 71C 72C 73A 74D 75A 76B 77C 78D 79A 80A Câu 41. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Cu.        B. Ag.         C. Fe.         D. K. Câu 42. Este nào sau đây thuộc loại este

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44D 45D 46D 47B 48C 49C 50A 51A 52A 53D 54B 55C 56D 57A 58D 59D 60B 61B 62C 63A 64B 65A 66A 67D 68B 69D 70A 71B 72D 73D 74A 75D 76B 77D 78A 79B 80D Câu 41. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy bởi nhiệt? A. NaHCO3.       B. NaCl.       C. Na2SO4.         D. Na2CO3 Câu 42. lon kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? A. Fe3+.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1A 2C 3A 4D 5A 6C 7C 8B 9A 10A 11A 12D 13B 14C 15C 16B 17C 18C 19D 20B 21A 22C 23B 24C 25A 26A 27C 28D 29B 30B 31B 32B 33C 34C 35B 36A 37A 38A 39B 40B Câu 1. Polime nào sau đây dùng sản xuất chất dẻo? A. Poli(vinyl clorua).       B. Poli(hexametylen ađipamit).       C. Poli(etylen terephtalat).       D. Poliacrilonitrin. Câu 2. Trong công nghiệp, kim loại Mg được điều chế bằng phương pháp A. thủy

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Sư phạm Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43B 44D 45B 46C 47B 48C 49C 50D 51D 52B 53A 54C 55D 56A 57D 58B 59C 60A 61D 62A 63D 64C 65B 66B 67A 68A 69A 70A 71B 72D 73D 74B 75C 76A 77D 78C 79B 80C Câu 41: Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là: A. đá vôi.       B. muối ăn.       C. than hoạt tính.       D. thạch cao. Câu 42:

Xem thêm

[2020] Kiểm tra kiến thức thi TNPT trường Chuyên KHTN (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43A 44D 45C 46D 47C 48B 49A 50C 51A 52C 53A 54D 55D 56B 57B 58B 59D 60B 61B 62D 63B 64D 65D 66A 67D 68A 69C 70B 71B 72A 73C 74B 75C 76A 77A 78C 79C 80C Câu 41: Ở nhiệt độ thường, không khí ẩm oxi hoá được hiđroxit nào sau đây? A. Mg(OH)2.         B. Fe(OH)2.         C. Fe(OH)3.         D. Cu(OH)2. Câu 42: Hợp chất sắt (II) hidroxit có công thức hóa

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44C 45A 46D 47D 48A 49A 50C 51A 52B 53D 54B 55B 56B 57B 58C 59A 60B 61D 62D 63D 64C 65C 66B 67B 68D 69D 70B 71A 72A 73A 74D 75D 76B 77A 78C 79C 80A Câu 41. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? A. Tơ nitron.       B. Bông.       C. Tơ nilon-6,6.       D. Tơ axetat. Câu 42. Mật ong ẩn chứa một kho báu có giá trị dinh dưỡng và dược

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp của Sở GDĐT Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43D 44C 45B 46C 47A 48D 49C 50C 51D 52A 53D 54C 55C 56A 57B 58C 59A 60A 61A 62C 63B 64B 65B 66B 67D 68C 69A 70A 71A 72B 73C 74C 75D 76B 77B 78A 79C 80C Câu 41. Natri hiđrocacbonat là một hóa chất được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm. Natri hiđrocacbonat có công thức hoá học là A. NaCl.         B. NaHCO3.         C. NaOH.         D. Na2CO3. Câu 42.

Xem thêm

[2020] Thi thử tốt nghiệp trường Kim Liên – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44D 45D 46A 47C 48A 49A 50A 51C 52D 53B 54A 55A 56D 57C 58C 59D 60C 61D 62B 63D 64A 65C 66D 67A 68D 69A 70D 71C 72B 73C 74C 75C 76C 77C 78D 79C 80A (Xem giải) Câu 41. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5) bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là A. 27,6.       B. 9,2.       C. 13,8.       D. 4,6.

Xem thêm

[2020] Kiểm tra kiến thức thi TNPT trường Chuyên KHTN

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43B 44C 45D 46C 47D 48A 49B 50D 51C 52C 53B 54A 55A 56D 57D 58B 59C 60B 61D 62C 63A 64A 65A 66A 67D 68B 69B 70A 71A 72B 73A 74B 75D 76C 77D 78A 79D 80B Câu 41: Phản ứng giữa hai chất nào sau đây có thể xảy ra trong dung dịch A. Fe + ZnCl2      B. Mg + NaCl      C. Fe + Cu(NO3)2      D. Al + MgSO4 Câu 42: Cho CH3CH2CHO phản ứng với H2

Xem thêm

[2020] Thi đánh giá công bằng kỳ II – Chuyên KHTN

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45D 46B 47C 48D 49B 50C 51C 52C 53A 54B 55B 56B 57C 58A 59C 60D 61D 62B 63C 64A 65D 66B 67A 68B 69D 70B 71C 72A 73A 74C 75B 76A 77C 78B 79A 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan trong nước? A. Na.         B. K.         C. Cu.         D. Ba. Câu 42: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo thu được muối và chất hữu cơ X. Công thức

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!