[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 104 41C 42B 43C 44D 45C 46D 47C 48B 49C 50B 51B 52C 53B 54D 55A 56D 57D 58A 59C 60C 61D 62B 63D 64A 65B 66C 67D 68A 69D 70A 71A 72A 73A 74B 75C 76A 77D 78B 79A 80B Câu 41: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn? A. Anilin.       B. Đimetylamin.       C. Alanin.       D. Etylamin. Câu 42: Trong điều kiện không có oxi,

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Phú Thọ (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 067 41A 42C 43B 44D 45A 46D 47B 48D 49D 50C 51D 52C 53D 54B 55B 56C 57D 58C 59C 60A 61A 62A 63B 64B 65C 66B 67A 68A 69B 70B 71C 72C 73D 74D 75A 76D 77B 78A 79C 80A Câu 41: Điện phân NaCl nóng chảy thu được natri và khí nào sau đây? A. Clo.       B. Nitơ.       C. Oxi.         D. Hiđro. Câu 42: Polime nào sau đây

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3C 4D 5B 6D 7A 8B 9C 10A 11B 12B 13D 14C 15C 16C 17B 18A 19D 20C 21A 22B 23A 24D 25C 26D 27A 28D 29C 30A 31B 32C 33C 34B 35A 36D 37C 38A 39D 40B A. PHẦN TỰ LUẬN (4 câu; 8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Một hỗn hợp lỏng gồm 4 chất: C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen), C6H5NH2 (anilin) và C2H5OH (ancol etylic). Trình

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 022 1A 2C 3C 4B 5C 6A 7D 8B 9C 10A 11A 12B 13A 14D 15D 16D 17B 18A 19D 20C 21A 22C 23B 24D 25A 26B 27A 28C 29B 30A 31A 32B 33A 34A 35C 36D 37D 38D 39D 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một và là chất khí ở điều kiện thường? A. CH3NH2.       B. (CH3)3N.       C. CH3NHCH3.         D. C3H7NH2. Câu 2:

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3C 4C 5C 6B 7D 8C 9A 10C 11C 12C 13B 14D 15C 16D 17C 18D 19B 20D 21B 22A 23D 24B 25A 26C 27B 28C 29A 30B 31B 32B 33B 34B 35D 36D 37C 38C 39A 40D A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Cho ba bình dung dịch không nhãn là: Bình X chứa dung dịch KHCO3 và K2CO3. Bình Y chứa dung

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 130 41A 42B 43B 44C 45D 46C 47D 48D 49C 50A 51B 52D 53D 54C 55C 56B 57A 58C 59C 60A 61A 62B 63D 64D 65A 66A 67D 68D 69B 70B 71A 72B 73B 74A 75D 76B 77A 78B 79C 80C Câu 41: Công thức phân tử của metyl axetat là A. C3H6O2.        B. C3H6O.       C. C2H4O.       D. C2H4O2. Câu 42: Kim loại Fe tác dụng với S (không có

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Phú Thọ (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 083 41A 42D 43C 44A 45C 46C 47B 48A 49A 50D 51B 52B 53D 54C 55C 56A 57D 58B 59B 60A 61C 62A 63C 64B 65C 66D 67C 68B 69B 70D 71B 72D 73A 74B 75A 76B 77D 78D 79C 80D (Xem giải) Câu 41: Trong thực tế không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn? A. Gắn tấm thiếc với kim loại sắt.       B. Tráng kẽm

Xem thêm

[2016 – 2017] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1BC 2A 3B 4A 5B 6A 7ABCD 8D 9A 10B 11ABC 12C 13AB 14C 15A 16B 17CD 18D 19B 20AB 21D 22C 23C 24B 25A 26D 27C 28BCD 29D 30CD 31A 32B 33C 34B 35D 36C 37B 38A 39BCD 40ABCD A. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm). Câu 1. (1,0 điểm) (Xem giải) a) Sục khí (A) vào dung dịch FeCl3 thu được chất rắn (B) màu vàng và dung dịch (D). Khí (E)

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 010 1D 2B 3D 4B 5C 6D 7B 8C 9B 10C 11B 12A 13D 14D 15C 16B 17C 18C 19B 20C 21C 22B 23A 24B 25B 26A 27A 28A 29B 30A 31D 32B 33B 34D 35D 36B 37B 38A 39B 40A Câu 1: Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Xenlulozơ.       D. Tinh bột. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3D 4D 5B 6D 7B 8A 9A 10B 11D 12D 13B 14B 15B 16D 17A 18B 19D 20C 21B 22B 23C 24B 25D 26B 27D 28B 29A 30B 31C 32B 33C 34D 35B 36C 37B 38? 39B 40C A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra với mỗi trường hợp sau: a) Cho dung

