You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi thử TN trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3A 4B 5D 6A 7A 8D 9C 10B 11B 12B 13C 14A 15A 16D 17A 18B 19D 20D 21C 22D 23C 24C 25C 26C 27B 28C 29B 30B 31B 32D 33A 34A 35A 36C 37B 38C 39A 40D Câu 1: Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là A. C17H35COONa.       B. C3H5COONa.       C. (C17H33COO)3Na.       D. C17H33COONa. (Xem giải) Câu 2: Thủy phân

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 4)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44B 45B 46A 47C 48B 49A 50A 51C 52D 53C 54C 55C 56B 57D 58D 59D 60A 61A 62A 63C 64B 65D 66A 67C 68D 69A 70C 71A 72C 73B 74D 75B 76B 77D 78C 79B 80D Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp? A. Tơ visco.       B. Tơ tằm. C. Tơ xenlulozơ axetat.       D. Tơ capron. Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? A. Etylamin.  

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43A 44B 45C 46A 47B 48C 49A 50A 51D 52B 53D 54A 55B 56A 57C 58C 59D 60B 61D 62D 63B 64C 65A 66B 67C 68C 69D 70D 71B 72A 73C 74C 75A 76B 77D 78D 79B 80A Câu 41: Dung dịch nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2? A. CH3OH.       B. NaCl.       C. HCl.       D. NaOH. Câu 42: Chất nào sau đây là chất béo? A. Etyl

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44B 45B 46D 47A 48B 49D 50A 51B 52A 53A 54D 55C 56D 57C 58D 59A 60A 61C 62A 63C 64A 65D 66D 67C 68B 69B 70C 71D 72D 73A 74B 75C 76B 77C 78B 79B 80D (Xem giải) Câu 41: Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m bằng bao nhiêu? A. 8,20.       B. 14,80.  

Xem thêm

[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43B 44C 45D 46D 47A 48A 49C 50B 51C 52D 53A 54D 55B 56D 57C 58C 59AB 60A 61B 62A 63A 64A 65B 66D 67B 68D 69B 70C 71D 72D 73B 74D 75B 76A 77C 78C 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn m gam etyl axetat bằng oxi dư, thu được H2O và 4,48 lít (đktc) khí CO2. Giá trị của m bằng bao nhiêu? A. 4,4.       B. 8,8.       C. 8,6.       D.

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43A 44A 45D 46B 47A 48B 49B 50D 51C 52C 53C 54D 55B 56A 57C 58B 59D 60C 61D 62A 63D 64C 65B 66C 67C 68C 69A 70B 71A 72B 73B 74D 75B 76C 77A 78A 79D 80D (Xem giải) Câu 41. Thủy phân hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol. Giá trị của m bằng bao nhiêu? A. 89.       B. 101.       C. 93.       D. 85. (Xem

Xem thêm

[2021] KSCL trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43C 44C 45B 46B 47C 48C 49B 50A 51A 52D 53C 54B 55C 56A 57D 58D 59B 60D 61C 62D 63D 64A 65A 66A 67C 68B 69A 70A 71A 72A 73B 74B 75C 76D 77D 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41: Cho phản ứng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Tổng hệ số nguyên tối giản của phương trình là A. 10.       B. 9.       C. 14.       D. 12. Câu 42: HCOOH

Xem thêm

[2021] KSCL trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43C 44C 45C 46D 47C 48D 49B 50C 51B 52A 53B 54D 55D 56D 57B 58B 59C 60B 61A 62D 63A 64B 65C 66A 67B 68D 69A 70D 71A 72D 73A 74D 75C 76A 77B 78B 79C 80A Câu 41: Đốt cháy 1 mol este C4H8O2 thì thu được khối lượng nước là A. 144 gam.       B. 48 gam.       C. 72 gam.       D. 44,8 gam. Câu 42: Anđehit được điều chế bằng phản ứng oxi hóa

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43D 44C 45C 46A 47A 48D 49D 50B 51C 52A 53B 54D 55B 56B 57C 58A 59C 60B 61A 62D 63A 64C 65D 66B 67A 68D 69D 70C 71B 72A 73? 74C 75B 76A 77B 78D 79D 80C (Xem giải) Câu 41: Cho vào ống nghiệm một viên kẽm, sau đó cho tiếp 1 – 2 ml dung dịch chất X đậm đặc vào ống nghiệm. Sau một thời gian thấy bọt khí thoát ra, viên kẽm tan dần. Chất X là A. ancol etylic.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45C 46C 47D 48A 49B 50C 51D 52B 53C 54C 55B 56D 57C 58D 59B 60C 61A 62A 63B 64D 65B 66B 67D 68A 69C 70A 71A 72C 73D 74C 75D 76C 77A 78A 79B 80A Câu 41: Đun nóng etyl axetat với dung dịch kiềm thu được ancol là A. propan-1-ol.       B. butan-1-ol.       C. metanol.       D. etanol. Câu 42: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra kết tủa? A. Cho dung dịch

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43D 44D 45C 46D 47A 48D 49C 50A 51C 52A 53B 54B 55D 56B 57A 58B 59A 60D 61C 62B 63B 64D 65C 66B 67B 68C 69B 70A 71C 72A 73C 74C 75A 76D 77A 78B 79A 80D Câu 41: Dung dịch nào sau đây có pH nhỏ hơn 7?. A. NaOH.        B. Ba(OH)2.       C. KOH.        D. HCl. Câu 42: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là A. tính bazơ.      

