[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45C 46A 47C 48D 49B 50A 51D 52C 53B 54D 55D 56C 57C 58C 59A 60B 61D 62D 63B 64C 65D 66B 67C 68D 69D 70A 71A 72A 73C 74B 75A 76B 77A 78B 79A 80C Câu 41: Vinyl axetat là chất nào sau đây A. CH3COOC2H5       B. HCOOCH=CH2       C. CH2=CHCOOCH3       D. CH3COOCH=CH2 Câu 42: Công thức tổng quát của chất béo là: A. (RCOO)3C2H5       B. (RCOO)3C3H5       C.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44B 45B 46D 47B 48B 49A 50C 51A 52D 53D 54C 55C 56D 57D 58B 59C 60C 61A 62A 63C 64C 65D 66C 67C 68D 69B 70A 71B 72B 73A 74A 75D 76A 77B 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4C 5A 6A 7B 8C 9C 10B 11D 12A 13B 14C 15D 16D 17B 18D 19D 20C 21A 22D 23D 24B 25D 26C 27A 28C 29B 30C 31C 32A 33A 34A 35C 36B 37A 38B 39D 40A Câu 1: Các este thường có mùi thơm đặc trưng, isoamyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây? A. Hoa nhài.       B. Chuối chín.       C. Dứa chín.         D. Hoa hồng. Câu 2: Chất nào

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44D 45B 46C 47D 48B 49D 50C 51A 52C 53B 54C 55A 56A 57A 58B 59B 60C 61D 62B 63C 64A 65A 66D 67A 68B 69A 70C 71D 72D 73D 74D 75C 76C 77C 78D 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1A 2B 3B 4A 5A 6C 7C 8C 9D 10C 11D 12B 13A 14B 15C 16D 17B 18D 19D 20D 21C 22C 23B 24A 25D 26B 27A 28D 29A 30D 31B 32C 33A 34D 35B 36A 37B 38A 39C 40A Câu 1: Este Vinyl axetat có công thức là A. CH3COOCH=CH2.      B. CH3COOC2H5.      C. CH2=CHCOOCH3.      D. C2H5COOCH3. Câu 2: Dãy các chất đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là A. saccarozơ, mantozơ, glucozơ.         

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43A 44B 45B 46D 47B 48A 49B 50A 51D 52B 53D 54A 55B 56C 57A 58D 59D 60B 61A 62B 63C 64B 65C 66C 67C 68A 69A 70A 71C 72C 73D 74D 75D 76D 77B 78A 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!