You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5C 6B 7A 8A 9A 10B 11C 12B 13A 14D 15C 16D 17B 18B 19D 20D 21B 22D 23D 24D 25B 26C 27B 28A 29A 30A 31A 32D 33A 34C 35B 36A 37C 38C 39D 40A (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 10,08 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của V là A. 3,36 lít.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4B 5D 6A 7C 8B 9D 10B 11C 12B 13B 14A 15C 16A 17B 18D 19D 20C 21B 22D 23A 24C 25C 26B 27D 28A 29A 30D 31C 32A 33C 34D 35B 36D 37D 38A 39A 40C Câu 1: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80% thu được dung dịch X. Trung hòa X rồi đem thực hiện phản ứng tráng bạc thu được tối đa 43,2 gam Ag. Giá trị của m là A. 42,75.    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43D 44C 45A 46B 47A 48C 49C 50A 51B 52C 53A 54B 55B 56A 57C 58D 59D 60A 61A 62B 63D 64A 65D 66C 67D 68B 69A 70B 71B 72A 73D 74A 75C 76A 77C 78D 79B 80A Câu 41. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học? A. Đốt dây thép trong bình đựng khí Cl2       B. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 C. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2       D. Nhúng

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2D 3D 4B 5B 6B 7B 8D 9C 10D 11A 12C 13C 14A 15B 16A 17A 18C 19C 20D 21B 22A 23D 24C 25A 26C 27D 28D 29B 30C 31D 32A 33C 34B 35B 36D 37C 38B 39A 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Ca.       B. Na.       C. Fe.       D. Al. Câu 2. Trong công nghiệp, natri được điều chế bằng phương pháp A. nhiệt luyện.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hậu Lộc 4 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3C 4A 5D 6B 7D 8A 9C 10C 11B 12A 13B 14A 15C 16B 17D 18A 19A 20D 21A 22A 23B 24C 25B 26B 27D 28D 29D 30B 31A 32D 33C 34C 35B 36C 37A 38D 39D 40C (Xem giải) Câu 1. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là CO32- + 2H+ → CO2 + H2O? A. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.       B. Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + CO2 + H2O. C.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3A 4D 5A 6A 7B 8B 9C 10D 11B 12C 13C 14A 15B 16A 17D 18B 19C 20D 21C 22D 23C 24A 25B 26A 27B 28A 29D 30B 31C 32D 33B 34B 35D 36A 37C 38A 39C 40D (Xem giải) Câu 1: Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là A. 4.       B. 5.       C. 3.      

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đông Sơn 1 – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43B 44B 45A 46B 47B 48C 49D 50C 51B 52C 53D 54B 55C 56D 57B 58B 59C 60C 61A 62D 63D 64B 65B 66A 67A 68B 69C 70A 71B 72D 73A 74A 75B 76A 77A 78A 79C 80A Câu 41: Alanin có công thức là A. H2N-CH2-CH2-COOH.       B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. C6H5-NH2.       D. H2N-CH2-COOH. Câu 42: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A. C17H35COOH và glixerol.       B. C15H31COONa và glixerol. C. C15H31COONa

Xem thêm

[2020] Khảo sát chất lượng giữa kỳ II Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3B 4C 5B 6C 7D 8A 9D 10A 11C 12D 13C 14D 15D 16B 17C 18B 19A 20C 21C 22B 23D 24D 25C 26B 27C 28B 29B 30D 31D 32D 33A 34C 35D 36D 37C 38A 39D 40D Câu 1: Kim loại nào là thành phần tạo nên muối ăn? A. Ca.       B. Na.       C. AI.         D. Fe Câu 2: Axit có trong dịch vị dạ dày người là A. HClO.         B. H2SO4. 

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4A 5A 6D 7C 8D 9B 10B 11B 12C 13D 14A 15A 16D 17C 18A 19D 20B 21B 22C 23A 24A 25D 26A 27D 28B 29C 30C 31C 32B 33D 34A 35A 36B 37D 38D 39A 40D Câu 1: Oxit nào sau đây bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng? A. Al2O3.       B. FeO.       C. MgO.       D. Fe2O3. Câu 2: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3A 4C 5A 6D 7A 8D 9A 10C 11D 12C 13D 14A 15A 16D 17A 18B 19B 20B 21C 22B 23A 24C 25C 26B 27C 28B 29B 30C 31D 32A 33A 34A 35A 36B 37C 38D 39B 40D Câu 1: Etyl fomat là chất có mùi thơm, không độc được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Công thức cấu tạo của etyl fomat là A. HCOOCH3.        B. HCOOC2H5.        C. CH3COOC2H5.        D. HCOOC2H3.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3D 4B 5C 6A 7C 8A 9D 10A 11D 12C 13D 14C 15B 16A 17C 18C 19A 20B 21B 22D 23B 24A 25B 26C 27A 28B 29A 30A 31C 32B 33A 34D 35C 36A 37D 38C 39D 40D Câu 1. 2-metylbutan-2-ol là ancol có bậc A. 2.       B. 4.       C. 1.         D. 3. (Xem giải) Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 672 ml hơi một hiđrocacbon X cần 1,68 lít