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43B 44A 45C 46A 47B 48D 49D 50D 51D 52C 53A 54C 55C 56B 57D 58C 59B 60D 61A 62B 63B 64D 65A 66A 67B 68C 69C 70C 71A 72A 73C 74A 75B 76B 77A 78D 79D 80C Câu 41: Chất nào sau đây vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa? A. Fe.       B. Fe2O3.       C. Fe2(SO4)3.       D. Fe(NO3)2. Câu 42: Hợp chất thuộc loại dissaccarit là A. Tinh bột.       B.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 2 – Mã 103)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44B 45D 46A 47B 48D 49D 50C 51D 52D 53C 54A 55D 56D 57B 58D 59B 60D 61D 62C 63C 64A 65D 66B 67B 68C 69C 70A 71D 72A 73B 74A 75C 76A 77C 78B 79C 80C Câu 41: Loại đường không có tính khử là : A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Fructozơ.       D. Mantozơ. Câu 42: Trong các chất sau đây chất nào không phải là polime A. Tristearat glixerol       B.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 2 – Mã 102)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43C 44C 45B 46A 47B 48A 49B 50D 51A 52D 53D 54B 55D 56B 57C 58C 59D 60B 61C 62B 63A 64B 65A 66C 67C 68A 69B 70A 71D 72D 73A 74B 75D 76C 77A 78D 79A 80C Câu 41: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom? A. Stiren       B. Etilen       C. Benzen       D. CH2=CH-COOH Câu 42: Hóa chất không sử dụng làm phân bón hóa học là A. KCl.    

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43D 44B 45D 46A 47B 48A 49D 50C 51A 52B 53C 54B 55B 56A 57C 58D 59A 60A 61A 62A 63C 64C 65D 66A 67C 68B 69C 70D 71B 72B 73C 74A 75C 76D 77C 78B 79D 80D (Xem giải) Câu 41: Thủy phân hoàn toàn 18 gam HCOOCH3 trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được ancol X. Cho X tác dụng hết với Na dư thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là A. 6,72.      

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2A 3D 4D 5C 6C 7A 8A 9B 10A 11D 12B 13A 14B 15B 16C 17A 18C 19B 20A 21C 22B 23C 24C 25C 26C 27B 28D 29C 30B 31A 32D 33A 34B 35B 36D 37D 38D 39D 40A (Xem giải) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam este đơn chức G, thu được hỗn hợp X. Cho X lội từ từ qua nước vôi trong dư, thu được 40 gam kết tủa đồng thời khối lượng dung dịch giảm đi 17,0 gam. Mặt khác,

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Trần Phú – Vĩnh Phúc (Tháng 12)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43B 44D 45D 46B 47B 48C 49A 50C 51A 52C 53B 54A 55D 56C 57A 58C 59B 60D 61C 62A 63B 64D 65B 66C 67B 68C 69A 70D 71D 72C 73D 74D 75A 76C 77B 78B 79A 80A (Xem giải) Câu 41: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa? A. KOH và H2SO4.      B. CuSO4 và HCl.      C. NaHCO3 và HCl.      D. Na2CO3 và Ba(HCO3)2. (Xem giải) Câu 42: Chất khí

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Yên Lạc – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42A 43C 44B 45D 46A 47D 48A 49D 50C 51D 52D 53D 54B 55B 56C 57A 58C 59B 60A 61B 62A 63B 64A 65B 66A 67C 68A 69D 70C 71B 72C 73B 74C 75C 76A 77D 78B 79D 80C Câu 41: Công thức phân tử của tristearin là A. (C17H33COO)3C3H5.       B. C17H35COOH.       C. C17H33COOH.       D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 42: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp? A. Tơ visco.       B. Tơ nitron.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43A 44D 45C 46B 47D 48C 49D 50D 51C 52B 53D 54B 55D 56C 57A 58D 59A 60B 61C 62B 63B 64B 65B 66A 67D 68A 69C 70D 71A 72A 73C 74D 75B 76A 77A 78C 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn A gồm Cu, Fe3O4 và Fe(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,24 mol H2SO4 loãng, đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất;

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Quang Hà – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43A 44D 45C 46C 47A 48C 49D 50C 51A 52A 53B 54D 55C 56D 57D 58C 59D 60C 61D 62D 63B 64A 65B 66B 67D 68C 69C 70B 71A 72A 73A 74B 75B 76D 77C 78A 79A 80B (Xem giải) Câu 41: Cho dãy các hợp chất hữu cơ: triolein, metyl propionat, tinh bột, axit axetic, axit fomic, vinyl axetat. Có bao nhiêu chất trong dãy khi đốt hoàn toàn thu được số mol CO2 và H2O

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc (Tháng 10)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44D 45B 46B 47A 48B 49C 50A 51C 52D 53A 54A 55A 56A 57D 58B 59B 60B 61A 62C 63D 64D 65D 66D 67C 68A 69C 70D 71B 72B 73B 74D 75C 76A 77C 78C 79D 80B Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được ? A. HCl trong C6H6 (benzen).       B. CH3COONa trong nước. C. Ca(OH)2 trong nước.       D. NaHSO4 trong nước. Câu 42: CH3COOC2H5

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!