You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019 – 2020] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3D 4D 5B 6D 7B 8A 9A 10B 11D 12D 13B 14B 15B 16D 17A 18B 19D 20C 21B 22B 23C 24B 25D 26B 27D 28B 29A 30B 31C 32B 33C 34D 35B 36C 37B 38? 39B 40C A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra với mỗi trường hợp sau: a) Cho dung

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3C 4B 5A 6C 7C 8C 9A 10D 11D 12C 13A 14B 15A 16A 17B 18C 19C 20B 21B 22B 23B 24D 25D 26A 27C 28A 29D 30A 31B 32B 33C 34B 35B 36C 37D 38B 39C 40A A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) 500 ml dung dịch X chứa HCl 0,01M và

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43A 44D 45C 46C 47A 48D 49D 50A 51B 52A 53B 54C 55C 56D 57D 58A 59D 60C 61A 62B 63B 64C 65B 66B 67D 68A 69D 70A 71B 72D 73D 74A 75A 76B 77C 78B 79B 80C Câu 41: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính? A. Al2O3.       B. Cr2O3.       C. Cr(OH)2.         D. Cr(OH)3. Câu 42: Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất? A. Mg2+.

Xem thêm

[2017 – 2018] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2B 3A 4D 5D 6C 7B 8C 9D 10A 11B 12B 13A 14A 15C 16A 17A 18C 19D 20D 21B 22D 23C 24B 25D 26C 27B 28D 29B 30A 31D 32B 33A 34A 35B 36C 37C 38C 39D 40D A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm). Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1. Viết các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau: N2 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 → NH3 (Xem giải) 2.

Xem thêm

[2021] KSCL của sở GDĐT Phú Thọ (Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43B 44B 45C 46A 47B 48D 49D 50D 51C 52D 53D 54D 55C 56C 57D 58D 59D 60D 61A 62D 63D 64D 65B 66D 67D 68A 69C 70A 71C 72B 73C 74C 75A 76D 77D 78C 79B 80A Câu 41: Thủy phân hoàn toàn một lượng tristearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glixerol và A. 1 mol natri stearat.         B. 3 mol axit stearic. C. 3 mol natri stearat.      

Xem thêm

[2021] KSCL của sở GDĐT Phú Thọ (Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44A 45C 46B 47A 48D 49B 50B 51B 52A 53C 54D 55D 56C 57D 58D 59C 60A 61C 62B 63A 64D 65C 66B 67A 68B 69A 70A 71D 72A 73C 74B 75A 76C 77D 78B 79D 80B Câu 41: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? A. Alanin.       B. Lysin.       C. Metylamin.         D. Axit glutamic. Câu 42: Chất nào sau đây có thể làm mềm được

Xem thêm

[2021] Thi thử TN Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43A 44B 45B 46D 47D 48C 49C 50A 51B 52A 53D 54D 55A 56C 57C 58A 59D 60C 61B 62D 63C 64C 65A 66B 67B 68B 69C 70B 71D 72A 73D 74D 75A 76C 77B 78B 79D 80A Câu 41: Hợp chất C6H5NH2 có tên là A. Alanin.       B. Glyxin.       C. Anilin.       D. Valin. Câu 42: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp

Xem thêm

[2020 – 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3B 4A 5B 6B 7B 8A 9C 10D 11D 12D 13C 14B 15A 16D 17A 18D 19B 20B 21D 22B 23C 24B 25C 26AB 27B 28B 29D 30B 31- 32D 33A 34A 35C 36D 37B 38B 39A 40D A. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu I (3,0 điểm): (Xem giải) 1) Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng dư nước được dung dịch D và phần

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5C 6C 7C 8A 9A 10C 11B 12A 13A 14B 15D 16C 17C 18B 19B 20B 21C 22B 23C 24C 25C 26A 27A 28B I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Chất nào sau đây là amin bậc 1? A. (CH3)3N.       B. CH3NHCH3.       C. CH3CH2NHCH3.       D. CH3NH2. Câu 2: Poli(vinyl clorua) được điều chế từ vinyl clorua (CH2=CHCl) bằng phản ứng A. trao đổi.       B.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3B 4C 5B 6B 7C 8D 9A 10D 11B 12C 13B 14B 15B 16D 17A 18D 19A 20A 21A 22B 23C 24D 25A 26A 27B 28D 29B 30B 31A 32B 33C 34A 35C 36D 37D 38B 39D 40C Câu 1. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeSO4? A. Cu.       B. Mg.       C. Zn.       D. Al. Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

Xem thêm

[2020] KSCL chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44B 45D 46D 47C 48B 49D 50D 51C 52B 53A 54B 55B 56A 57B 58D 59B 60C 61C 62C 63D 64D 65C 66C 67A 68A 69B 70A 71A 72D 73C 74A 75D 76A 77A 78D 79C 80C Câu 41: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? A. CH3COOH.       B. C2H5OH.       C. HCOOCH3.         D. C2H4. Câu 42: Etyl axetat có công thức là A. CH3COOCH3.      

