You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44D 45C 46A 47B 48D 49B 50B 51D 52B 53A 54B 55D 56D 57C 58C 59A 60C 61A 62D 63C 64D 65B 66B 67C 68A 69A 70C 71C 72B 73C 74C 75B 76D 77D 78D 79B 80C Câu 41: Sắt khi tác dụng với hóa chất nào sau đây, thu được sản phẩm là hợp chất sắt(III)? A. Dung dịch H2SO4 loãng.         B. Dung dịch HCl. C. Bột lưu huỳnh.       D. Khí clo.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4A 5A 6B 7A 8C 9A 10A 11D 12B 13D 14D 15D 16A 17B 18B 19B 20C 21B 22C 23C 24D 25D 26D 27C 28B 29C 30A 31B 32B 33C 34D 35A 36D 37D 38B 39B 40A Câu 1: Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính? A. Cr2O3.       B. CuSO4.       C. Fe(OH)3.         D. Al. (Xem giải) Câu 2: Cho m gam glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Triệu Sơn 4 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43D 44B 45A 46D 47C 48B 49A 50B 51C 52A 53B 54C 55D 56A 57D 58D 59C 60D 61C 62C 63D 64B 65D 66A 67B 68C 69A 70C 71B 72D 73A 74C 75C 76B 77B 78B 79A 80D Câu 41: Ở trạng thái chất rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Tĩnh Gia 4 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43A 44D 45B 46C 47C 48A 49A 50C 51D 52B 53B 54A 55C 56C 57D 58A 59A 60C 61B 62A 63B 64C 65A 66A 67D 68D 69C 70A 71D 72C 73B 74D 75A 76C 77D 78A 79B 80C Câu 41: Công thức hóa học của metylamin là A. H2NCH2COOH.       B. CH3NH2.       C. C2H5NH2.       D. H2NCH(CH3)COOH. Câu 42: lon kim loại nào sau đây có tính oxi hoá mạnh nhất? A. Ag+.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Bỉm Sơn – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45D 46A 47B 48B 49C 50B 51A 52A 53C 54A 55D 56B 57A 58A 59B 60B 61D 62C 63B 64B 65A 66C 67C 68B 69B 70B 71D 72D 73A 74D 75C 76D 77C 78D 79A 80C Câu 41: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là A. CH3COOC2H5.       B. C2H5COOCH3.       C. CH3COOCH3.         D. C2H3COOC2H5. Câu 42: Khi

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Tĩnh Gia 4 – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44A 45C 46C 47D 48C 49A 50A 51D 52B 53D 54A 55B 56A 57D 58A 59D 60B 61B 62C 63B 64B 65B 66B 67B 68B 69A 70B 71D 72A 73C 74B 75D 76C 77B 78A 79D 80D Câu 41: Số đồng phân este của C3H6O2 là A. 4.       B. 1.       C. 2.         D. 3. Câu 42: Công thức tổng quát của chất béo no là A. CnH2n-4O6.      

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44A 45B 46D 47A 48B 49C 50B 51A 52A 53A 54B 55D 56D 57D 58B 59C 60B 61C 62A 63B 64C 65C 66A 67D 68D 69B 70D 71C 72B 73D 74A 75A 76D 77C 78D 79B 80B Câu 41: Khi phân tích thành phần của mẫu nước X, người ta xác định mẫu nước đó có chứa các ion Cl-, SO42-, K+, Na+. Mẫu nước X được gọi là nước A. cứng toàn phần.       B. cứng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Yên Định 3 – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44B 45D 46B 47A 48A 49D 50D 51D 52C 53D 54C 55A 56C 57A 58A 59B 60C 61C 62B 63D 64B 65D 66C 67B 68A 69B 70B 71A 72A 73C 74B 75D 76C 77D 78B 79D 80C Câu 41: Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây “hiệu ứng nhà kính”? A. SO2.       B. CO.       C. NO2.         D. CO2. Câu 42: Công thức phân tử nào sau đây của

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3C 4B 5D 6A 7C 8B 9A 10D 11C 12D 13B 14B 15A 16A 17A 18A 19D 20C 21B 22D 23B 24B 25D 26D 27D 28A 29B 30B 31A 32A 33C 34D 35D 36C 37A 38B 39C 40D Câu 1: Oxit nào sau đây không bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao? A. Al2O3.          B. CuO.          C. Fe2O3.          D. FeO. Câu 2: Thành phần chính của đá

Xem thêm

[2021] Giao lưu kiến thức thi THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4D 5B 6D 7D 8C 9B 10B 11D 12B 13A 14A 15D 16B 17D 18C 19B 20B 21D 22C 23C 24C 25A 26A 27C 28B 29D 30C 31A 32C 33B 34A 35D 36A 37C 38D 39D 40A Câu 1: Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Fe.       B. Al.       C. Cu.         D. Mg. Câu 2: Cation nào sau đây

