You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Hà Nam

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3C 4C 5A 6D 7C 8A 9B 10C 11A 12A 13D 14B 15D 16D 17B 18A 19A 20B 21C 22B 23B 24B 25C 26B 27A 28C 29D 30A 31C 32D 33A 34A 35D 36B 37A 38D 39D 40C Câu 1. Cho các chất sau: khí CO2 (1), etilen (2), axetilen (3), benzen (4), stiren (5), toluen (6). Các chất có khả năng làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thích hợp là A. 2,3,4,5.       B. 1,3,4,5.       C.

Xem thêm

[2018 – 2019] Kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa 12 – Sở GDĐT Hà Nam

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3D 4B 5B 6D 7C 8D 9A 10A 11C 12A 13D 14C 15D 16C 17D 18D 19C 20A 21B 22C 23B 24A 25C 26A 27B 28B 29A 30C 31D 32D 33B 34A 35B 36B 37A 38C 39A 40D Câu 1. Chất nào sau đây có khả năng làm quỳ tím ẩm hóa xanh? A. Alanin.         B. Glyxin.         C. Anilin.          D. Metylamin. Câu 2. Chất có phần trăm khối lượng nitơ cao nhất là?

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!