[2024] Thi thử TN trường Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 125 41B 42B 43B 44A 45B 46C 47A 48A 49D 50D 51B 52B 53B 54D 55A 56D 57C 58B 59C 60A 61D 62A 63B 64D 65B 66C 67B 68A 69B 70D 71C 72C 73B 74B 75D 76A 77A 78C 79A 80D Câu 41. Polime dùng để sản xuất tơ và được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là A. Polienantamit.         B. Poliacrilonitrin. C. Poli(hexametylen adipamit).        D. Polietilen. Câu 42. Kali cromat (K2CrO4)

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 116 41D 42C 43B 44A 45B 46D 47B 48D 49B 50B 51B 52A 53C 54D 55A 56C 57D 58A 59D 60C 61C 62C 63D 64C 65A 66C 67D 68D 69C 70C 71A 72C 73D 74B 75C 76A 77D 78B 79C 80B Câu 41: Tên gọi nào sau đây là của este HCOOCH3? A. Etyl fomat.       B. Etyl axetat.       C. Metyl axetat.         D. Metyl fomat. Câu 42: Axit nào sau đây

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 085 41D 42C 43C 44A 45C 46B 47C 48C 49D 50B 51C 52C 53B 54C 55B 56C 57D 58C 59A 60C 61D 62B 63B 64A 65D 66B 67A 68A 69B 70A 71B 72D 73A 74D 75C 76A 77D 78A 79D 80B (Xem giải) Câu 41. Dưới đáy chai hoặc các vật dụng bằng nhựa thường có kí hiệu các con số. Số 6 là kí hiệu của nhựa polistiren (PS). Loại nhựa này đang được sử dụng để sản xuất

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Hậu Lộc 3 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 057 1B 2C 3D 4B 5A 6A 7B 8D 9A 10D 11B 12D 13A 14C 15D 16C 17A 18C 19B 20D 21A 22B 23A 24A 25C 26A 27C 28C 29A 30B 31D 32C 33B 34B 35D 36C 37C 38D 39D 40A (Xem giải) Câu 1: Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 054 41A 42D 43D 44D 45A 46D 47B 48B 49C 50A 51D 52D 53D 54A 55D 56B 57C 58A 59A 60B 61C 62A 63C 64A 65C 66B 67C 68A 69B 70D 71C 72D 73C 74B 75A 76A 77D 78B 79B 80A Câu 41. Ở điều kiện thường, kim loại không tan trong nước là A. Ag.         B. K.       C. Ba.       D. Na. Câu 42. Metyl metacrylat có công thức cấu

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Cẩm Thủy 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 051 41B 42D 43C 44A 45A 46D 47A 48C 49A 50A 51B 52C 53C 54D 55A 56C 57C 58C 59C 60C 61B 62A 63D 64C 65B 66D 67B 68A 69C 70B 71C 72C 73B 74B 75D 76D 77A 78B 79A 80A Câu 41. Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. K+       B. Cu2+       C. Al3+         D. Mg2+. (Xem giải) Câu

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 050 41B 42B 43B 44D 45A 46C 47B 48C 49D 50A 51B 52B 53B 54D 55B 56C 57A 58B 59A 60D 61D 62D 63A 64A 65B 66D 67C 68D 69D 70A 71C 72A 73B 74B 75C 76D 77C 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41. Để thu được 59,4 gam xenlulozơ trinitrat cần phản lấy bao nhiêu (mol) HNO3, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%? A. 0,48.       B. 0,75.        C. 0,25.   

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Lam Kinh – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 047 41B 42B 43A 44A 45D 46A 47B 48B 49A 50B 51A 52B 53B 54A 55C 56B 57C 58A 59D 60B 61B 62B 63A 64A 65D 66C 67D 68A 69C 70B 71A 72C 73C 74D 75D 76B 77B 78B 79D 80D Câu 41: Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng thì sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể tử vong. Tên gọi khác của etanol

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Hà Trung – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 046 41A 42D 43B 44C 45A 46A 47D 48C 49D 50A 51B 52B 53A 54A 55C 56B 57A 58B 59C 60A 61C 62A 63D 64C 65A 66D 67D 68B 69D 70D 71C 72B 73D 74D 75A 76B 77C 78A 79D 80C Câu 41. Nhận định nào sau đây về glucozơ là sai? A. có vị ngọt hơn đường mía.         B. là chất rắn dễ tan trong nước. C. có phân tử khối 180.       

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Sầm Sơn – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 044 41A 42A 43D 44A 45B 46D 47C 48A 49B 50C 51D 52D 53B 54D 55C 56D 57A 58A 59A 60D 61C 62C 63D 64C 65C 66D 67B 68B 69B 70A 71B 72D 73D 74A 75D 76A 77C 78C 79C 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. CH3COOH.       B. NaCl.        C. KOH.       D. KNO3. Câu 42: Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?

