[2023] Thi thử TN chuyên Bến Tre (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 119 41C 42D 43A 44C 45B 46C 47D 48D 49C 50A 51D 52A 53D 54B 55B 56B 57A 58B 59B 60D 61B 62A 63A 64D 65C 66A 67D 68D 69B 70C 71D 72B 73A 74C 75C 76A 77C 78B 79C 80C Câu 41: Trong tự nhiên, sắt tồn tại chủ yếu dưới dạng hợp chất. Một trong số quặng sắt có tên là hematit. Thành phần chính của quặng hematit là A. Fe3O4.       B. FeS2.  

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Bến Tre

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (3,0 điểm) (Xem giải) 1. Một anion X- có tổng số hạt là 53, trong đó số hạt mang điện chiếm 66,04%. a. Xác định kí hiệu và tên gọi của nguyên tử X. b. Lập công thức hợp chất khí với hiđro của X. Gọi tên hợp chất khí đó. c. Cho hợp chất khí (nói trên) tan vào nước thu được dung dịch Y. Chỉ dùng dung dịch Y

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Bến Tre (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44D 45C 46A 47B 48A 49A 50C 51B 52D 53B 54B 55D 56A 57C 58D 59C 60D 61A 62B 63D 64A 65D 66D 67A 68D 69B 70D 71C 72B 73C 74D 75C 76A 77C 78B 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Cho kim loại X vào dung dịch CuSO4 lấy dư, thu được chất rắn Y. Y hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl. Kim loại X là A. Fe.       B. Na.      

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bến Tre

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3C 4D 5C 6B 7B 8D 9A 10C 11A 12D 13A 14D 15B 16A 17B 18C 19B 20A 21D 22D 23A 24D 25C 26D 27A 28A 29C 30D 31D 32C 33D 34D 35D 36A 37D 38B 39C 40B Câu 1. Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH2) ở nhiệt độ thường, làm mất màu nước brom. Chất X là A. Xenlulozơ       B. Glucozơ    

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường chuyên Bến Tre (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2C 3B 4D 5B 6A 7B 8B 9A 10A 11C 12D 13B 14C 15A 16D 17D 18C 19A 20D 21C 22A 23B 24D 25B 26B 27C 28D 29C 30A 31D 32A 33C 34D 35A 36D 37B 38A 39C 40B Câu 1: Canxi phản ứng với lượng dư chất nào sau đây tạo thành dung dịch kiềm? A. O2.       B. Cl2.       C. H2O.       D. HCl (dd). (Xem giải) Câu 2: Cho 9,00 gam

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Bến Tre

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4D 5C 6A 7B 8D 9C 10B 11A 12B 13B 14B 15B 16C 17C 18C 19A 20A 21B 22C 23D 24C 25D 26A 27A 28C 29C 30C 31B 32D 33D 34B 35B 36D 37C 38B 39B 40D Câu 1. Tripeptit Ala – Gly – Ala có công thức phân tử là A. C9H17N3O4.       B. C6H11N3O4.       C. C8H13N3O4.       D. C8H15N3O4. Câu 2. Tinh bột không thuộc loại: A. cacbohiđrat.    

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Bến Tre (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4B 5D 6A 7C 8A 9B 10A 11B 12C 13D 14C 15A 16D 17D 18A 19B 20D 21B 22B 23A 24B 25C 26D 27B 28A 29C 30D 31D 32A 33B 34C 35B 36A 37C 38D 39D 40A Câu 1: Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ A. đa chức.       B. tạp chức.       C. đơn chức.       D. hiđrocacbon. (Xem giải) Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Nhúng thanh

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường chuyên Bến Tre (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3B 4B 5A 6D 7AC 8A 9B 10A 11D 12A 13B 14D 15B 16C 17C 18C 19D 20C 21B 22C 23B 24A 25B 26D 27C 28A 29A 30D 31D 32C 33A 34D 35D 36C 37C 38B 39A 40B Câu 1: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, không thu được kết tủa? A. Ca(HCO3)2.         B. H2SO4.         C. FeCl3.         D. AlCl3.

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Sở GD-ĐT Bến Tre

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2D 3B 4B 5B 6A 7C 8C 9A 10D 11D 12D 13A 14A 15C 16C 17A 18B 19D 20C 21D 22D 23C 24B 25C 26D 27C 28A 29A 30A 31A 32D 33B 34C 35D 36B 37B 38C 39A 40A Câu 1: Cho dung dịch các chất: axit acrylic, glucozơ, propan-1,2-điol, saccarozơ, etilen glicol. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là A. 3.                                 B. 5.                                 C. 2.                                 D. 4. ⇒ Xem giải Câu 2: Hai dung dịch đều

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!