[2022] Thi thử TN trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 163 1C 2B 3A 4A 5A 6D 7B 8D 9D 10A 11D 12A 13D 14B 15A 16A 17A 18D 19B 20C 21C 22C 23B 24D 25B 26B 27B 28D 29A 30D 31C 32B 33D 34C 35B 36A 37D 38A 39A 40B Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Fe? A. Cu.       B. Au.       C. Al.         D. Ag. Câu 2. Kim loại nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 159 41A 42C 43B 44A 45C 46C 47A 48B 49C 50B 51C 52D 53A 54C 55D 56B 57C 58B 59D 60A 61B 62D 63A 64D 65D 66C 67A 68B 69B 70A 71D 72C 73C 74B 75D 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl? A. Ag.       B. Fe.       C. K.         D. Al. Câu 42: Tên gọi của Fe2O3 là A.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Cầm Bá Thước – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 150 41A 42D 43D 44C 45A 46C 47B 48A 49B 50A 51C 52C 53A 54B 55D 56A 57B 58A 59B 60C 61D 62D 63B 64A 65C 66D 67A 68C 69D 70C 71C 72D 73C 74D 75D 76A 77C 78C 79A 80A Câu 41: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Na.       B. Ag.       C. Cu.         D. Fe. (Xem

Xem thêm

[2022] Thi giao lưu kiến thức các trường Quảng Xương – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 128 1C 2A 3C 4D 5B 6A 7D 8D 9C 10A 11C 12D 13D 14B 15B 16D 17C 18B 19B 20A 21C 22A 23B 24A 25D 26D 27C 28D 29D 30D 31B 32D 33A 34D 35B 36A 37C 38D 39B 40D Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. Anilin.       B. Phenol.       C. Metylamin.       D. Alanin. Câu 2. Kim loại Al không

Xem thêm

[2022] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 104 1B 2D 3C 4D 5D 6B 7C 8C 9A 10B 11A 12A 13B 14C 15C 16D 17B 18C 19A 20B 21B 22A 23D 24A 25B 26B 27D 28C 29D 30D 31A 32C 33A 34D 35B 36D 37A 38C 39A 40C Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. CH3COOH.       B. NaCl.       C. C2H5OH.       D. H2O. Câu 2: Cho các kim loại sau: Al, Cu, Fe,

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 077 41B 42D 43C 44B 45B 46D 47C 48A 49A 50A 51A 52A 53D 54C 55B 56B 57C 58A 59C 60C 61C 62A 63D 64D 65B 66A 67B 68C 69D 70D 71C 72B 73D 74B 75B 76D 77A 78A 79D 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. Glucozơ.       B. Natri clorua.       C. Etyl axetat.         D. Axit axetic. Câu 42: Chất nào sau đây có

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hàm Rồng – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 072 41C 42D 43D 44B 45B 46C 47A 48B 49A 50D 51B 52A 53D 54C 55C 56A 57C 58C 59D 60D 61B 62D 63C 64A 65B 66C 67D 68D 69A 70A 71B 72B 73B 74A 75B 76C 77D 78C 79D 80B Câu 41: Ngộ độc khí X là một trong những trường hợp ngộ độc chết người phổ biến, xảy ra do hít phải. X là một khí không màu, không mùi có nguồn gốc từ sự cháy không

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 058 1B 2A 3D 4C 5B 6A 7B 8C 9D 10A 11D 12C 13A 14A 15D 16C 17C 18D 19C 20A 21D 22B 23C 24B 25B 26A 27B 28D 29B 30A 31B 32A 33D 34D 35D 36A 37B 38D 39C 40C Câu 1. Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu A. nâu đỏ.       B. xanh tím.       C. vàng.         D.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 056 1B 2C 3B 4D 5A 6A 7C 8A 9B 10C 11D 12B 13B 14C 15D 16A 17D 18D 19D 20D 21B 22A 23B 24D 25B 26A 27D 28A 29C 30A 31B 32D 33C 34B 35C 36B 37D 38A 39C 40A Câu 1. Natri hiđrocacbonat hay còn có tên gọi là baking soda dùng làm bột nở, thuốc chữa bệnh đau dạ dày. Công thức của natri hiđrocacbonat là A. NaOH.       B. NaHCO3.      

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Như Thanh – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 055 41B 42A 43C 44D 45C 46B 47D 48B 49D 50C 51C 52A 53A 54B 55A 56C 57B 58B 59D 60C 61C 62C 63B 64B 65A 66D 67C 68A 69A 70C 71A 72D 73D 74B 75A 76C 77A 78B 79C 80D (Xem giải) Câu 41. Ở điều kiện thích hợp, ancol etylic không tác dụng với A. Na.       B. NaOH.       C. CH3COOH.         D. C2H5OH. Câu 42. Chất nào sau đây

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Thọ Xuân 5 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 054 1C 2D 3A 4B 5A 6A 7D 8D 9A 10B 11D 12D 13C 14C 15C 16C 17C 18B 19A 20D 21C 22B 23D 24A 25D 26B 27C 28A 29B 30A 31B 32C 33B 34B 35D 36C 37C 38C 39D 40A (Xem giải) Câu 1: Cho m gam hỗn hợp axit axetic, axit oxalic và axit benzoic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Cũng cho m gam hỗn hợp trên tác dụng

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 051 1A 2B 3A 4B 5A 6B 7B 8D 9A 10D 11B 12D 13A 14C 15D 16B 17A 18D 19B 20D 21A 22D 23C 24A 25C 26D 27C 28B 29C 30C 31D 32B 33C 34A 35B 36C 37B 38D 39C 40C Câu 1: Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị, không tan trong nước, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật. Chất X là A. xenlulozơ.       B. saccarozơ.  

