You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Huỳnh Ngọc Huệ – Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44A 45A 46D 47B 48D 49B 50B 51C 52C 53B 54D 55C 56A 57C 58C 59B 60C 61A 62A 63C 64C 65D 66A 67D 68A 69C 70C 71B 72A 73A 74A 75B 76B 77A 78A 79B 80C Câu 41: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. K+.       B. Fe2+.       C. Ca2+.         D. Al3+. Câu 42: Chất đồng đẳng kế tiếp của axetilen có công thức là

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2D 3C 4D 5D 6D 7C 8A 9B 10A 11A 12D 13C 14A 15C 16C 17C 18B 19C 20C 21A 22D 23B 24A 25C 26A 27C 28C 29A 30C 31B 32B 33B 34D 35A 36C 37D 38B 39B 40A Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Phenol cộng hợp được với brom nên dễ dàng làm mất màu nước brom. B. Phenol không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein nhưng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45B 46D 47D 48C 49D 50B 51A 52A 53A 54B 55A 56D 57D 58B 59B 60B 61D 62A 63C 64D 65D 66C 67C 68C 69B 70A 71D 72C 73B 74B 75B 76B 77B 78A 79B 80A Câu 41: Polime nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O? A. Tơ olon.       B. Nilon-6.       C. Polietilen.       D. Nilon-6,6. Câu 42: Chất nào sau đây là

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45B 46A 47C 48A 49A 50C 51D 52B 53D 54A 55A 56D 57C 58D 59A 60B 61B 62B 63A 64D 65C 66B 67D 68A 69C 70B 71C 72B 73D 74A 75B 76D 77D 78C 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra khí H2. Oxit của X bị H2 khử thành kim loại ở nhiệt độ cao. Kim loại X là A. Al.       B. Mg.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44A 45C 46A 47C 48D 49C 50B 51A 52D 53B 54D 55B 56D 57A 58A 59B 60A 61C 62A 63A 64D 65D 66C 67C 68B 69B 70D 71B 72A 73C 74A 75D 76D 77C 78B 79B 80A (Xem giải) Câu 41: Cho các chất sau: metyl acrylat, anilin, fructozơ, triolein. Số chất làm mất màu nước brom là A. 1.         B. 2.         C. 3.          D. 4. Câu

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3A 4A 5C 6D 7A 8C 9D 10C 11B 12C 13C 14D 15C 16A 17D 18B 19C 20A 21B 22B 23D 24D 25C 26B 27B 28B 29D 30A 31A 32A 33C 34D 35A 36B 37D 38C 39D 40C 41C 42C 43B 44A 45A 46B 47B 48D 49A 50D Câu 1. Chất X được sử dụng để làm trắng bột giấy, chống nấm mốc cho lương thực, tẩy màu nước đường trong

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Sào Nam – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45B 46A 47C 48B 49D 50C 51A 52C 53A 54D 55A 56B 57B 58C 59B 60D 61A 62D 63A 64C 65C 66D 67D 68B 69A 70A 71B 72D 73C 74D 75 76D 77D 78D 79A 80C Câu 41: Để trung hòa 4,5 gam một amin đơn chức X cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là A. C2H7N.          B. C2H5N.          C.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43A 44A 45C 46B 47A 48C 49C 50D 51B 52A 53A 54B 55C 56B 57D 58D 59C 60D 61D 62B 63B 64B 65C 66D 67D 68D 69D 70A 71B 72B 73C 74B 75B 76B 77B 78A 79D 80C (Xem giải) Câu 41. Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là A. C3H9N.         B. CH5N.         C. C2H5N.     

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Quảng Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3A 4C 5C 6D 7B 8B 9D 10C 11C 12D 13B 14D 15A 16D 17C 18A 19D 20C 21D 22C 23B 24C 25A 26D 27D 28A 29B 30A 31B 32C 33A 34C 35A 36B 37A 38B 39A 40B Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là A. 1.            B. 2.             C. 3.             D. 4. Câu 2: Cho ba dung dịch

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!