Xem thêm

[2024] Thi thử TN trường Hậu Lộc 2 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 042 41B 42D 43C 44B 45C 46A 47B 48D 49A 50A 51D 52D 53B 54A 55C 56A 57A 58C 59C 60A 61A 62A 63C 64B 65A 66B 67D 68D 69D 70D 71C 72D 73D 74B 75B 76C 77D 78D 79C 80B Câu 41. Chất nào dưới đây thuộc loại polime tổng hợp? A. Tơ tằm.       B. Polietilen.         C. Tơ axetat.       D. Tinh bột. Câu 42. Etanol có ứng dụng trong nhiều

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 036 41C 42B 43C 44D 45A 46C 47B 48B 49A 50D 51D 52C 53B 54C 55A 56A 57D 58C 59B 60D 61B 62D 63A 64A 65B 66C 67A 68A 69C 70A 71C 72C 73C 74C 75C 76B 77C 78D 79A 80A Câu 41. Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Na+.       B. Ca2+.        C. Fe2+.        D. Al3+. Câu 42. Chất

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 020 41B 42B 43C 44D 45C 46A 47A 48A 49B 50D 51A 52B 53C 54D 55D 56C 57A 58A 59B 60C 61C 62D 63D 64A 65C 66D 67B 68A 69D 70D 71C 72B 73D 74B 75B 76B 77A 78C 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Chất nào sau đây tác dụng với axit HCl thu được khí không màu, không mùi? A. FeS.        B. FeCO3.        C. Fe3O4.         D. Fe2O3. (Xem

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2C 3A 4D 5B 6B 7C 8C 9D 10D 11B 12B 13C 14B 15A 16C 17C 18B 19A 20A 21C 22B 23B 24C 25D 26B 27D 28A 29B 30C 31B 32C 33B 34B 35B 36B 37C 38A 39A 40A 41A 42D 43B 44D 45A 46B 47C 48B 49D 50D (Xem giải) Câu 1. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O? A.

Xem thêm

[2023 – 2024] Khảo sát HSG cụm Hoằng Hóa – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3C 4B 5C 6D 7B 8B 9B 10A 11B 12C 13A 14B 15A 16B 17C 18A 19C 20D 21A 22B 23C 24A 25B 26C 27B 28C 29B 30D 31A 32D 33B 34B 35D 36A 37C 38C 39D 40C 41A 42A 43D 44B 45C 46A 47D 48C 49C 50A (Xem giải) Câu 1: Tại khu vực bị ô nhiễm, pH của nước mưa đo được là 4,5 còn pH của nước mưa

Xem thêm

[2023 – 2024] Khảo sát HSG cụm Thiệu Hóa – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1B 2C 3C 4A 5C 6A 7D 8C 9D 10A 11B 12C 13B 14C 15D 16B 17D 18D 19B 20C 21C 22D 23C 24C 25D 26A 27C 28D 29D 30D 31B 32C 33A 34A 35A 36B 37C 38D 39D 40A 41D 42B 43B 44A 45C 46B 47B 48A 49C 50C (Xem giải) Câu 1: Trong các hỗn hợp sau: (1) 0,1 mol Fe và 0,1 mol Fe3O4; (2) 0,1 mol FeS và 0,1

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 157 1D 2D 3C 4D 5C 6D 7D 8C 9B 10A 11D 12D 13A 14A 15B 16A 17D 18C 19B 20A 21D 22D 23B 24C 25C 26A 27A 28C 29D 30B 31B 32D 33B 34C 35B 36C 37C 38C 39B 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? A. Fe.       B. Al.       C. K.         D. Ag. Câu 2. Thành phần chính của một loại thuốc

Xem thêm

[2023] Thi thử TN liên trường Thọ Xuân – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 154 41B 42C 43A 44A 45D 46C 47B 48A 49D 50B 51C 52C 53B 54D 55B 56D 57C 58B 59B 60C 61B 62A 63B 64D 65D 66A 67A 68C 69A 70C 71D 72B 73C 74D 75C 76A 77C 78D 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất béo? A. Metyl axetat.       B. Tristearin.       C. Saccarozơ.         D. Etyl amin. Câu 42: Công thức của etylfomat là A. HCOOCH3.  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 141 1D 2D 3D 4A 5C 6A 7A 8C 9A 10C 11B 12C 13D 14C 15D 16B 17A 18D 19B 20B 21C 22B 23C 24A 25B 26B 27C 28B 29A 30D 31C 32A 33B 34B 35D 36B 37D 38A 39C 40A (Xem giải) Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo thành kết tủa màu xanh? A. Ag.        B. Zn.        C. Mg.       D. Na. Câu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàm Rồng – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 112 41D 42A 43C 44D 45D 46A 47C 48B 49B 50A 51A 52B 53D 54D 55D 56D 57B 58B 59C 60D 61B 62B 63D 64A 65A 66C 67D 68A 69C 70A 71C 72C 73A 74A 75A 76A 77B 78B 79B 80C Câu 41: Cấu hình electron nào sau đây ứng với kim loại kiềm A. 1s22s2.         B. 1s22s22p63s23p63d54s1. C. 1s22s22p6.       D. 1s22s22p63s1. Câu 42: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 099 1C 2C 3C 4A 5A 6C 7A 8B 9D 10C 11B 12D 13C 14B 15D 16B 17C 18B 19D 20C 21D 22A 23A 24D 25C 26A 27A 28A 29B 30A 31A 32D 33B 34A 35C 36C 37A 38A 39C 40C (Xem giải) Câu 1. Dung dịch NaOH phản ứng được với chất nào sau đây? A. Fe2O3.       B. CuO.       C. Al2O3.       D. FeO. (Xem giải) Câu 2. Cho thanh

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!