[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bình Phước (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 120 41B 42A 43D 44A 45D 46C 47B 48C 49B 50A 51C 52C 53A 54B 55A 56C 57C 58D 59B 60C 61C 62C 63A 64C 65C 66D 67B 68A 69D 70A 71B 72A 73D 74B 75B 76D 77A 78C 79B 80D Câu 41. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo thành chất kết tủa? A. NaNO3.       B. BaCl2.       C. H2SO4.         D. HCl. Câu 42. Mưa

Xem thêm

[2024] Thi thử TN sở GDĐT Bình Phước (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 080 41D 42B 43D 44B 45A 46C 47C 48D 49B 50C 51D 52C 53D 54A 55B 56B 57B 58A 59A 60A 61B 62C 63C 64B 65D 66A 67D 68B 69A 70C 71D 72D 73C 74C 75C 76B 77B 78A 79A 80A Câu 41: Số gốc α-amino axit trong phân tử tripeptit mạch hở là A. 2         B. 4         C. 5          D. 3 (Xem giải) Câu 42: Cho

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Quang Trung – Bình Phước (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 030 41C 42D 43C 44C 45B 46C 47A 48C 49B 50D 51C 52B 53B 54C 55C 56A 57B 58C 59B 60D 61A 62C 63D 64A 65D 66D 67B 68A 69A 70B 71D 72B 73D 74B 75B 76C 77D 78A 79A 80A Câu 41. Sắt(III) oxit là chất rắn màu đỏ nâu. Công thức hóa học của sắt(III) oxit là A. FeCO3.       B. FeS2.       C. Fe2O3.         D. Fe3O4. Câu 42. Trong các

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bình Phước

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút                         ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (2,0 điểm) (Xem giải) 1.1. Nguyên tố M tồn tại trong tự nhiên với 2 loại đồng vị X và Y trong đó Y chiếm 27,3% về số nguyên tử. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Số hạt nơtron

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hùng Vương – Bình Phước (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 028 1A 2B 3D 4D 5D 6B 7D 8C 9A 10C 11C 12C 13A 14C 15D 16B 17B 18A 19A 20A 21A 22C 23B 24B 25D 26B 27D 28A 29A 30B 31C 32A 33B 34C 35C 36A 37D 38C 39B 40D (Xem giải) Câu 1: Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 6,4 gam kim loại Cu. Giá trị của m là A. 6,50.       B. 13,00.  

Xem thêm

[2022] Thi thử TN chuyên Quang Trung – Bình Phước (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 151 41D 42D 43C 44B 45B 46B 47C 48C 49D 50D 51C 52C 53C 54B 55D 56D 57D 58C 59D 60D 61C 62D 63A 64A 65A 66A 67D 68D 69D 70C 71B 72B 73A 74B 75A 76D 77B 78D 79B 80A Câu 41: Chất nào sau đây có môi trường axit: A. Ba(OH)2.       B. NaOH.       C. NaCl.       D. HCl. (Xem giải) Câu 42: Kim loại nào sau đây không tan trong

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Bình Phước (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 119 41A 42D 43A 44A 45C 46D 47B 48B 49B 50A 51B 52C 53C 54A 55A 56A 57B 58B 59D 60C 61C 62B 63A 64C 65C 66C 67C 68C 69A 70B 71A 72D 73D 74A 75B 76D 77D 78D 79B 80D Câu 41: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? A. Amilopectin.       B. Poli(vinyl clorua).       C. Amilozơ.         D. Polietilen. Câu 42: Amin có tính bazơ do nguyên

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bình Phước (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44C 45A 46D 47B 48D 49B 50B 51A 52A 53D 54B 55A 56D 57C 58A 59A 60B 61D 62A 63C 64C 65D 66C 67B 68A 69A 70B 71C 72A 73D 74C 75C 76D 77B 78D 79B 80B Câu 41: Số nguyên tử cacbon trong phân tử etyl fomat là A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1. Câu 42: Nhôm có tính khử mạnh nhưng bền (trong không khí và

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bình Phước (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44C 45D 46B 47B 48D 49A 50A 51A 52D 53D 54B 55C 56C 57A 58D 59A 60C 61D 62C 63B 64B 65D 66B 67C 68B 69B 70B 71A 72A 73A 74C 75A 76D 77D 78C 79C 80D Câu 41: Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là A. Cu2+, Al3+, K+       B. Al3+ , Cu2+ , K+       C. K+ , Cu2+

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Quang Trung – Bình Phước (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3D 4C 5D 6B 7B 8B 9B 10D 11B 12A 13A 14D 15D 16B 17A 18A 19B 20A 21A 22C 23B 24C 25A 26A 27B 28B 29B 30B 31B 32C 33A 34D 35C 36D 37C 38D 39D 40D Câu 1: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? A. Tơ tằm.       B. Tơ xenlulozo axetat.       C. Tơ visco.         D. Tơ nilon-6,6. (Xem giải) Câu 2: Hoà tan hết 7,74 gam hỗn

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Sở GDĐT Bình Phước (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3C 4D 5C 6C 7D 8C 9D 10B 11B 12B 13C 14B 15C 16C 17B 18A 19B 20B 21D 22A 23D 24B 25B 26A 27C 28D 29D 30C 31A 32A 33A 34C 35A 36A 37D 38D 39D 40A Câu 1. Lên men ancol etylic (xúc tác men giấm), thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là A. axit axetic.       B. axit lactic.       C. anđehit axetic.       D. anđehit fomic.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Sở GDĐT Bình Phước (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4C 5B 6C 7B 8D 9D 10B 11D 12C 13B 14B 15C 16A 17B 18B 19A 20B 21A 22B 23A 24A 25D 26B 27D 28C 29A 30B 31A 32A 33A 34B 35B 36D 37B 38A 39A 40A Câu 1: Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh, có tác dụng diệt khuẩn nên được dùng trong mỹ phẩm, tủ lạnh, máy điều hòa,…ở dạng nano là A. Al3+.       B. Ag+.       C. Fe3+.  

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!