Xem thêm

[2020] Kiểm tra giữa kỳ 1 Hóa 12 – THPT Hoằng Hóa 4 – Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3C 4D 5B 6B 7D 8C 9C 10D 11C 12A 13C 14C 15A 16D 17D 18D 19A 20B 21D 22D 23C 24A 25A 26C 27B 28B 29B 30A 31A 32B 33D 34B 35D 36B 37D 38D 39A 40C Câu 1: Etylamin (C2H5NH2) tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch? A. KCl.         B. HCl.       C. NaOH.        D. K2SO4. Câu 2: Công thức của axit oleic là A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàm Rồng – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3C 4B 5B 6A 7C 8D 9D 10C 11A 12D 13B 14B 15C 16D 17C 18D 19B 20A 21B 22D 23A 24A 25D 26D 27A 28A 29B 30D 31A 32C 33B 34B 35C 36C 37C 38C 39B 40B Câu 1: Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây không đúng? A. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2         B. KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4A 5C 6B 7B 8C 9A 10D 11B 12D 13B 14C 15A 16A 17C 18B 19D 20D 21B 22A 23D 24B 25C 26C 27D 28B 29C 30D 31A 32C 33B 34B 35B 36A 37C 38D 39B 40A Câu 1: Trong các loại hạt gạo, ngô, lúa mì,… có chứa nhiều tinh bột, công thức phân tử của tinh bột là: A. (C6H12O6)n.       B. (C12H22O11)n.       C. (C6H10O5)n.       D. (C12H22O11)n. Câu 2: Cho các

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3A 4C 5D 6B 7C 8D 9C 10D 11A 12D 13B 14D 15C 16B 17C 18D 19B 20D 21B 22C 23D 24B 25D 26B 27B 28B 29A 30D 31B 32B 33B 34C 35D 36A 37B 38D 39C 40D Câu 1. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chất X thu được kết tủa màu trắng không tan trong axit clohiđric. Chất X là A. KNO3.       B. K2CO3.       C. K2SO4.         D.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Thanh Hóa

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Xem thêm: [Sở Thanh Hóa 2018] – [Danh sách đề thi 2019] ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44D 45A 46C 47D 48B 49C 50D 51C 52D 53A 54B 55D 56B 57C 58D 59A 60D 61B 62A 63D 64C 65D 66C 67C 68C 69C 70A 71B 72A 73D 74B 75D 76C 77D 78B 79B 80C Câu 41. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là A. Au.          B. Li.          C. Fe.          D. Cu. Câu 42. Nước

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3C 4C 5A 6D 7A 8B 9C 10C 11D 12C 13B 14D 15A 16C 17D 18D 19C 20C 21B 22D 23B 24D 25D 26B 27A 28D 29C 30A 31D 32A 33D 34B 35A 36B 37C 38D 39B 40C Câu 1: Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong glucozơ là A. 44,41%.         B. 53,33%.         C. 51,46%.          D. 49,38%. Câu 2: Kim loại nàu sau đây thuộc nhóm kim loại kiềm thổ? A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1D 2A 3A 4C 5A 6C 7A 8C 9B 10C 11B 12A 13B 14D 15C 16A 17B 18D 19B 20D 21C 22B 23D 24B 25B 26C 27A 28A 29B 30A 31C 32D 33A 34B 35D 36C 37D 38C 39D 40D Câu 1: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogen? A. Fe.         B. Al.         C. Cu.          D. Na. Câu 2: Số nguyên tử oxi trong một

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàm Rồng – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1B 2D 3A 4B 5C 6B 7C 8D 9D 10B 11D 12B 13A 14D 15C 16D 17D 18C 19C 20B 21A 22A 23A 24B 25A 26B 27C 28B 29A 30C 31A 32D 33D 34C 35C 36A 37C 38B 39A 40D Câu 1. Phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố A. Nitơ và photpho.       B. Nitơ.       C. Photpho.         D. Kali. Câu 2. Chất nào sau đây có đồng phân hình học A. CH2=CH-CH=CH2.       B.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Tĩnh Gia 2 – Thanh Hóa (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2D 3D 4B 5B 6B 7D 8B 9A 10A 11A 12B 13A 14A 15C 16B 17C 18D 19D 20C 21B 22B 23C 24D 25A 26C 27D 28C 29D 30A 31B 32A 33C 34D 35B 36D 37A 38C 39B 40B Câu 1. Chất nào sau đây thuộc polisaccarit ? A. Saccarozơ.         B. Fructozơ.         C. Tinh bột.          D. Glucozơ. Câu 2. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 4.  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chu Văn An – Thanh Hóa (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44D 45D 46B 47C 48A 49A 50A 51C 52D 53B 54B 55D 56B 57A 58D 59C 60A 61B 62D 63C 64B 65B 66A 67B 68C 69C 70C 71A 72D 73D 74C 75C 76A 77A 78B 79B 80D (Xem giải) Câu 41. Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng màu biurê. (b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước. (c) Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. (d) Hiđro hóa hoàn toàn

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!