[2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc (Tháng 10)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44D 45B 46B 47A 48B 49C 50A 51C 52D 53A 54A 55A 56A 57D 58B 59B 60B 61A 62C 63D 64D 65D 66D 67C 68A 69C 70D 71B 72B 73B 74D 75C 76A 77C 78C 79D 80B Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được ? A. HCl trong C6H6 (benzen).       B. CH3COONa trong nước. C. Ca(OH)2 trong nước.       D. NaHSO4 trong nước. Câu 42: CH3COOC2H5

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2A 3C 4D 5D 6B 7A 8C 9C 10C 11A 12B 13D 14B 15B 16C 17B 18B 19D 20D 21D 22B 23B 24A 25C 26D 27A 28D 29A 30A 31C 32B 33A 34D 35C 36C 37D 38C 39A 40B (Xem giải) Câu 1: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ: Ban đầu trong cốc chứa nước vôi trong. Sục rất từ từ CO2 vào cốc cho tới dư. Hỏi độ sáng của bóng đèn thay đổi như thế nào? A.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44B 45D 46B 47B 48D 49A 50C 51D 52A 53A 54B 55D 56C 57B 58C 59B 60C 61A 62C 63A 64D 65B 66D 67D 68D 69A 70B 71C 72D 73A 74A 75A 76C 77C 78B 79A 80C (Xem giải) Câu 41: Số đồng phân amin đơn chức bậc 1 chứa vòng benzen có công thức phân tử C7H9N là A. 6.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44B 45A 46A 47A 48A 49D 50D 51D 52B 53C 54A 55B 56B 57D 58B 59D 60B 61A 62C 63A 64A 65B 66B 67B 68B 69B 70A 71C 72B 73C 74B 75A 76C 77A 78A 79B 80B Câu 41: Axit HCl và HNO3 đều phản ứng được với A. Ag.       B. Na2CO3 và Ag.       C. Na2CO3.       D. Cu. Câu 42: Các ion có thể cùng tồn tại

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44C 45D 46A 47D 48C 49D 50B 51D 52C 53C 54B 55A 56B 57A 58D 59B 60C 61B 62B 63D 64A 65C 66D 67D 68A 69B 70C 71D 72A 73B 74D 75C 76A 77C 78A 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Dung dịch X chứa H2SO4 0,2M và HCl 0,1M, dung dịch Y chứa KHCO3 0,3M và BaCl2 0,1M. Cho 0,5 lít dung dịch X phản ứng với 0,5 lít dung dịch Y và đun nóng,

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4B 5D 6A 7B 8B 9A 10C 11D 12D 13A 14B 15A 16B 17D 18C 19C 20D 21A 22D 23C 24D 25B 26B 27C 28B 29B 30A 31C 32D 33D 34C 35A 36C 37A 38C 39A 40B Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Đimetylamin có công thức CH3CH2NH2 B. Dung dịch amino axit không làm hồng phenolphtalein. C. Glyxin là hợp chất có tính lưỡng tính. D. Valin tác dụng với dung dịch Br2 tạo

Xem thêm

[2020] KSCL Hóa 12 – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45C 46A 47B 48B 49A 50C 51C 52B 53D 54B 55B 56A 57B 58C 59D 60B 61A 62C 63B 64D 65C 66C 67A 68B 69D 70A 71A 72C 73D 74D 75B 76D 77D 78C 79A 80A (Xem giải) Câu 41: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là do phản ứng hoá học nào sau đây? A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.       B. CaCO3 → CaO

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2D 3D 4B 5A 6A 7C 8B 9C 10B 11B 12D 13B 14B 15D 16D 17A 18A 19D 20A 21C 22C 23A 24D 25A 26B 27D 28B 29B 30B 31C 32A 33B 34C 35D 36C 37C 38D 39C 40C Câu 1. Kim loại nào sau dây được điều chế bằng phản ứng nhiệt luyện? A. Ca.       B. Fe.       C. Al.         D. Na. Câu 2. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43A 44D 45C 46B 47C 48D 49B 50A 51B 52A 53A 54D 55C 56B 57B 58D 59B 60C 61A 62B 63C 64C 65A 66B 67D 68C 69D 70A 71D 72A 73B 74A 75C 76D 77C 78C 79A 80B Câu 41. Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí hiđro (đktc). Giá trị của V là A. 6,72.      

