[2023] Thi thử TN liên trường Thọ Xuân – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 154 41B 42C 43A 44A 45D 46C 47B 48A 49D 50B 51C 52C 53B 54D 55B 56D 57C 58B 59B 60C 61B 62A 63B 64D 65D 66A 67A 68C 69A 70C 71D 72B 73C 74D 75C 76A 77C 78D 79A 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất béo? A. Metyl axetat.       B. Tristearin.       C. Saccarozơ.         D. Etyl amin. Câu 42: Công thức của etylfomat là A. HCOOCH3.  

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 141 1D 2D 3D 4A 5C 6A 7A 8C 9A 10C 11B 12C 13D 14C 15D 16B 17A 18D 19B 20B 21C 22B 23C 24A 25B 26B 27C 28B 29A 30D 31C 32A 33B 34B 35D 36B 37D 38A 39C 40A (Xem giải) Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo thành kết tủa màu xanh? A. Ag.        B. Zn.        C. Mg.       D. Na. Câu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hàm Rồng – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 112 41D 42A 43C 44D 45D 46A 47C 48B 49B 50A 51A 52B 53D 54D 55D 56D 57B 58B 59C 60D 61B 62B 63D 64A 65A 66C 67D 68A 69C 70A 71C 72C 73A 74A 75A 76A 77B 78B 79B 80C Câu 41: Cấu hình electron nào sau đây ứng với kim loại kiềm A. 1s22s2.         B. 1s22s22p63s23p63d54s1. C. 1s22s22p6.       D. 1s22s22p63s1. Câu 42: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 099 1C 2C 3C 4A 5A 6C 7A 8B 9D 10C 11B 12D 13C 14B 15D 16B 17C 18B 19D 20C 21D 22A 23A 24D 25C 26A 27A 28A 29B 30A 31A 32D 33B 34A 35C 36C 37A 38A 39C 40C (Xem giải) Câu 1. Dung dịch NaOH phản ứng được với chất nào sau đây? A. Fe2O3.       B. CuO.       C. Al2O3.       D. FeO. (Xem giải) Câu 2. Cho thanh

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Yên Định 2 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 097 1D 2B 3C 4D 5D 6B 7D 8A 9A 10C 11D 12A 13A 14C 15B 16B 17B 18C 19A 20B 21D 22A 23D 24B 25B 26C 27D 28D 29C 30A 31D 32B 33A 34B 35B 36A 37C 38C 39B 40C (Xem giải) Câu 1. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? A. Fe(OH)3.       B. Fe2O3.       C. Fe3O4.       

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Tĩnh Gia 3 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 066 1C 2C 3C 4C 5A 6A 7C 8B 9B 10A 11A 12A 13B 14C 15A 16A 17D 18B 19C 20D 21B 22A 23C 24B 25B 26C 27A 28B 29D 30A 31D 32A 33A 34D 35C 36A 37A 38D 39B 40C Câu 1: Canxi phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây? A. NaCl.       B. CaOCl2.       C. CaCl2.       D. Ca(OH)2. Câu 2: Dung dịch nào sau đây

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thanh Hóa (Dự bị)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3B 4A 5D 6A 7C 8A 9A 10D 11B 12D 13C 14A 15C 16B 17B 18B 19B 20A 21C 22A 23A 24B 25A 26D 27B 28A 29B 30A 31B 32C 33A 34C 35B 36D 37A 38B 39A 40D 41B 42B 43A 44C 45D 46C 47D 48B 49C 50A (Xem giải) Câu 1. Cho dãy các chất sau: HF, H2SO4, CH3COOH, CH3OH, Ba(OH)2, CaCl2, Fe2(SO4)3. Số chất điện li mạnh là A.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 038 1D 2D 3B 4A 5A 6C 7A 8B 9C 10D 11C 12D 13B 14C 15B 16D 17B 18B 19A 20C 21C 22C 23C 24C 25A 26B 27C 28A 29B 30D 31A 32A 33A 34B 35A 36D 37D 38A 39B 40A Câu 1: Chất nào dưới đây không phải là este? A. HCOOC6H5.        B. HCOOCH3.        C. CH3COOCH3.       D. CH3COOH. Câu 2: Tính chất vật lí nào sau đây của kim

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Yên Định 2 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 026 1B 2C 3B 4A 5C 6B 7D 8D 9C 10B 11A 12B 13D 14D 15A 16D 17B 18C 19D 20D 21A 22B 23B 24B 25C 26A 27A 28C 29D 30A 31B 32B 33D 34D 35B 36A 37A 38A 39C 40A Câu 1. Số nguyên tử oxi trong phân tử este đơn chức là A. 4.       B. 2.       C. 1.         D. 3. Câu 2. Este X có công thức phân

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 025 1D 2A 3C 4B 5B 6C 7B 8D 9D 10A 11C 12D 13A 14B 15B 16D 17D 18A 19B 20C 21C 22C 23B 24A 25B 26A 27B 28C 29C 30A 31D 32A 33D 34B 35B 36D 37C 38B 39C 40D Câu 1: Số oxi hóa của cacbon trong phân tử Na2CO3 là A. +2.       B. -4.       C. + 6.         D. +4. (Xem giải) Câu 2: Kim loại nào sau

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3D 4C 5B 6D 7A 8A 9A 10A 11C 12B 13C 14D 15C 16C 17C 18C 19C 20B 21C 22B 23A 24D 25D 26D 27B 28A 29C 30A 31A 32B 33B 34B 35C 36D 37B 38A 39A 40A 41D 42D 43C 44A 45D 46D 47D 48B 49D 50B (Xem giải) Câu 1: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit? A. CH3–COO–CH2–CH=CH2.   

