You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Khảo sát kiến thức của sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43B 44A 45C 46A 47B 48B 49D 50A 51D 52B 53A 54D 55C 56B 57D 58C 59D 60A 61D 62C 63C 64B 65D 66D 67B 68D 69C 70C 71A 72B 73C 74A 75C 76B 77B 78D 79A 80A Câu 41: Chất nào sau đây dùng làm vật liệu xây dựng, sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh? A. CaCO3.       B. MgCO3.       C. FeCO3.       D. CaSO4. Câu 42: Chất nào sau đây

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức của sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44D 45C 46B 47A 48C 49D 50B 51B 52D 53B 54B 55A 56C 57D 58D 59C 60D 61A 62C 63D 64A 65B 66A 67D 68B 69B 70C 71C 72B 73A 74B 75D 76C 77C 78A 79A 80C Câu 41: Al2O3 không tác dụng với chất nào sau đây? A. Khí CO.       B. Dung dịch HCl. C. Dung dịch Ca(OH)2.       D. Dung dịch HNO3. Câu 42: Cacbohiđrat nào sau đây là đisaccarit? A. Tinh

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức của sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44A 45D 46C 47B 48A 49C 50D 51B 52B 53C 54B 55B 56A 57B 58A 59B 60C 61D 62C 63A 64C 65B 66C 67B 68D 69A 70C 71D 72D 73A 74D 75C 76D 77B 78A 79C 80D Câu 41: Hợp chất X phản ứng với dung dịch brom tạo kết tủa màu trắng. X tác dụng được với dung dịch NaOH. X là chất nào sau đây? A. Etilen.       B. Anilin.       C. Etanol. 

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức của sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43B 44C 45C 46C 47A 48C 49D 50C 51C 52B 53A 54A 55D 56D 57D 58A 59B 60D 61B 62D 63B 64D 65A 66D 67B 68D 69D 70A 71A 72B 73C 74C 75A 76C 77B 78A 79B 80A Câu 41: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? A. Nhôm.       B. Vàng.       C. Bạc.       D. Đồng. (Xem giải) Câu 42: Kim loại M phản ứng được

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43C 44C 45B 46B 47B 48B 49D 50B 51A 52A 53D 54D 55C 56C 57A 58D 59B 60D 61A 62A 63A 64C 65B 66B 67A 68D 69C 70C 71A 72C 73B 74D 75D 76A 77C 78A 79D 80C Câu 41: Kết tủa Fe(OH)2 sinh ra khi cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch A. HCl.       B. NaOH.       C. NaCl.       D. KNO3. Câu 42: Sắt có số oxi hóa +2

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44A 45D 46A 47A 48B 49B 50C 51C 52B 53B 54A 55D 56B 57D 58C 59A 60D 61D 62A 63D 64D 65B 66D 67B 68D 69D 70D 71D 72D 73B 74A 75C 76B 77B 78A 79D 80A Câu 41: Thủy phân chất nào sau đây thu được glixerol? A. Albumin.       B. Etyl axetat.       C. Saccarozơ.       D. Triglixerit. Câu 42: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. KOH.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Trần Phú – Vĩnh Phúc

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44C 45C 46B 47B 48D 49B 50D 51D 52A 53A 54A 55D 56A 57C 58C 59B 60A 61D 62B 63B 64B 65D 66D 67B 68A 69B 70C 71A 72D 73C 74A 75D 76C 77B 78C 79C 80D Câu 41. Saccarozơ thuộc loại A. đisaccarit.       B. đa chức.       C. polisaccarit.         D. monosaccarit. Câu 42. Kim loại Ca phản ứng với chất nào sau đây tạo thành dung dịch kiềm? A. dd

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43D 44D 45D 46A 47B 48B 49A 50B 51B 52C 53C 54C 55D 56C 57A 58D 59A 60C 61A 62B 63A 64C 65B 66C 67D 68B 69B 70C 71D 72A 73A 74D 75B 76A 77C 78C 79C 80D Câu 41: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch không gian? A. cao su lưu hóa         B. glicogen         C. amilopectin         D. amilozơ Câu 42: Dung dịch chất nào sau

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3B 4B 5D 6D 7B 8C 9D 10D 11C 12C 13A 14C 15B 16A 17A 18D 19D 20A 21D 22B 23A 24B 25C 26C 27C 28C 29A 30D 31B 32B 33D 34C 35B 36B 37A 38C 39A 40A (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Bình Xuyên – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43A 44D 45C 46A 47A 48C 49C 50B 51B 52A 53A 54A 55B 56A 57A 58C 59D 60B 61C 62C 63C 64C 65B 66D 67D 68B 69A 70D 71B 72B 73C 74B 75B 76A 77A 78A 79B 80C (Xem giải) Câu 41: Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là A. C3H5COOH.       B. HCOOH.       C. CH3COOH  

