[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàm Rồng – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4B 5B 6A 7C 8D 9D 10C 11A 12D 13B 14B 15C 16D 17C 18D 19B 20A 21B 22D 23A 24A 25D 26D 27A 28A 29B 30D 31A 32C 33B 34B 35C 36C 37C 38C 39B 40B Câu 1: Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây không đúng? A. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2         B. KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4A 5C 6B 7B 8C 9A 10D 11B 12D 13B 14C 15A 16A 17C 18B 19D 20D 21B 22A 23D 24B 25C 26C 27D 28B 29C 30D 31A 32C 33B 34B 35B 36A 37C 38D 39B 40A Câu 1: Trong các loại hạt gạo, ngô, lúa mì,… có chứa nhiều tinh bột, công thức phân tử của tinh bột là: A. (C6H12O6)n.       B. (C12H22O11)n.       C. (C6H10O5)n.       D. (C12H22O11)n. Câu 2: Cho các

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3A 4C 5D 6B 7C 8D 9C 10D 11A 12D 13B 14D 15C 16B 17C 18D 19B 20D 21B 22C 23D 24B 25D 26B 27B 28B 29A 30D 31B 32B 33B 34C 35D 36A 37B 38D 39C 40D Câu 1. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chất X thu được kết tủa màu trắng không tan trong axit clohiđric. Chất X là A. KNO3.       B. K2CO3.       C. K2SO4.         D.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Xem thêm: [Sở Thanh Hóa 2018] – [Danh sách đề thi 2019] ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44D 45A 46C 47D 48B 49C 50D 51C 52D 53A 54B 55D 56B 57C 58D 59A 60D 61B 62A 63D 64C 65D 66C 67C 68C 69C 70A 71B 72A 73D 74B 75D 76C 77D 78B 79B 80C Câu 41. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Au.          B. Li.          C. Fe.          D. Cu. Câu 42. Nước

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4C 5A 6D 7A 8B 9C 10C 11D 12C 13B 14D 15A 16C 17D 18D 19C 20C 21B 22D 23B 24D 25D 26B 27A 28D 29C 30A 31D 32A 33D 34B 35A 36B 37C 38D 39B 40C Câu 1: Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong glucozơ là A. 44,41%.         B. 53,33%.         C. 51,46%.          D. 49,38%. Câu 2: Kim loại nàu sau đây thuộc nhóm kim loại kiềm thổ? A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1D 2A 3A 4C 5A 6C 7A 8C 9B 10C 11B 12A 13B 14D 15C 16A 17B 18D 19B 20D 21C 22B 23D 24B 25B 26C 27A 28A 29B 30A 31C 32D 33A 34B 35D 36C 37D 38C 39D 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogen? A. Fe.         B. Al.         C. Cu.          D. Na. Câu 2: Số nguyên tử oxi trong một

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàm Rồng – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3A 4B 5C 6B 7C 8D 9D 10B 11D 12B 13A 14D 15C 16D 17D 18C 19C 20B 21A 22A 23A 24B 25A 26B 27C 28B 29A 30C 31A 32D 33D 34C 35C 36A 37C 38B 39A 40D Câu 1. Phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố A. Nitơ và photpho.       B. Nitơ.       C. Photpho.         D. Kali. Câu 2. Chất nào sau đây có đồng phân hình học A. CH2=CH-CH=CH2.       B.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2D 3D 4B 5B 6B 7D 8B 9A 10A 11A 12B 13A 14A 15C 16B 17C 18D 19D 20C 21B 22B 23C 24D 25A 26C 27D 28C 29D 30A 31B 32A 33C 34D 35B 36D 37A 38C 39B 40B Câu 1. Chất nào sau đây thuộc polisaccarit ? A. Saccarozơ.         B. Fructozơ.         C. Tinh bột.          D. Glucozơ. Câu 2. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 4.  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chu Văn An – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44D 45D 46B 47C 48A 49A 50A 51C 52D 53B 54B 55D 56B 57A 58D 59C 60A 61B 62D 63C 64B 65B 66A 67B 68C 69C 70C 71A 72D 73D 74C 75C 76A 77A 78B 79B 80D (Xem giải) Câu 41. Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng màu biurê. (b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước. (c) Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. (d) Hiđro hóa hoàn toàn

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Lam Sơn (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi. ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4A 5C 6B 7C 8D 9A 10D 11D 12C 13B 14B 15A 16C 17B 18D 19C 20D 21B 22B 23C 24D 25A 26D 27D 28C 29D 30A 31A 32A 33A 34D 35C 36A 37D 38C 39B 40B Câu 1. Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng A. Đá vôi.       B. Vôi sống.       C. Phèn chua.       D. Thạch cao. Câu 2. Công thức hóa học

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3A 4C 5B 6D 7A 8C 9A 10B 11D 12D 13B 14A 15C 16A 17C 18D 19D 20D 21D 22A 23C 24D 25B 26C 27B 28C 29A 30C 31B 32B 33D 34D 35B 36B 37A 38A 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Khử glucozơ bằng hidro để tạo sobitol. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 2,73 gam sobitol với hiệu suất 75% là A. 2,25 gam.       B. 3,6 gam.       C. 22,5 gam.       D. 14,4 gam. (Xem

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3C 4C 5A 6D 7C 8B 9C 10C 11B 12B 13A 14C 15C 16D 17A 18C 19C 20A 21C 22A 23B 24D 25C 26B 27A 28C 29B 30A 31C 32C 33D 34B 35C 36B 37A 38B 39D 40A Câu 1: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit? A. CO2.          B. N2.          C. O2.         D. SO2. (Xem giải) Câu 2: Hòa tan 104,25 gam hỗn hợp NaCl

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Trường THPT chuyên Lam Sơn (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2B 3C 4B 5A 6C 7A 8B 9D 10C 11C 12B 13A 14B 15A 16D 17C 18C 19C 20B 21A 22D 23B 24A 25C 26D 27C 28C 29D 30D 31C 32D 33C 34C 35A 36C 37D 38D 39B 40B Câu 1: Chất nào sau đây là este? A. CH3COOH.           B. C2H5OH.            C. CH3COOC2H5.            D. HCHO. Câu 2: Bóng cười là bóng được bơm một khí gọi là khí cười, khí này do nhà

Xem thêm

Thi thử của sở GD-ĐT Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42D 43C 44B 45B 46A 47B 48A 49B 50B 51D 52D 53D 54A 55D 56C 57C 58B 59A 60A 61A 62B 63C 64C 65A 66A 67A 68D 69B 70C 71A 72D 73C 74B 75C 76D 77C 78D 79D 80B Câu 41. Este CH3COOC2H5 có tên gọi là: A. Metyl propionat            B. Metyl axetat             C. Etyl axetat             D. Metyl fomat Câu 42. Este nào sau đây khi tác dụng với NaOH dư

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 – THPT Tĩnh Gia 1 (Lần 2)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2B 3B 4D 5B 6B 7B 8C 9D 10C 11A 12B 13C 14B 15D 16A 17C 18C 19C 20D 21D 22A 23C 24D 25A 26A 27D 28A 29B 30A 31B 32D 33D 34A 35B 36A 37A 38A 39C 40A Câu 1: Kim loại phản ứng được với H2O ở điều kiện thường là A. Al                                B. Cu                               C. Be                               D. Na Câu 2: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa hỗn hợp Al(NO3)3, HCl và HNO3. Kết quả thí nghiệm được

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!