Xem thêm

[2022 – 2023] Khảo sát HSG cụm Hoằng Hóa – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 90 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3A 4B 5C 6D 7C 8C 9B 10A 11C 12A 13A 14D 15A 16C 17A 18D 19A 20D 21D 22A 23A 24B 25B 26C 27A 28C 29A 30B 31C 32C 33B 34B 35C 36D 37B 38B 39D 40C 41D 42A 43B 44A 45D 46B 47B 48D 49B 50B (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức mạch hở cần dùng 10,08 lít khí O2

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 163 1C 2B 3A 4A 5A 6D 7B 8D 9D 10A 11D 12A 13D 14B 15A 16A 17A 18D 19B 20C 21C 22C 23B 24D 25B 26B 27B 28D 29A 30D 31C 32B 33D 34C 35B 36A 37D 38A 39A 40B Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Fe? A. Cu.       B. Au.       C. Al.         D. Ag. Câu 2. Kim loại nào sau

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 159 41A 42C 43B 44A 45C 46C 47A 48B 49C 50B 51C 52D 53A 54C 55D 56B 57C 58B 59D 60A 61B 62D 63A 64D 65D 66C 67A 68B 69B 70A 71D 72C 73C 74B 75D 76D 77A 78A 79D 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl? A. Ag.       B. Fe.       C. K.         D. Al. Câu 42: Tên gọi của Fe2O3 là A.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Cầm Bá Thước – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 150 41A 42D 43D 44C 45A 46C 47B 48A 49B 50A 51C 52C 53A 54B 55D 56A 57B 58A 59B 60C 61D 62D 63B 64A 65C 66D 67A 68C 69D 70C 71C 72D 73C 74D 75D 76A 77C 78C 79A 80A Câu 41: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? A. Na.       B. Ag.       C. Cu.         D. Fe. (Xem

Xem thêm

[2022] Thi giao lưu kiến thức các trường Quảng Xương – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 128 1C 2A 3C 4D 5B 6A 7D 8D 9C 10A 11C 12D 13D 14B 15B 16D 17C 18B 19B 20A 21C 22A 23B 24A 25D 26D 27C 28D 29D 30D 31B 32D 33A 34D 35B 36A 37C 38D 39B 40D Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. Anilin.       B. Phenol.       C. Metylamin.       D. Alanin. Câu 2. Kim loại Al không

Xem thêm

[2022] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 104 1B 2D 3C 4D 5D 6B 7C 8C 9A 10B 11A 12A 13B 14C 15C 16D 17B 18C 19A 20B 21B 22A 23D 24A 25B 26B 27D 28C 29D 30D 31A 32C 33A 34D 35B 36D 37A 38C 39A 40C Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. CH3COOH.       B. NaCl.       C. C2H5OH.       D. H2O. Câu 2: Cho các kim loại sau: Al, Cu, Fe,

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 077 41B 42D 43C 44B 45B 46D 47C 48A 49A 50A 51A 52A 53D 54C 55B 56B 57C 58A 59C 60C 61C 62A 63D 64D 65B 66A 67B 68C 69D 70D 71C 72B 73D 74B 75B 76D 77A 78A 79D 80D Câu 41: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh? A. Glucozơ.       B. Natri clorua.       C. Etyl axetat.         D. Axit axetic. Câu 42: Chất nào sau đây có

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Hàm Rồng – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 072 41C 42D 43D 44B 45B 46C 47A 48B 49A 50D 51B 52A 53D 54C 55C 56A 57C 58C 59D 60D 61B 62D 63C 64A 65B 66C 67D 68D 69A 70A 71B 72B 73B 74A 75B 76C 77D 78C 79D 80B Câu 41: Ngộ độc khí X là một trong những trường hợp ngộ độc chết người phổ biến, xảy ra do hít phải. X là một khí không màu, không mùi có nguồn gốc từ sự cháy không

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 058 1B 2A 3D 4C 5B 6A 7B 8C 9D 10A 11D 12C 13A 14A 15D 16C 17C 18D 19C 20A 21D 22B 23C 24B 25B 26A 27B 28D 29B 30A 31B 32A 33D 34D 35D 36A 37B 38D 39C 40C Câu 1. Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu A. nâu đỏ.       B. xanh tím.       C. vàng.         D.

Xem thêm

[2022] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 056 1B 2C 3B 4D 5A 6A 7C 8A 9B 10C 11D 12B 13B 14C 15D 16A 17D 18D 19D 20D 21B 22A 23B 24D 25B 26A 27D 28A 29C 30A 31B 32D 33C 34B 35C 36B 37D 38A 39C 40A Câu 1. Natri hiđrocacbonat hay còn có tên gọi là baking soda dùng làm bột nở, thuốc chữa bệnh đau dạ dày. Công thức của natri hiđrocacbonat là A. NaOH.       B. NaHCO3.      

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!