[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4B 5A 6A 7C 8B 9C 10B 11B 12D 13B 14B 15D 16D 17A 18A 19D 20A 21C 22C 23A 24D 25A 26B 27D 28B 29B 30B 31C 32A 33B 34C 35D 36C 37C 38D 39C 40C Câu 1. Kim loại nào sau dây được điều chế bằng phản ứng nhiệt luyện? A. Ca.       B. Fe.       C. Al.         D. Na. Câu 2. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43A 44D 45C 46B 47C 48D 49B 50A 51B 52A 53A 54D 55C 56B 57B 58D 59B 60C 61A 62B 63C 64C 65A 66B 67D 68C 69D 70A 71D 72A 73B 74A 75C 76D 77C 78C 79A 80B Câu 41. Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí hiđro (đktc). Giá trị của V là A. 6,72.      

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42C 43B 44D 45D 46C 47A 48A 49B 50D 51B 52B 53D 54A 55C 56A 57A 58A 59C 60B 61A 62B 63C 64B 65C 66A 67C 68D 69D 70C 71B 72C 73C 74D 75B 76A 77D 78D 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Dãy chất mà tất cả các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 là A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ.       B. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ. C. CH3CHO, C2H2, anilin.       D. CH3CHO, C2H2, saccarozơ. (Xem giải) Câu 42: Cho

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Trần Nguyên Hãn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9B 10A 11B 12D 13A 14C 15B 16C 17D 18B 19C 20D 21B 22D 23B 24C 25B 26A 27D 28A 29B 30C 31B 32C 33C 34A 35D 36A 37C 38C 39D 40D Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. H2O.         B. NaCl.         C. CH3COOH.          D. C2H5OH. Câu 2: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4C 5A 6A 7D 8A 9B 10D 11C 12D 13B 14A 15D 16C 17A 18C 19D 20C 21A 22C 23A 24D 25B 26D 27A 28B 29B 30D 31B 32D 33D 34C 35C 36A 37B 38B 39C 40B (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: 1, Trong dãy các kim loại Al, Cu, Au thì Cu là kim loại có tính dẫn điện tốt nhất. 2, So với các phi kim cùng chu kỳ, các kim loại thường có bán kính nguyên tử

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4A 5D 6B 7C 8B 9B 10A 11D 12A 13C 14D 15A 16B 17C 18C 19B 20C 21D 22B 23A 24A 25A 26C 27C 28A 29C 30C 31B 32B 33D 34A 35D 36D 37D 38B 39D 40C Câu 1: Cacbohiđrat X dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường. Dung dịch X không có phản ứng tráng bạc. Đun X với dung dịch HCl một thời gian, trung hòa axit dư, thu được dung dịch Y có phản ứng tráng bạc. Cacbohiđrat X là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Mã đề 420)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44B 45A 46A 47B 48C 49D 50A 51A 52B 53A 54D 55C 56C 57C 58A 59D 60C 61C 62D 63B 64B 65B 66A 67A 68C 69D 70D 71A 72B 73C 74C 75C 76B 77C 78D 79B 80D Câu 41: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit? A. Glucozơ.          B. Saccarozơ.          C. Xenlulozơ.         D. Tinh bột. Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không hòa

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Mã đề 422)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44D 45A 46A 47B 48C 49A 50A 51A 52B 53D 54D 55A 56C 57C 58A 59D 60D 61C 62D 63A 64B 65C 66B 67A 68D 69C 70D 71D 72C 73C 74B 75C 76D 77C 78B 79C 80B Câu 41: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại A. cacbohiđrat       B. polisaccarit       C. monosaccarit          D. đisaccarit (Xem giải) Câu 42: Số axit cacboxylic chứa vòng benzen có công thức

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Mã đề 402)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44C 45D 46C 47A 48C 49D 50B 51C 52B 53C 54A 55A 56B 57A 58A 59C 60D 61B 62C 63C 64A 65A 66B 67A 68C 69D 70D 71B 72A 73C 74A 75A 76D 77C 78A 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được kết tủa Y gồm hai kim