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Triệu Sơn 1 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43A 44A 45D 46D 47B 48C 49A 50B 51D 52C 53A 54B 55A 56D 57A 58C 59C 60B 61B 62D 63C 64A 65C 66C 67D 68C 69C 70C 71D 72B 73D 74A 75B 76C 77C 78D 79B 80B Câu 41: Phản ứng nào sau đây thể hiện cách điều chế kim loại Cu theo phương pháp thủy luyện? A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.         B. CO + CuO → Cu + CO2. C. 2CuSO4 +

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3B 4C 5B 6C 7A 8B 9A 10D 11B 12A 13A 14D 15D 16B 17C 18A 19A 20C 21A 22C 23D 24B 25D 26A 27C 28D 29A 30B 31C 32B 33A 34D 35B 36A 37C 38B 39C 40A Câu 1: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. Poli(hexametylen adipamit).         B. Poli(metyl metacrylat). C. Poli(vinyl clorua).       D. Poliacrilonitrin. Câu 2: Dung dịch của amino axit nào sau đây làm

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Hàm Rồng – Thanh Hóa

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3D 4A 5A 6C 7B 8C 9C 10C 11C 12B 13B 14B 15D 16B 17C 18B 19C 20A 21B 22B 23A 24B 25A 26A 27C 28A 29D 30A 31B 32D 33D 34B 35A 36A 37A 38A 39A 40C Câu 1: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là A. Na, K, Ba.       B. Li, Na, Mg.        C. Mg, Ca, Ba.         D. Na, K,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4C 5B 6A 7A 8D 9C 10A 11D 12B 13A 14D 15B 16C 17B 18B 19B 20A 21C 22A 23C 24D 25C 26C 27C 28C 29D 30D 31B 32D 33C 34A 35A 36A 37C 38B 39B 40A (Xem giải) Câu 1. Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong môi trường axit thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được a gam Ag. Nếu cho X tác dụng

Xem thêm

[2021] Giao lưu kiến thức thi THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3B 4A 5D 6A 7C 8B 9D 10C 11C 12D 13B 14C 15D 16A 17D 18C 19B 20C 21C 22C 23D 24C 25D 26D 27D 28C 29A 30B 31C 32C 33A 34C 35A 36A 37D 38D 39C 40B Câu 1. Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là A. Fe2O3.       B. Fe(OH)2.       C. Fe(OH)3.         D. FeO. Câu 2. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom ở

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3A 4B 5D 6D 7B 8D 9B 10C 11D 12D 13D 14B 15C 16B 17C 18B 19D 20C 21C 22A 23C 24D 25C 26D 27B 28D 29B 30A 31C 32B 33B 34C 35A 36D 37B 38D 39B 40A Câu 1. Công thức hóa học của nhôm hiđroxit là A. Al.       B. Al2O3.       C. Al(OH)3.       D. AlCl3. Câu 2. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Yên Định 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43A 44B 45D 46D 47D 48A 49D 50B 51A 52B 53C 54C 55C 56C 57B 58B 59C 60B 61B 62D 63D 64B 65B 66D 67A 68C 69B 70A 71A 72D 73C 74C 75C 76B 77A 78A 79A 80B Câu 41. Chất nào sau đây tạo màu xanh tím khi tiếp xúc với iot ? A. Saccarozo.       B. Xenlulozơ.       C. Tinh bột.         D. Glucozơ. Câu 42. Công thức của glucozơ là A.

Xem thêm

[2021] Giao lưu kiến thức thi THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3C 4B 5A 6C 7A 8C 9A 10C 11B 12C 13B 14C 15D 16A 17B 18C 19C 20A 21A 22D 23A 24D 25D 26A 27B 28B 29B 30C 31A 32B 33A 34B 35D 36D 37C 38B 39A 40C Câu 1: Chất nào sau đây khi nhiệt phân, sinh ra sản phẩm khí chỉ có một đơn chất? A. Cu(NO3)2.       B. NH4HCO3.       C. CaCO3.       D. NaNO3. Câu 2: Ở nhiệt độ thường,

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3D 4B 5B 6C 7B 8A 9A 10C 11A 12A 13B 14C 15C 16D 17D 18D 19C 20D 21B 22C 23B 24B 25A 26D 27C 28C 29A 30B 31A 32B 33D 34D 35D 36A 37A 38A 39B 40A Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây là sai? A. AgNO3 + HCI → AgCl + HNO3.       B. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O. C. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.      

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thạch Thành 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4A 5C 6C 7D 8A 9C 10C 11D 12A 13B 14B 15C 16B 17A 18A 19D 20D 21B 22A 23C 24C 25A 26B 27C 28B 29D 30D 31B 32A 33D 34A 35B 36B 37D 38D 39D 40D (Xem giải) Câu 1: Triolein tác dụng với H2 dư (Ni, t°) thu được chất X. Thủy phân triolein thu được ancol Y. X và Y lần lượt là? A. tripanmitin và etylen glicol.         B. tripanmitin và glixerol. C.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5C 6B 7A 8A 9A 10B 11C 12B 13A 14D 15C 16D 17B 18B 19D 20D 21B 22D 23D 24D 25B 26C 27B 28A 29A 30A 31A 32D 33A 34C 35B 36A 37C 38C 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 10,08 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!