[2024] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 071 41C 42A 43D 44B 45D 46A 47C 48D 49C 50C 51A 52C 53B 54D 55C 56A 57B 58D 59C 60D 61B 62B 63A 64B 65D 66D 67A 68A 69A 70B 71B 72A 73C 74D 75A 76A 77C 78D 79B 80D Câu 41: Trong các ion sau: Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+. Ion có tính oxi hóa yếu nhất là A. Cu2+.       B. Fe3+.       C. Zn2+.         D. Fe2+. Câu 42: Kim

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 3 – Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 179 41A 42D 43C 44A 45C 46A 47B 48C 49A 50B 51C 52C 53C 54B 55C 56B 57B 58D 59B 60B 61C 62B 63B 64C 65A 66B 67D 68B 69D 70A 71D 72B 73C 74C 75C 76B 77A 78B 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? A. Cho kim loại Fe vào dung dịch Mg(NO3)2.         B. Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 C. Cho dung

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 3 – Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 178 41C 42A 43D 44B 45A 46C 47D 48A 49C 50B 51A 52C 53C 54C 55A 56A 57D 58C 59A 60C 61A 62A 63D 64D 65B 66D 67D 68D 69D 70B 71C 72C 73A 74B 75C 76A 77A 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam muối Y và 4,6 gam ancol Z. Giá trị của m là A. 9,2.    

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 3 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 177 41C 42D 43D 44C 45B 46A 47A 48A 49D 50B 51C 52A 53C 54D 55A 56C 57B 58A 59D 60B 61B 62A 63D 64B 65A 66D 67B 68D 69B 70C 71B 72A 73B 74A 75A 76D 77A 78C 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Este X có công thức phân tử C9H10O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương và ancol thơm. Công thức cấu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 3 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 160 41D 42D 43C 44B 45C 46C 47A 48A 49C 50A 51C 52A 53B 54D 55B 56D 57A 58D 59D 60C 61C 62C 63D 64C 65A 66B 67A 68C 69B 70A 71D 72C 73C 74C 75D 76B 77A 78C 79A 80C (Xem giải) Câu 41: Cho dãy các hóa chất sau: NaOH, Na2CO3, Na3PO4, HCl. Số hóa chất trong dãy có thể làm mềm được nước cứng vĩnh cửu là A. 3.       B. 4.    

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 2 – Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 133 41A 42B 43D 44C 45C 46A 47D 48C 49A 50A 51D 52B 53D 54C 55D 56B 57D 58C 59B 60B 61D 62A 63C 64C 65D 66B 67A 68A 69A 70C 71C 72A 73D 74D 75B 76B 77C 78B 79C 80B Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba? A. (CH3)3N.          B. C2H5-NH2.          C. CH3-NH-CH3.          D. CH3-NH2. Câu 42: Trong các chất sau: Al,

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 2 – Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 121 41C 42B 43D 44A 45D 46B 47D 48A 49D 50B 51A 52B 53D 54A 55A 56A 57D 58C 59D 60C 61C 62D 63C 64C 65D 66A 67C 68B 69B 70D 71B 72C 73C 74A 75A 76C 77B 78D 79B 80B Câu 41: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính? A. CH3COOH.       B. CH3NH2.       C. H2N-CH2-COOH.         D. CH3–NH–CH3. Câu 42: Al(OH)3 không tan trong dung dịch nào sau đây?

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 2 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 110 41C 42B 43C 44D 45D 46D 47C 48C 49A 50D 51D 52D 53B 54C 55A 56A 57C 58C 59D 60A 61A 62B 63B 64D 65A 66D 67B 68C 69C 70B 71B 72A 73A 74C 75C 76A 77D 78B 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất làm mềm mẫu nước cứng trên là: A. BaCl2.       B. NaHCO3.       C. Na3PO4.   

