You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Triệu Sơn 1 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44A 45D 46D 47B 48C 49A 50B 51D 52C 53A 54B 55A 56D 57A 58C 59C 60B 61B 62D 63C 64A 65C 66C 67D 68C 69C 70C 71D 72B 73D 74A 75B 76C 77C 78D 79B 80B Câu 41: Phản ứng nào sau đây thể hiện cách điều chế kim loại Cu theo phương pháp thủy luyện? A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.         B. CO + CuO → Cu + CO2. C. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + O2 +

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3B 4C 5B 6C 7A 8B 9A 10D 11B 12A 13A 14D 15D 16B 17C 18A 19A 20C 21A 22C 23D 24B 25D 26A 27C 28D 29A 30B 31C 32B 33A 34D 35B 36A 37C 38B 39C 40A Câu 1: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli(hexametylen adipamit).         B. Poli(metyl metacrylat). C. Poli(vinyl clorua).       D. Poliacrilonitrin. Câu 2: Dung dịch của amino axit nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hàm Rồng – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4A 5A 6C 7B 8C 9C 10C 11C 12B 13B 14B 15D 16B 17C 18B 19C 20A 21B 22B 23A 24B 25A 26A 27C 28A 29D 30A 31B 32D 33D 34B 35A 36A 37A 38A 39A 40C Câu 1: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là A. Na, K, Ba.       B. Li, Na, Mg.        C. Mg, Ca, Ba.         D. Na, K, Ca. Câu 2: Khi thuỷ

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4C 5B 6A 7A 8D 9C 10A 11D 12B 13A 14D 15B 16C 17B 18B 19B 20A 21C 22A 23C 24D 25C 26C 27C 28C 29D 30D 31B 32D 33C 34A 35A 36A 37C 38B 39B 40A (Xem giải) Câu 1. Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong môi trường axit thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được a gam Ag. Nếu cho X tác dụng với dung dịch nước Br2

Xem thêm

[2021] Giao lưu kiến thức thi THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4A 5D 6A 7C 8B 9D 10C 11C 12D 13B 14C 15D 16A 17D 18C 19B 20C 21C 22C 23D 24C 25D 26D 27D 28C 29A 30B 31C 32C 33A 34C 35A 36A 37D 38D 39C 40B Câu 1. Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là A. Fe2O3.       B. Fe(OH)2.       C. Fe(OH)3.         D. FeO. Câu 2. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường? A. Etilen.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3A 4B 5D 6D 7B 8D 9B 10C 11D 12D 13D 14B 15C 16B 17C 18B 19D 20C 21C 22A 23C 24D 25C 26D 27B 28D 29B 30A 31C 32B 33B 34C 35A 36D 37B 38D 39B 40A Câu 1. Công thức hóa học của nhôm hiđroxit là A. Al.       B. Al2O3.       C. Al(OH)3.       D. AlCl3. Câu 2. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2? A. Etilen (CH2=CH2).  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Yên Định 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43A 44B 45D 46D 47D 48A 49D 50B 51A 52B 53C 54C 55C 56C 57B 58B 59C 60B 61B 62D 63D 64B 65B 66D 67A 68C 69B 70A 71A 72D 73C 74C 75C 76B 77A 78A 79A 80B Câu 41. Chất nào sau đây tạo màu xanh tím khi tiếp xúc với iot ? A. Saccarozo.       B. Xenlulozơ.       C. Tinh bột.         D. Glucozơ. Câu 42. Công thức của glucozơ là A. C12H22O11.       B.

Xem thêm

[2021] Giao lưu kiến thức thi THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5A 6C 7A 8C 9A 10C 11B 12C 13B 14C 15D 16A 17B 18C 19C 20A 21A 22D 23A 24D 25D 26A 27B 28B 29B 30C 31A 32B 33A 34B 35D 36D 37C 38B 39A 40C Câu 1: Chất nào sau đây khi nhiệt phân, sinh ra sản phẩm khí chỉ có một đơn chất? A. Cu(NO3)2.       B. NH4HCO3.       C. CaCO3.       D. NaNO3. Câu 2: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3D 4B 5B 6C 7B 8A 9A 10C 11A 12A 13B 14C 15C 16D 17D 18D 19C 20D 21B 22C 23B 24B 25A 26D 27C 28C 29A 30B 31A 32B 33D 34D 35D 36A 37A 38A 39B 40A Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây là sai? A. AgNO3 + HCI → AgCl + HNO3.       B. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O. C. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.       D. Fe + Cl2 →

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thạch Thành 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4A 5C 6C 7D 8A 9C 10C 11D 12A 13B 14B 15C 16B 17A 18A 19D 20D 21B 22A 23C 24C 25A 26B 27C 28B 29D 30D 31B 32A 33D 34A 35B 36B 37D 38D 39D 40D (Xem giải) Câu 1: Triolein tác dụng với H2 dư (Ni, t°) thu được chất X. Thủy phân triolein thu được ancol Y. X và Y lần lượt là? A. tripanmitin và etylen glicol.         B. tripanmitin và glixerol. C. tristearin và etylen glicol.  