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3C 4B 5A 6C 7C 8C 9A 10D 11D 12C 13A 14B 15A 16A 17B 18C 19C 20B 21B 22B 23B 24D 25D 26A 27C 28A 29D 30A 31B 32B 33C 34B 35B 36C 37D 38B 39C 40A A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) 500 ml dung dịch X chứa HCl 0,01M và

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44D 45C 46C 47A 48D 49D 50A 51B 52A 53B 54C 55C 56D 57D 58A 59D 60C 61A 62B 63B 64C 65B 66B 67D 68A 69D 70A 71B 72D 73D 74A 75A 76B 77C 78B 79B 80C Câu 41: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? A. Al2O3.       B. Cr2O3.       C. Cr(OH)2.         D. Cr(OH)3. Câu 42: Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? A. Mg2+.

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3A 4D 5D 6C 7B 8C 9D 10A 11B 12B 13A 14A 15C 16A 17A 18C 19D 20D 21B 22D 23C 24B 25D 26C 27B 28D 29B 30A 31D 32B 33A 34A 35B 36C 37C 38C 39D 40D A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm). Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Viết các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau: N2 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 → NH3 (Xem giải) 2.

Xem thêm

[2021] KSCL của sở GDĐT Phú Thọ (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43B 44B 45C 46A 47B 48D 49D 50D 51C 52D 53D 54D 55C 56C 57D 58D 59D 60D 61A 62D 63D 64D 65B 66D 67D 68A 69C 70A 71C 72B 73C 74C 75A 76D 77D 78C 79B 80A Câu 41: Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glixerol và A. 1 mol natri stearat.         B. 3 mol axit stearic. C. 3 mol natri stearat.      

Xem thêm

[2021] KSCL của sở GDĐT Phú Thọ (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44A 45C 46B 47A 48D 49B 50B 51B 52A 53C 54D 55D 56C 57D 58D 59C 60A 61C 62B 63A 64D 65C 66B 67A 68B 69A 70A 71D 72A 73C 74B 75A 76C 77D 78B 79D 80B Câu 41: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. Alanin.       B. Lysin.       C. Metylamin.         D. Axit glutamic. Câu 42: Chất nào sau đây có thể làm mềm được

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45B 46D 47D 48C 49C 50A 51B 52A 53D 54D 55A 56C 57C 58A 59D 60C 61B 62D 63C 64C 65A 66B 67B 68B 69C 70B 71D 72A 73D 74D 75A 76C 77B 78B 79D 80A Câu 41: Hợp chất C6H5NH2 có tên là A. Alanin.       B. Glyxin.       C. Anilin.       D. Valin. Câu 42: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3B 4A 5B 6B 7B 8A 9C 10D 11D 12D 13C 14B 15A 16D 17A 18D 19B 20B 21D 22B 23C 24B 25C 26AB 27B 28B 29D 30B 31- 32D 33A 34A 35C 36D 37B 38B 39A 40D A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1) Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng dư nước được dung dịch D và phần

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5C 6C 7C 8A 9A 10C 11B 12A 13A 14B 15D 16C 17C 18B 19B 20B 21C 22B 23C 24C 25C 26A 27A 28B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Chất nào sau đây là amin bậc 1? A. (CH3)3N.       B. CH3NHCH3.       C. CH3CH2NHCH3.       D. CH3NH2. Câu 2: Poli(vinyl clorua) được điều chế từ vinyl clorua (CH2=CHCl) bằng phản ứng A. trao đổi.       B.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4C 5B 6B 7C 8D 9A 10D 11B 12C 13B 14B 15B 16D 17A 18D 19A 20A 21A 22B 23C 24D 25A 26A 27B 28D 29B 30B 31A 32B 33C 34A 35C 36D 37D 38B 39D 40C Câu 1. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeSO4? A. Cu.       B. Mg.       C. Zn.       D. Al. Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

Xem thêm

[2020] KSCL chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44B 45D 46D 47C 48B 49D 50D 51C 52B 53A 54B 55B 56A 57B 58D 59B 60C 61C 62C 63D 64D 65C 66C 67A 68A 69B 70A 71A 72D 73C 74A 75D 76A 77A 78D 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? A. CH3COOH.       B. C2H5OH.       C. HCOOCH3.         D. C2H4. Câu 42: Etyl axetat có công thức là A. CH3COOCH3.      

Xem thêm

[2020] Khảo sát chất lượng khối 12 của Sở GD-ĐT Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44C 45C 46C 47A 48D 49B 50B 51C 52A 53B 54C 55A 56C 57B 58B 59A 60C 61D 62A 63D 64B 65D 66C 67D 68D 69B 70D 71D 72A 73A 74B 75C 76D 77B 78A 79C 80D Câu 41. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp A. Propan.       B. Isopren.       C. Propen.         D. Etilen. Câu 42. Axit nào sau đây là axit béo no? A. Axit

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!