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Chu Văn An – Yên Bái (Lần 2 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 108 41C 42A 43A 44D 45A 46D 47B 48A 49D 50B 51C 52B 53C 54C 55B 56D 57A 58D 59B 60C 61D 62A 63A 64B 65B 66B 67D 68A 69C 70B 71A 72C 73D 74C 75B 76C 77A 78D 79C 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường? A. Fe.       B. Al.       C. Na         D. Cu. Câu 42: Trong hợp chất CrO3, crom

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 121 41A 42C 43D 44D 45D 46C 47C 48A 49A 50D 51C 52D 53A 54A 55A 56D 57D 58B 59A 60D 61A 62B 63A 64D 65C 66C 67D 68D 69B 70B 71B 72B 73D 74A 75C 76A 77C 78D 79C 80B (Xem giải) Câu 41: Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây? A. Fe dư + dung dịch Fe(NO3)3.       B. FeO + dung dịch HNO3 dư. C. Fe + dung

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Yên Bái (Lần 1 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 114 41C 42B 43D 44D 45A 46C 47B 48C 49A 50D 51D 52B 53A 54A 55C 56C 57B 58B 59A 60D 61D 62D 63B 64A 65D 66C 67C 68B 69A 70D 71B 72A 73C 74B 75A 76D 77D 78A 79B 80B Câu 41: Kim loại nào nhẹ nhất? A. Be.       B. Mg.       C. Li.         D. Al. Câu 42: Ở điều kiện thường X là chất khí màu vàng lục, mùi

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44D 45D 46D 47C 48D 49D 50D 51B 52B 53A 54D 55A 56C 57B 58D 59C 60D 61A 62A 63A 64A 65C 66D 67A 68A 69B 70D 71C 72B 73D 74D 75D 76C 77B 78C 79D 80A Câu 41: Chất X có cấu tạo HCOOCH3. Tên gọi của X là A. etyl fomat.       B. metyl fomat.       C. etyl axetat.         D. metyl axetat. Câu 42: Chất nào sau đây thuộc loại

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44C 45C 46A 47C 48A 49A 50A 51B 52D 53C 54C 55B 56A 57A 58B 59B 60D 61A 62C 63D 64B 65D 66A 67C 68A 69A 70B 71C 72D 73A 74B 75C 76D 77A 78B 79B 80C Câu 41: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại A. Sn.       B. Zn.       C. Cu.         D.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44D 45B 46A 47D 48B 49B 50D 51A 52A 53C 54A 55C 56D 57B 58B 59A 60D 61B 62A 63B 64D 65C 66C 67A 68C 69A 70B 71C 72D 73A 74D 75C 76B 77A 78A 79A 80A Câu 41: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là A. Na.       B. Al.       C. Mg.         D. K. Câu 42: Khi thủy

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43C 44C 45B 46A 47A 48A 49C 50D 51D 52D 53D 54D 55A 56D 57B 58B 59D 60B 61C 62B 63B 64A 65B 66B 67C 68C 69B 70A 71B 72D 73C 74B 75D 76B 77D 78A 79A 80D Câu 41: Nhôm bền trong không khí và trong nước là do có lớp chất X rất mỏng và bền bảo vệ. Chất X là A. Al(OH)3.       B. KAlO2.       C. AlCl3.       D. Al2O3.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Yên Bái (Mã 002)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43D 44D 45D 46A 47C 48A 49A 50B 51A 52B 53B 54A 55D 56C 57D 58A 59D 60B 61C 62A 63A 64B 65A 66B 67D 68C 69C 70C 71D 72C 73D 74B 75D 76C 77B 78A 79C 80C Câu 41: Trong dãy kim loại: Al, Cu, Ag, Sn. Kim loại có tính dẻo lớn nhất là A. Al.       B. Ag.       C. Cu.       D. Sn. Câu 42: Chất bột X màu đen,

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Yên Bái (Mã 001)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44C 45C 46C 47B 48C 49A 50D 51D 52C 53D 54A 55D 56C 57D 58B 59A 60D 61C 62B 63A 64A 65B 66C 67B 68A 69A 70B 71B 72B 73D 74C 75A 76B 77D 78D 79A 80B Câu 41: Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là A. Fe(OH)3.       B. FeO.       C. Fe2O3.       D. Fe3O4. Câu 42: Trong dãy kim loại: Al,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Yên Bái

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43B 44C 45A 46D 47D 48D 49B 50C 51C 52C 53D 54C 55B 56A 57C 58A 59D 60D 61C 62B 63C 64B 65A 66B 67B 68A 69A 70A 71B 72C 73C 74A 75A 76B 77D 78D 79A 80D Câu 41. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là A. K.         B. Be.         C. Na.          D. Ba. Câu 42. Trong tất cả các kim loại,

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!