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5C 6B 7A 8A 9A 10B 11C 12B 13A 14D 15C 16D 17B 18B 19D 20D 21B 22D 23D 24D 25B 26C 27B 28A 29A 30A 31A 32D 33A 34C 35B 36A 37C 38C 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 10,08 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của V là A. 3,36 lít.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4B 5D 6A 7C 8B 9D 10B 11C 12B 13B 14A 15C 16A 17B 18D 19D 20C 21B 22D 23A 24C 25C 26B 27D 28A 29A 30D 31C 32A 33C 34D 35B 36D 37D 38A 39A 40C Câu 1: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được dung dịch X. Trung hòa X rồi đem thực hiện phản ứng tráng bạc thu được tối đa 43,2 gam Ag. Giá trị của m là A. 42,75.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45A 46B 47A 48C 49C 50A 51B 52C 53A 54B 55B 56A 57C 58D 59D 60A 61A 62B 63D 64A 65D 66C 67D 68B 69A 70B 71B 72A 73D 74A 75C 76A 77C 78D 79B 80A Câu 41. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học? A. Đốt dây thép trong bình đựng khí Cl2       B. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 C. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2       D. Nhúng

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4B 5B 6B 7B 8D 9C 10D 11A 12C 13C 14A 15B 16A 17A 18C 19C 20D 21B 22A 23D 24C 25A 26C 27D 28D 29B 30C 31D 32A 33C 34B 35B 36D 37C 38B 39A 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Ca.       B. Na.       C. Fe.       D. Al. Câu 2. Trong công nghiệp, natri được điều chế bằng phương pháp A. nhiệt luyện.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4A 5D 6B 7D 8A 9C 10C 11B 12A 13B 14A 15C 16B 17D 18A 19A 20D 21A 22A 23B 24C 25B 26B 27D 28D 29D 30B 31A 32D 33C 34C 35B 36C 37A 38D 39D 40C (Xem giải) Câu 1. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O? A. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.       B. Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + CO2 + H2O. C.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3A 4D 5A 6A 7B 8B 9C 10D 11B 12C 13C 14A 15B 16A 17D 18B 19C 20D 21C 22D 23C 24A 25B 26A 27B 28A 29D 30B 31C 32D 33B 34B 35D 36A 37C 38A 39C 40D (Xem giải) Câu 1: Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là A. 4.       B. 5.       C. 3.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đông Sơn 1 – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44B 45A 46B 47B 48C 49D 50C 51B 52C 53D 54B 55C 56D 57B 58B 59C 60C 61A 62D 63D 64B 65B 66A 67A 68B 69C 70A 71B 72D 73A 74A 75B 76A 77A 78A 79C 80A Câu 41: Alanin có công thức là A. H2N-CH2-CH2-COOH.       B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. C6H5-NH2.       D. H2N-CH2-COOH. Câu 42: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A. C17H35COOH và glixerol.       B. C15H31COONa và glixerol. C. C15H31COONa

Xem thêm

[2020] Khảo sát chất lượng giữa kỳ II Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4C 5B 6C 7D 8A 9D 10A 11C 12D 13C 14D 15D 16B 17C 18B 19A 20C 21C 22B 23D 24D 25C 26B 27C 28B 29B 30D 31D 32D 33A 34C 35D 36D 37C 38A 39D 40D Câu 1: Kim loại nào là thành phần tạo nên muối ăn? A. Ca.       B. Na.       C. AI.         D. Fe Câu 2: Axit có trong dịch vị dạ dày người là A. HClO.         B. H2SO4. 

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4A 5A 6D 7C 8D 9B 10B 11B 12C 13D 14A 15A 16D 17C 18A 19D 20B 21B 22C 23A 24A 25D 26A 27D 28B 29C 30C 31C 32B 33D 34A 35A 36B 37D 38D 39A 40D Câu 1: Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng? A. Al2O3.       B. FeO.       C. MgO.       D. Fe2O3. Câu 2: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4C 5A 6D 7A 8D 9A 10C 11D 12C 13D 14A 15A 16D 17A 18B 19B 20B 21C 22B 23A 24C 25C 26B 27C 28B 29B 30C 31D 32A 33A 34A 35A 36B 37C 38D 39B 40D Câu 1: Etyl fomat là chất có mùi thơm, không độc được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Công thức cấu tạo của etyl fomat là A. HCOOCH3.        B. HCOOC2H5.        C. CH3COOC2H5.        D. HCOOC2H3.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3D 4B 5C 6A 7C 8A 9D 10A 11D 12C 13D 14C 15B 16A 17C 18C 19A 20B 21B 22D 23B 24A 25B 26C 27A 28B 29A 30A 31C 32B 33A 34D 35C 36A 37D 38C 39D 40D Câu 1. 2-metylbutan-2-ol là ancol có bậc A. 2.       B. 4.       C. 1.         D. 3. (Xem giải) Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 672 ml hơi một hiđrocacbon X cần 1,68 lít

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!