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3D 4B 5C 6D 7C 8A 9A 10D 11D 12A 13A 14C 15A 16D 17A 18C 19A 20B 21A 22B 23D 24D 25B 26A 27C 28B 29C 30C 31C 32B 33D 34D 35B 36D 37C 38B 39B 40C Câu 1: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lý? A. Nấu canh cua thấy riêu cua nổi lên. B. Khử mùi tanh cá mè bằng giấm hoặc chanh. C. Cho anbumin vào Cu(OH)2 thấy có màu tím xuất hiện.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4B 5D 6A 7A 8D 9C 10B 11B 12B 13C 14A 15A 16D 17A 18B 19D 20D 21C 22D 23C 24C 25C 26C 27B 28C 29B 30B 31B 32D 33A 34A 35A 36C 37B 38C 39A 40D Câu 1: Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là A. C17H35COONa.       B. C3H5COONa.       C. (C17H33COO)3Na.       D. C17H33COONa. (Xem

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44B 45B 46A 47C 48B 49A 50A 51C 52D 53C 54C 55C 56B 57D 58D 59D 60A 61A 62A 63C 64B 65D 66A 67C 68D 69A 70C 71A 72C 73B 74D 75B 76B 77D 78C 79B 80D Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? A. Tơ visco.       B. Tơ tằm. C. Tơ xenlulozơ axetat.       D. Tơ capron. Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44B 45C 46A 47B 48C 49A 50A 51D 52B 53D 54A 55B 56A 57C 58C 59D 60B 61D 62D 63B 64C 65A 66B 67C 68C 69D 70D 71B 72A 73C 74C 75A 76B 77D 78D 79B 80A Câu 41: Dung dịch nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2? A. CH3OH.       B. NaCl.       C. HCl.       D. NaOH. Câu 42: Chất nào sau đây

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44B 45B 46D 47A 48B 49D 50A 51B 52A 53A 54D 55C 56D 57C 58D 59A 60A 61C 62A 63C 64A 65D 66D 67C 68B 69B 70C 71D 72D 73A 74B 75C 76B 77C 78B 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m bằng bao nhiêu? A. 8,20.  

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43B 44C 45D 46D 47A 48A 49C 50B 51C 52D 53A 54D 55B 56D 57C 58C 59AB 60A 61B 62A 63A 64A 65B 66D 67B 68D 69B 70C 71D 72D 73B 74D 75B 76A 77C 78C 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn m gam etyl axetat bằng oxi dư, thu được H2O và 4,48 lít (đktc) khí CO2. Giá trị của m bằng bao nhiêu? A. 4,4.       B. 8,8.       C.

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Vĩnh Phúc

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45D 46B 47A 48B 49B 50D 51C 52C 53C 54D 55B 56A 57C 58B 59D 60C 61D 62A 63D 64C 65B 66C 67C 68C 69A 70B 71A 72B 73B 74D 75B 76C 77A 78A 79D 80D (Xem giải) Câu 41. Thủy phân hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol. Giá trị của m bằng bao nhiêu? A. 89.       B. 101.       C. 93.  

Xem thêm

[2021] KSCL trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44C 45B 46B 47C 48C 49B 50A 51A 52D 53C 54B 55C 56A 57D 58D 59B 60D 61C 62D 63D 64A 65A 66A 67C 68B 69A 70A 71A 72A 73B 74B 75C 76D 77D 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41: Cho phản ứng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Tổng hệ số nguyên tối giản của phương trình là A. 10.       B. 9.       C. 14.      

Xem thêm

[2021] KSCL trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44C 45C 46D 47C 48D 49B 50C 51B 52A 53B 54D 55D 56D 57B 58B 59C 60B 61A 62D 63A 64B 65C 66A 67B 68D 69A 70D 71A 72D 73A 74D 75C 76A 77B 78B 79C 80A Câu 41: Đốt cháy 1 mol este C4H8O2 thì thu được khối lượng nước là A. 144 gam.       B. 48 gam.       C. 72 gam.       D. 44,8 gam. Câu 42: Anđehit được điều chế

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45C 46A 47A 48D 49D 50B 51C 52A 53B 54D 55B 56B 57C 58A 59C 60B 61A 62D 63A 64C 65D 66B 67A 68D 69D 70C 71B 72A 73? 74C 75B 76A 77B 78D 79D 80C (Xem giải) Câu 41: Cho vào ống nghiệm một viên kẽm, sau đó cho tiếp 1 – 2 ml dung dịch chất X đậm đặc vào ống nghiệm. Sau một thời gian thấy bọt khí thoát ra, viên kẽm tan dần. Chất

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45C 46C 47D 48A 49B 50C 51D 52B 53C 54C 55B 56D 57C 58D 59B 60C 61A 62A 63B 64D 65B 66B 67D 68A 69C 70A 71A 72C 73D 74C 75D 76C 77A 78A 79B 80A Câu 41: Đun nóng etyl axetat với dung dịch kiềm thu được ancol là A. propan-1-ol.       B. butan-1-ol.       C. metanol.       D. etanol. Câu 42: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra kết

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!