You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường chuyên Bến Tre (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2C 3B 4D 5B 6A 7B 8B 9A 10A 11C 12D 13B 14C 15A 16D 17D 18C 19A 20D 21C 22A 23B 24D 25B 26B 27C 28D 29C 30A 31D 32A 33C 34D 35A 36D 37B 38A 39C 40B Câu 1: Canxi phản ứng với lượng dư chất nào sau đây tạo thành dung dịch kiềm? A. O2.       B. Cl2.       C. H2O.       D. HCl (dd). (Xem giải) Câu 2: Cho 9,00 gam glyxin phản ứng vừa đủ

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Bến Tre

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4D 5C 6A 7B 8D 9C 10B 11A 12B 13B 14B 15B 16C 17C 18C 19A 20A 21B 22C 23D 24C 25D 26A 27A 28C 29C 30C 31B 32D 33D 34B 35B 36D 37C 38B 39B 40D Câu 1. Tripeptit Ala – Gly – Ala có công thức phân tử là A. C9H17N3O4.       B. C6H11N3O4.       C. C8H13N3O4.       D. C8H15N3O4. Câu 2. Tinh bột không thuộc loại: A. cacbohiđrat.  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Bến Tre (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4B 5D 6A 7C 8A 9B 10A 11B 12C 13D 14C 15A 16D 17D 18A 19B 20D 21B 22B 23A 24B 25C 26D 27B 28A 29C 30D 31D 32A 33B 34C 35B 36A 37C 38D 39D 40A Câu 1: Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ A. đa chức.       B. tạp chức.       C. đơn chức.       D. hiđrocacbon. (Xem giải) Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhúng

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Bến Tre (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3B 4B 5A 6D 7AC 8A 9B 10A 11D 12A 13B 14D 15B 16C 17C 18C 19D 20C 21B 22C 23B 24A 25B 26D 27C 28A 29A 30D 31D 32C 33A 34D 35D 36C 37C 38B 39A 40B Câu 1: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, không thu được kết tủa? A. Ca(HCO3)2.         B. H2SO4.         C. FeCl3.         D. AlCl3. Câu 2: Polime nào sau

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Sở GD-ĐT Bến Tre

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3B 4B 5B 6A 7C 8C 9A 10D 11D 12D 13A 14A 15C 16C 17A 18B 19D 20C 21D 22D 23C 24B 25C 26D 27C 28A 29A 30A 31A 32D 33B 34C 35D 36B 37B 38C 39A 40A Câu 1: Cho dung dịch các chất: axit acrylic, glucozơ, propan-1,2-điol, saccarozơ, etilen glicol. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là A. 3.                                 B. 5.                                 C. 2.                                 D. 4. ⇒ Xem giải Câu 2: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!