Xem thêm

[2020] Khảo sát chất lượng khối 12 của Sở GD-ĐT Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44C 45C 46C 47A 48D 49B 50B 51C 52A 53B 54C 55A 56C 57B 58B 59A 60C 61D 62A 63D 64B 65D 66C 67D 68D 69B 70D 71D 72A 73A 74B 75C 76D 77B 78A 79C 80D Câu 41. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp A. Propan.       B. Isopren.       C. Propen.         D. Etilen. Câu 42. Axit nào sau đây là axit béo no? A. Axit

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4A 5B 6D 7D 8A 9C 10D 11D 12D 13B 14B 15B 16D 17B 18B 19A 20B 21D 22C 23D 24C 25D 26A 27C 28B 29D 30A 31B 32A 33C 34C 35B 36A 37C 38B 39C 40C Câu 1: Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là A. fructozơ.       B. glucozơ.       C. saccarozơ.       D. đường phèn. Câu 2: Chất nào sau đây là chất điện li

Xem thêm

[2020] KSCL đầu năm Hóa 12 – Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3B 4D 5A 6B 7C 8D 9B 10C 11A 12B 13B 14B 15D 16D 17C 18B 19B 20C 21D 22B 23A 24C 25C 26A 27D 28D 29C 30A 31A 32B 33A 34C 35D 36A 37A 38C 39A 40C Câu 1. Glixerol có công là: A. C2H5OH.       B. C2H4(OH)2.       C. CH3OH.       D. C3H5(OH)3. Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. C2H5OH.       B. H2O.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3A 4D 5A 6C 7A 8A 9C 10B 11D 12C 13A 14A 15B 16B 17D 18A 19C 20C 21C 22C 23D 24D 25D 26B 27D 28B 29B 30A 31B 32B 33C 34B 35B 36C 37B 38D 39A 40B Câu 1: Trong số các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? A. Cu.         B. Au.         C. Al.         D. Ag. Câu 2: Kim loại có số oxi

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43C 44C 45B 46C 47C 48D 49D 50C 51A 52C 53B 54C 55A 56C 57D 58A 59C 60D 61A 62C 63B 64B 65A 66C 67D 68D 69C 70A 71B 72C 73C 74B 75B 76B 77D 78D 79A 80B (Xem giải) Câu 41. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 và Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau Giá trị của m

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Phú Thọ (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42B 43B 44C 45D 46B 47B 48D 49C 50A 51A 52A 53D 54A 55D 56B 57A 58A 59C 60D 61A 62A 63D 64C 65C 66D 67A 68C 69B 70C 71B 72B 73B 74B 75C 76C 77D 78A 79D 80D Câu 41: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch nào sau đây? A. Mg(NO3)2.           B. Ca(NO3)2.           C. KNO3.           D. Cu(NO3)2. Câu 42: Chất nào

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Phú Thọ

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42B 43B 44D 45D 46D 47B 48A 49C 50B 51A 52A 53B 54D 55A 56D 57A 58D 59A 60C 61A 62C 63B 64A 65D 66D 67B 68A 69D 70C 71C 72C 73C 74C 75B 76B 77C 78D 79B 80A Câu 41. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. H3PO4.                          B. CH3COOH.                  C. C2H5OH.                         D. Ba(OH)2. Câu 42. Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử (từ trái sang phải) là A. K, Cu,

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3A 4C 5B 6B 7B 8D 9A 10B 11A 12D 13D 14B 15B 16A 17B 18B 19D 20D 21B 22D 23D 24C 25A 26C 27C 28D 29C 30A 31C 32C 33A 34C 35C 36A 37D 38A 39C 40D Câu 1: Phân tử saccarozo được tạo bởi: A. α – glucozo và α – fructozo           B. α – glucozo và β – fructozo C. β – glucozo và β – fructozo            D.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!