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45C 46A 47C 48D 49B 50A 51D 52C 53B 54D 55D 56C 57C 58C 59A 60B 61D 62D 63B 64C 65D 66B 67C 68D 69D 70A 71A 72A 73C 74B 75A 76B 77A 78B 79A 80C Câu 41: Vinyl axetat là chất nào sau đây A. CH3COOC2H5       B. HCOOCH=CH2       C. CH2=CHCOOCH3       D. CH3COOCH=CH2 Câu 42: Công thức tổng quát của chất béo là: A. (RCOO)3C2H5       B. (RCOO)3C3H5       C.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44B 45B 46D 47B 48B 49A 50C 51A 52D 53D 54C 55C 56D 57D 58B 59C 60C 61A 62A 63C 64C 65D 66C 67C 68D 69B 70A 71B 72B 73A 74A 75D 76A 77B 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4C 5A 6A 7B 8C 9C 10B 11D 12A 13B 14C 15D 16D 17B 18D 19D 20C 21A 22D 23D 24B 25D 26C 27A 28C 29B 30C 31C 32A 33A 34A 35C 36B 37A 38B 39D 40A Câu 1: Các este thường có mùi thơm đặc trưng, isoamyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây? A. Hoa nhài.       B. Chuối chín.       C. Dứa chín.         D. Hoa hồng. Câu 2: Chất nào

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44D 45B 46C 47D 48B 49D 50C 51A 52C 53B 54C 55A 56A 57A 58B 59B 60C 61D 62B 63C 64A 65A 66D 67A 68B 69A 70C 71D 72D 73D 74D 75C 76C 77B 78D 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1A 2B 3B 4A 5A 6C 7C 8C 9D 10C 11D 12B 13A 14B 15C 16D 17B 18D 19D 20D 21C 22C 23B 24A 25D 26B 27A 28D 29A 30D 31B 32C 33A 34D 35B 36A 37B 38A 39C 40A Câu 1: Este Vinyl axetat có công thức là A. CH3COOCH=CH2.      B. CH3COOC2H5.      C. CH2=CHCOOCH3.      D. C2H5COOCH3. Câu 2: Dãy các chất đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là A. saccarozơ, mantozơ, glucozơ.         

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2B 3B 4C 5A 6C 7A 8B 9D 10B 11A 12B 13B 14D 15B 16A 17A 18C 19C 20C 21C 22D 23D 24D 25C 26A 27C 28A 29D 30D 31D 32B 33D 34C 35A 36B 37A 38D 39D 40A Câu 1: Cho 1 nguyên tử của nguyên tố X, có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1. Nguyên tố này ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn, biết chúng có tổng e trên các phân lớp d là 5. A. IA.        

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41D 42C 43A 44B 45B 46D 47B 48A 49B 50A 51D 52B 53D 54A 55B 56C 57A 58D 59D 60B 61A 62B 63C 64B 65C 66C 67C 68A 69A 70A 71C 72C 73D 74D 75D 76D 77B 78A 79C 80C (Xem giải) Câu 41: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của

Xem thêm

Thi thử THPT Quốc gia 2018 của sở Giáo dục – Đào tạo Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41C 42A 43C 44C 45C 46B 47B 48B 49B 50D 51D 52D 53A 54B 55C 56B 57D 58C 59C 60C 61C 62D 63A 64B 65A 66A 67B 68D 69A 70D 71D 72D 73A 74B 75A 76C 77A 78B 79D 80A Câu 41: Cho các chất: CaC2, CH4, C2H4, C2H2, CaCO3, CO, C6H6, C2H5OH. Số chất thuộc loại hợp chất hữu cơ là A. 3.           B. 4.            C. 5.            D. 6. Câu 42: Anđehit axetic

Xem thêm

[2018] Giải đề thi thử THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc (Lần 1)

(Đang cập nhật… ) Câu 1: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và valin là? A. 1.             B. 4.              C. 3.              D. 2. Câu 2: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi là? A. Etyl fomat.              B. Vinyl propionat.              C. Etyl propionat.              D. Etyl axetat. Câu 3: Tổng số nguyên tử trong 1 phân tử alanin là? A. 11.

Xem thêm

[2018] Giải đề thi thử THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc (Lần 1)

(Đang cập nhật… ) Câu 1: Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: A. 4,48 lít                        B. 3,36 lít                         C. 2,24 lít                        D. 1,12 lít Câu 2: Một axit no A có CTĐGN là C2H3O2. CTPT của axit A là A. C8H12O8.                     B. C4H6O4.                      C. C6H9O6.                      D. C2H3O2. ⇒ Xem giải Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A. 6.                                 B. 2.                                 C. 5.                                 D. 4. Câu 4: Đun nóng

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!