You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử THPT Quốc gia chuyên KHTN – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44B 45D 46A 47D 48D 49B 50D 51C 52C 53A 54D 55B 56B 57A 58A 59C 60B 61C 62C 63C 64A 65A 66A 67B 68D 69C 70B 71D 72A 73A 74C 75B 76A 77D 78C 79B 80D Câu 41. Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín. Công thức của isoamyl axetat là A. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.         B. HCOOCH3. C. CH3COOC2H5.       D. CH3COOC2H3. (Xem giải) Câu 42. Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỷ lệ mol: (a)

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường M.V Lômônôxốp – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4A 5B 6B 7C 8D 9D 10C 11C 12C 13A 14B 15A 16C 17D 18C 19D 20A 21B 22A 23C 24C 25B 26C 27B 28D 29D 30C 31B 32C 33C 34A 35B 36A 37C 38C 39B 40D Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng) không sinh ra chất khí? A. Fe2O3.       B. FeO.       C. Fe3O4.         D. Fe(OH)2. Câu 2: Phản ứng hóa học giữa CH3OH và C2H5COOH (xúc

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4D 5C 6A 7A 8B 9B 10C 11B 12D 13B 14B 15A 16A 17C 18A 19C 20B 21B 22D 23B 24D 25C 26C 27C 28D 29A 30C 31C 32D 33A 34C 35D 36A 37D 38D 39A 40B Câu 1. Công thức cấu tạo của este isoamyl axetat là: A. CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3.       B. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2. C. CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.       D. CH3COOC(CH3)3. (Xem giải) Câu 2. Clo hoá PVC thu được một polime chứa 61,383% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3D 4C 5A 6B 7D 8D 9C 10A 11D 12A 13D 14A 15C 16A 17B 18A 19D 20A 21C 22A 23B 24D 25C 26B 27C 28B 29B 30C 31B 32B 33A 34C 35A 36D 37B 38C 39D 40C Câu 1. Dầu mỡ (thực phẩm) để lâu bị ôi thiu là do A. chất béo bị vữa ra. B. chất béo bị thủy phân với nước trong không khí. C. chất béo phản ứng với khí CO2 trong không khí.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 6)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3C 4A 5B 6B 7B 8C 9B 10A 11D 12D 13A 14D 15A 16B 17B 18A 19D 20C 21C 22C 23A 24D 25A 26B 27C 28D 29C 30A 31D 32B 33A 34D 35C 36D 37B 38D 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Cho các chất sau: CrO3, Fe, Al(OH)3, Zn. Số chất tan được trong dung dịch NaOH là. A. 1.          B. 2.          C. 3.          D. 4.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44D 45C 46A 47B 48B 49B 50D 51B 52D 53D 54A 55A 56D 57C 58A 59D 60D 61C 62A 63C 64C 65A 66B 67C 68B 69A 70B 71C 72D 73C 74A 75B 76B 77C 78A 79A 80D Câu 41. Phát biểu nào sau đây sai? A. Glyxin, alanin là các α-amino axit.         B. Tơ nilon-6,6 và tơ nitron đều là protein. C. Geranyl axetat có mùi hoa hồng.       D. Glucozơ là hợp chất

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2B 3C 4A 5C 6D 7B 8B 9A 10D 11D 12D 13A 14B 15A 16C 17A 18C 19B 20B 21D 22D 23A 24B 25A 26A 27C 28D 29C 30A 31D 32A 33C 34A 35B 36C 37B 38C 39A 40B Câu 1: Hợp chất M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O sẽ có tên gọi là phèn chua khi M là? A. NH4+       B. Na       C. K         D. Li (Xem giải) Câu 2: Có các chất sau đây:

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT cụm trường Sóc Sơn – Mê Linh (Hà Nội)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44A 45A 46B 47B 48D 49B 50C 51A 52D 53B 54D 55D 56B 57A 58C 59A 60D 61C 62B 63D 64B 65A 66C 67C 68B 69C 70D 71A 72B 73D 74A 75D 76C 77A 78D 79A 80B Câu 41. Kim loại kiềm nào sau đây được dùng làm tế bào quang điện? A. K.         B. Li.         C. Cs.          D. Na. Câu 42. Khí nào sau đây

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44C 45A 46A 47D 48D 49D 50B 51B 52D 53A 54A 55C 56A 57C 58B 59B 60A 61D 62B 63D 64C 65B 66D 67B 68C 69A 70C 71B 72A 73D 74B 75D 76A 77A 78D 79C 80C Câu 41. Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí? A. Ba(OH)2.         B. Na2CO3.         C. K2SO4.         D. Ca(NO3)2. (Xem giải) Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn m

Xem thêm

[2019] Kiểm tra khảo sát lớp 12 – Sở Hà Nội

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44B 45C 46C 47A 48B 49B 50A 51D 52C 53D 54B 55D 56A 57B 58B 59D 60B 61D 62A 63A 64B 65D 66A 67B 68C 69D 70C 71D 72C 73A 74D 75C 76D 77C 78C 79D 80A Câu 41. Isoamyl axetat là một este có mùi chuối chín, công thức cấu tạo của este này là A. CH3COOCH(CH3)2.          B. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2. C. CH3COOCH3.       D. C2H5COOCH2CH2CH(CH3)2. Câu 42. Trong bốn kim loại Al, Mg, Fe, Cu, kim loại có

