You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN Chuyên Biên Hòa – Hà Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43D 44C 45A 46A 47A 48C 49A 50B 51C 52A 53B 54D 55A 56A 57B 58D 59C 60C 61D 62B 63C 64D 65B 66D 67D 68B 69B 70C 71C 72A 73A 74A 75B 76B 77D 78C 79C 80B Câu 41. Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là A. anilin.       B. etyl axetat.       C. alanin.       D. metylamin. Câu 42. Chất nào sau đây thuộc

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Hà Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3C 4C 5A 6A 7B 8C 9C 10D 11B 12D 13C 14D 15D 16D 17A 18A 19A 20C 21C 22D 23D 24D 25B 26B 27A 28B 29B 30D 31A 32B 33C 34B 35A 36A 37B 38C 39B 40B Câu 1: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp A. Polietilen.       B. Nilon-6,6.       C. Polisaccarit.         D. Protein. Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Biên Hòa – Hà Nam (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44A 45D 46A 47C 48C 49A 50A 51A 52C 53C 54D 55B 56D 57D 58B 59B 60D 61C 62A 63B 64C 65D 66B 67C 68C 69B 70C 71C 72C 73A 74B 75D 76B 77D 78D 79B 80D Câu 41: Cặp chất không xảy ra phản ứng là: A. dung dịch NaOH và Al2O3.         B. Dung dịch KNO3 và dung dịch MgCl2. C. Na và dung dịch KCI.       D. Na2O và H2O. (Xem giải)

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Biên Hòa – Hà Nam (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44B 45C 46B 47B 48B 49A 50A 51A 52D 53D 54C 55D 56A 57C 58B 59A 60C 61D 62A 63D 64A 65D 66C 67A 68B 69C 70A 71B 72A 73A 74B 75A 76A 77A 78C 79C 80D Câu 41. Ở điều kiện thường, sắt không tác dụng với chất nào sau đây? A. dung dịch HCl.       B. dung dịch H2SO4.        C. dung dịch MgCl2.       D. dung dịch CuSO4. Câu 42.

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Hà Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3D 4D 5A 6C 7D 8D 9A 10C 11B 12D 13D 14A 15B 16D 17A 18A 19B 20C 21B 22D 23B 24C 25B 26B 27B 28A 29A 30C 31C 32A 33C 34D 35C 36D 37A 38B 39A 40C (Xem giải) Câu 1: Thuỷ phân C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm bền là A. C2H5COOH, CH2=CH-OH.         B. C2H5COOH, CH3CHO. C. C2H5COOH, C2H5OH.         D. C2H5COOH, HCHO. (Xem giải) Câu 2: Trong số

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Hà Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3C 4C 5A 6D 7C 8A 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16D 17B 18A 19A 20B 21C 22B 23B 24B 25C 26B 27A 28C 29D 30A 31C 32D 33A 34A 35D 36B 37A 38D 39D 40C Câu 1. Cho các chất sau: khí CO2 (1), etilen (2), axetilen (3), benzen (4), stiren (5), toluen (6). Các chất có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thích hợp là A. 2,3,4,5.       B.

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GDĐT Hà Nam

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3D 4B 5B 6D 7C 8D 9A 10A 11C 12A 13D 14C 15D 16C 17D 18D 19C 20A 21B 22C 23B 24A 25C 26A 27B 28B 29A 30C 31D 32D 33B 34A 35B 36B 37A 38C 39A 40D Câu 1. Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh? A. Alanin.         B. Glyxin.         C. Anilin.          D. Metylamin. Câu 2. Chất có phần trăm khối

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!