[2024] Thi thử TN trường Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 104 41C 42A 43B 44B 45A 46B 47C 48A 49D 50D 51B 52A 53D 54B 55D 56D 57A 58C 59D 60B 61D 62C 63D 64A 65D 66C 67A 68B 69A 70B 71C 72C 73D 74C 75B 76B 77A 78B 79C 80D Câu 41: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất được sử dụng làm dây tóc bóng đèn là A. Fe.       B. Na.       C. W.         D. Al. Câu

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 152 41C 42A 43D 44A 45C 46D 47B 48B 49C 50A 51D 52D 53C 54B 55B 56A 57D 58B 59A 60D 61D 62B 63C 64D 65C 66C 67B 68C 69D 70A 71B 72D 73B 74C 75A 76C 77A 78A 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Phương pháp nào sau đây không thể làm mềm nước có tính cứng tạm thời? A. Xử lí bằng dung dịch Na2CO3.         B. Xử lí bằng một lượng dung dịch Ca(OH)2

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 160 1B 2B 3C 4A 5D 6B 7A 8B 9D 10C 11A 12D 13A 14D 15C 16A 17C 18B 19A 20B 21C 22D 23C 24C 25B 26B 27A 28C 29A 30D 31A 32D 33C 34A 35B 36D 37B 38D 39D 40C Câu 1: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được muối natri axetat và ancol etylic? A. CH3COOCH3.       B. CH3-COOC2H5. C. HCOOCH2CH=CH2.       D. C2H5COOCH3. Câu 2: Trong bảng

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 060 1A 2A 3C 4B 5B 6D 7B 8A 9A 10C 11C 12D 13A 14C 15A 16A 17D 18C 19C 20D 21C 22B 23A 24B 25D 26A 27D 28B 29D 30D 31A 32B 33D 34D 35B 36C 37B 38C 39C 40B Câu 1: Công thức cấu tạo thu gọn của este phenyl axetat là A. CH3COOC6H5.       B. HCOOC6H5.       C. C6H5COOCH3.         D. CH3COOC2H5. Câu 2: Trong Bảng tuần hoàn, kim loại

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43D 44A 45D 46B 47D 48B 49A 50C 51B 52C 53C 54D 55C 56A 57B 58D 59C 60C 61B 62A 63A 64B 65A 66D 67D 68C 69A 70B 71A 72B 73C 74C 75A 76B 77A 78A 79A 80D Câu 41: Phân tử polime nào sau đây chứa 3 nguyên tố C, H và O? A. Polietilen.       B. Poli(vinyl clorua). C. Poli(metyl metacrylat).       D. Poliacrilonitrin. Câu 42: Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH đun nóng,

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44B 45B 46B 47A 48B 49D 50C 51A 52D 53C 54C 55A 56D 57D 58A 59A 60D 61C 62D 63A 64B 65D 66C 67C 68B 69C 70D 71A 72B 73D 74B 75B 76A 77A 78A 79B 80D Câu 41: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là do phản ứng hoá học nào sau đây? A. CaCO3 → CaO + CO2. B. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH. C. Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Võ Nguyên Giáp – Quảng Ngãi (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2D 3D 4A 5A 6A 7C 8C 9C 10B 11B 12D 13C 14C 15A 16B 17D 18C 19B 20D 21A 22B 23B 24C 25D 26C 27C 28D 29A 30A 31C 32D 33B 34B 35D 36A 37C 38A 39D 40B Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. NaCl.       B. HCI.       C. H2O.         D. NaOH. Câu 2: Trong công nghiệp, người ta điều chế nhôm bằng cách nào sau

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3C 4A 5D 6D 7D 8B 9A 10B 11A 12D 13A 14D 15B 16C 17B 18C 19A 20B 21A 22C 23D 24A 25A 26D 27C 28B 29A 30D 31C 32B 33C 34C 35D 36B 37A 38D 39B 40B Câu 1: Este C2H5COOCH3 có tên là A. etyl metyl este.     B. metyl butanoat.     C. metyl propionat.    D. etyl axetat. Câu 2: Chất hữu cơ thuộc loại cacbohiđrat là A. protein.       B. xenlulozơ.      

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44C 45D 46A 47C 48D 49B 50B 51C 52C 53B 54A 55A 56A 57D 58D 59B 60C 61D 62A 63D 64B 65C 66C 67A 68C 69D 70B 71D 72A 73B 74C 75C 76D 77D 78C 79A 80C Câu 41: Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu A. nâu đỏ.       B. trắng.       C. xanh thẫm.       D. trắng xanh. Câu 42: Phèn chua

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!