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Quan Hóa – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 048 41C 42C 43D 44C 45A 46D 47D 48C 49D 50A 51D 52B 53D 54C 55B 56B 57A 58A 59D 60B 61D 62C 63B 64A 65A 66A 67C 68A 69C 70B 71A 72D 73B 74A 75C 76A 77C 78D 79A 80C (Xem giải) Câu 41: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là A. 10,4 gam       B. 2,7

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Sầm Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 046 41B 42A 43A 44C 45C 46A 47B 48B 49B 50B 51D 52D 53B 54D 55C 56A 57C 58B 59B 60D 61C 62B 63C 64B 65D 66D 67B 68B 69D 70D 71A 72A 73C 74C 75A 76A 77D 78A 79A 80B (Xem giải) Câu 41. Chất nào dưới đây không tác dụng với dung dịch AgNO3? A. Nal.       B. NaF.        C. NaCl.         D. NaBr. Câu 42. Trong phân tử metylamin

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Triệu Sơn 4 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 033 1A 2B 3A 4A 5C 6D 7D 8B 9D 10B 11B 12D 13A 14C 15D 16D 17A 18D 19B 20B 21C 22A 23B 24D 25B 26B 27C 28B 29A 30C 31C 32D 33C 34A 35C 36B 37D 38A 39C 40A (Xem giải) Câu 1: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là: A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm       B. dung dịch NaCl C. dung dịch HCl       D. dung dịch

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 032 1D 2B 3B 4B 5A 6B 7A 8B 9A 10A 11D 12D 13C 14A 15C 16C 17B 18C 19A 20A 21A 22B 23C 24B 25A 26B 27C 28B 29C 30A 31A 32A 33A 34A 35D 36A 37A 38B 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Polistiren được tạo ra từ phản ứng trùng hợp monome X. Công thức của X là A. CH2=CH2.       B. CH2=CH-CH=CH2.       C. CH3-CH=CH2.       D. C6H5-CH=CH2. (Xem

Xem thêm

[2021 – 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2B 3C 4D 5D 6A 7B 8A 9D 10A 11C 12C 13C 14D 15D 16D 17A 18A 19C 20C 21D 22A 23A 24A 25C 26A 27B 28B 29D 30D 31C 32D 33C 34A 35C 36B 37B 38A 39D 40B 41D 42B 43B 44A 45C 46A 47D 48B 49B 50A (Xem giải) Câu 1: Cho X, Y, Z và M là các kim loại. Thực hiện các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1:

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi chọn HSG Hóa 9 huyện Ngọc Lặc – Thanh Hóa

Câu 1: (2,0 điểm) (Xem giải) 1. Cho biết A, B, C, D, E là các hợp chất của Natri. Cho A lần lượt tác dụng với các dung dịch B, C thu được các khí tương ứng X, Y. Cho D, E lần lượt tác dụng với nước thu được các khí tương ứng Z, T. Biết X, Y, Z, T là các khí thông thường, chúng tác dụng với nhau từng đôi một. Tỉ khối của X so với Z bằng 2 và tỉ khối của Y so với T cũng bằng 2. Viết tất cả các phương

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44D 45C 46A 47B 48D 49B 50B 51D 52B 53A 54B 55D 56D 57C 58C 59A 60C 61A 62D 63C 64D 65B 66B 67C 68A 69A 70C 71C 72B 73C 74C 75B 76D 77D 78D 79B 80C Câu 41: Sắt khi tác dụng với hóa chất nào sau đây, thu được sản phẩm là hợp chất sắt(III)? A. Dung dịch H2SO4 loãng.         B. Dung dịch HCl. C. Bột lưu huỳnh.       D. Khí clo.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4A 5A 6B 7A 8C 9A 10A 11D 12B 13D 14D 15D 16A 17B 18B 19B 20C 21B 22C 23C 24D 25D 26D 27C 28B 29C 30A 31B 32B 33C 34D 35A 36D 37D 38B 39B 40A Câu 1: Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính? A. Cr2O3.       B. CuSO4.       C. Fe(OH)3.         D. Al. (Xem giải) Câu 2: Cho m gam glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Triệu Sơn 4 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45A 46D 47C 48B 49A 50B 51C 52A 53B 54C 55D 56A 57D 58D 59C 60D 61C 62C 63D 64B 65D 66A 67B 68C 69A 70C 71B 72D 73A 74C 75C 76B 77B 78B 79A 80D Câu 41: Ở trạng thái chất rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!