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên KHTN (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43D 44D 45C 46B 47B 48D 49C 50D 51A 52A 53A 54C 55B 56D 57C 58D 59A 60B 61B 62A 63A 64B 65C 66A 67A 68B 69B 70D 71A 72D 73B 74C 75B 76A 77C 78D 79C 80B (Xem giải) Câu 41. Thủy phân hoàn toàn este X mạch hở có công thức phân tử là C7H12O4 trong dung dịch NaOH thu được một muối natri cacboxylat và một ancol, hơn kém nhau 1 nguyên tử C. Số đồng phân cấu tạo của X là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2B 3A 4D 5D 6B 7A 8D 9C 10A 11B 12D 13C 14A 15C 16C 17C 18B 19A 20A 21A 22A 23D 24B 25B 26A 27B 28A 29D 30A 31D 32D 33B 34B 35C 36D 37C 38C 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Cho 12,5 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Zn tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được m gam muối và 4,48 lít khí ở đktc. Giá trị của m là? A. 45,6 gam         B.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44A 45C 46D 47A 48D 49B 50A 51A 52A 53A 54C 55C 56B 57B 58A 59B 60D 61B 62D 63A 64B 65B 66D 67B 68C 69A 70C 71C 72A 73B 74B 75C 76D 77C 78D 79B 80D Câu 41. Cho dãy các chất sau: Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là A. 1.         B. 4.         C. 2.          D. 3. Câu 42.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đào Duy Từ – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44D 45A 46C 47C 48C 49B 50D 51A 52A 53C 54D 55D 56B 57B 58A 59B 60A 61A 62C 63C 64D 65B 66A 67D 68C 69D 70B 71B 72B 73C 74C 75A 76A 77A 78C 79A 80C (Xem giải) Câu 41. Cho thí nghiệm như hình vẽ sau: Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm 2 là A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.          B. H2 + S → H2S C. H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3.        

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thanh Oai A – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44A 45C 46D 47C 48A 49D 50B 51B 52A 53C 54B 55B 56A 57D 58D 59A 60C 61D 62C 63A 64A 65C 66D 67A 68C 69C 70B 71B 72D 73C 74B 75B 76C 77A 78C 79A 80B Câu 41: Dung dịch nào có pH < 7? A. Dung dịch nước đường.         B. Dung dịch nước cốt chanh. C. Dung dịch nước muối ăn.         D. Dung dịch nước vôi trong. (Xem giải) Câu 42: Ở gần các

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43D 44B 45C 46A 47B 48C 49B 50D 51D 52C 53B 54B 55A 56A 57A 58D 59D 60C 61C 62A 63A 64C 65C 66D 67C 68D 69C 70D 71B 72A 73D 74B 75A 76B 77D 78B 79C 80B Câu 41. Trong các kim loại Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Mg.         B. Al.         C. Cu.          D. Fe. Câu 42. Chất nào sau đây là muối

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lương Thế Vinh – Hà Nội (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3C 4C 5D 6D 7A 8B 9D 10C 11C 12A 13A 14B 15D 16C 17C 18A 19B 20D 21A 22A 23A 24D 25A 26B 27B 28D 29B 30C 31B 32C 33B 34D 35C 36C 37C 38B 39A 40A (Xem giải) Câu 1: Để khử hoàn toàn 12 gam CuO cần vừa đủ V lít NH3 ở đktc. Giá trị của V là? A. 1,12 lít          B. 2,24 lít          C. 3,36 lít          D. 4,48

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên KHTN (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44C 45C 46C 47A 48A 49B 50A 51B 52A 53D 54B 55D 56A 57C 58A 59B 60C 61B 62A 63C 64B 65A 66D 67C 68A 69B 70C 71 72C 73C 74C 75C 76B 77B 78C 79B 80A Câu 41. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tác dụng với bột lưu huỳnh? A. Fe.         B. Hg.         C. Cr.          D. Cu. Câu 42. Dung dịch chứa Ala-Gly-Ala không phản ứng được

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Chuyên SP Hà Nội (Lần 4)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41A 42A 43C 44C 45C 46A 47C 48D 49B 50D 51D 52A 53D 54D 55B 56B 57C 58C 59B 60A 61B 62A 63A 64D 65A 66D 67C 68B 69B 70C 71A 72B 73D 74C 75C 76C 77B 78B 79A 80D Câu 41. Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng Mg trong X là. A. 0,6 gam.          B. 0,48 gam.           C.

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42C 43A 44A 45B 46C 47B 48A 49B 50C 51A 52A 53D 54A 55C 56B 57D 58B 59A 60B 61A 62D 63C 64A 65D 66D 67B 68A 69C 70C 71C 72C 73B 74D 75D 76C 77D 78B 79D 80D Câu 41. Kim loại nào sau đây có thể tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội? A. Cr           B. Cu            C. Fe            D. Al Câu 42. Cho các chất sau: CH3COOH, C2H5OH, C2H6, C2H5Cl.

Xem thêm

[2018] Giải đề thi thử THPT chuyên KHTN – Hà Nội (Lần 2)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42B 43C 44D 45C 46B 47C 48A 49B 50B 51D 52C 53B 54A 55A 56B 57D 58C 59A 60A 61A 62D 63C 64A 65A 66D 67D 68B 69C 70C 71A 72C 73B 74B 75D 76A 77A 78A 79C 80A Câu 41: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi là A. thạch cao nung           B. đá vôi            C. thạch cao khan            D. thạch cao sống Câu 42:

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!