[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến – Bình Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3C 4C 5B 6A 7A 8B 9A 10A 11D 12C 13D 14C 15B 16D 17A 18A 19C 20D 21A 22C 23D 24C 25D 26B 27B 28B 29C 30D 31D 32A 33B 34B 35D 36B 37C 38D 39C 40A Câu 1: Công thức phân tử của sobitol là A. C6H10O5.       B. C6H14O6.       C. C6H12O6.       D. C12H22O11. Câu 2: Công thức phân tử của phenyl fomat là A. C7H6O2.       B.

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bình Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4A 5A 6C 7D 8B 9B 10C 11A 12B 13D 14C 15B 16C 17B 18C 19D 20B 21A 22D 23A 24B 25D 26D 27C 28B 29B 30B 31C 32B 33B 34C 35A 36B 37D 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tác dụng tối đa 400 ml dung dịch KOH 1M thu được 40,8 gam hỗn hợp muối và hỗn hợp 2 ancol Y cùng dãy đồng đẳng.

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – THPT Nguyễn Khuyến – Bình Dương

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4A 5D 6C 7A 8D 9C 10A 11C 12B 13C 14B 15D 16B 17D 18A 19D 20B 21D 22D 23A 24B 25C 26C 27B 28A 29C 30D 31D 32B 33D 34C 35D 36B 37B 38C 39C 40A Câu 1: Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh là A. metylamin       B. anilin       C. ancol etylic       D. axit axetic. Câu 2: Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!