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42C 43B 44D 45D 46C 47A 48A 49B 50D 51B 52B 53D 54A 55C 56A 57A 58A 59C 60B 61A 62B 63C 64B 65C 66A 67C 68D 69D 70C 71B 72C 73C 74D 75B 76A 77D 78D 79A 80D (Xem giải) Câu 41: Dãy chất mà tất cả các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 là A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ.       B. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ. C. CH3CHO, C2H2, anilin.       D. CH3CHO, C2H2, saccarozơ. (Xem giải) Câu 42: Cho

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Trần Nguyên Hãn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9B 10A 11B 12D 13A 14C 15B 16C 17D 18B 19C 20D 21B 22D 23B 24C 25B 26A 27D 28A 29B 30C 31B 32C 33C 34A 35D 36A 37C 38C 39D 40D Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh? A. H2O.         B. NaCl.         C. CH3COOH.          D. C2H5OH. Câu 2: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Liễn Sơn – Vĩnh Phúc (Lần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3C 4C 5A 6A 7D 8A 9B 10D 11C 12D 13B 14A 15D 16C 17A 18C 19D 20C 21A 22C 23A 24D 25B 26D 27A 28B 29B 30D 31B 32D 33D 34C 35C 36A 37B 38B 39C 40B (Xem giải) Câu 1: Cho các phát biểu sau: 1, Trong dãy các kim loại Al, Cu, Au thì Cu là kim loại có tính dẫn điện tốt nhất. 2, So với các phi kim cùng chu kỳ, các kim loại thường có bán kính nguyên tử

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3A 4A 5D 6B 7C 8B 9B 10A 11D 12A 13C 14D 15A 16B 17C 18C 19B 20C 21D 22B 23A 24A 25A 26C 27C 28A 29C 30C 31B 32B 33D 34A 35D 36D 37D 38B 39D 40C Câu 1: Cacbohiđrat X dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường. Dung dịch X không có phản ứng tráng bạc. Đun X với dung dịch HCl một thời gian, trung hòa axit dư, thu được dung dịch Y có phản ứng tráng bạc. Cacbohiđrat X là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Mã đề 420)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44B 45A 46A 47B 48C 49D 50A 51A 52B 53A 54D 55C 56C 57C 58A 59D 60C 61C 62D 63B 64B 65B 66A 67A 68C 69D 70D 71A 72B 73C 74C 75C 76B 77C 78D 79B 80D Câu 41: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit? A. Glucozơ.          B. Saccarozơ.          C. Xenlulozơ.         D. Tinh bột. Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không hòa

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Mã đề 422)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42A 43B 44D 45A 46A 47B 48C 49A 50A 51A 52B 53D 54D 55A 56C 57C 58A 59D 60D 61C 62D 63A 64B 65C 66B 67A 68D 69C 70D 71D 72C 73C 74B 75C 76D 77C 78B 79C 80B Câu 41: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại A. cacbohiđrat       B. polisaccarit       C. monosaccarit          D. đisaccarit (Xem giải) Câu 42: Số axit cacboxylic chứa vòng benzen có công thức

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Mã đề 402)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online đề này: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43C 44C 45D 46C 47A 48C 49D 50B 51C 52B 53C 54A 55A 56B 57A 58A 59C 60D 61B 62C 63C 64A 65A 66B 67A 68C 69D 70D 71B 72A 73C 74A 75A 76D 77C 78A 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được kết tủa Y gồm hai kim

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43C 44B 45C 46A 47C 48D 49B 50A 51D 52C 53B 54D 55D 56C 57C 58C 59A 60B 61D 62D 63B 64C 65D 66B 67C 68D 69D 70A 71A 72A 73C 74B 75A 76B 77A 78B 79A 80C Câu 41: Vinyl axetat là chất nào sau đây A. CH3COOC2H5       B. HCOOCH=CH2       C. CH2=CHCOOCH3       D. CH3COOCH=CH2 Câu 42: Công thức tổng quát của chất béo là: A. (RCOO)3C2H5       B. (RCOO)3C3H5       C.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44B 45B 46D 47B 48B 49A 50C 51A 52D 53D 54C 55C 56D 57D 58B 59C 60C 61A 62A 63C 64C 65D 66C 67C 68D 69B 70A 71B 72B 73A 74A 75D 76A 77B 78C 79D 80A (Xem giải) Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2B 3D 4C 5A 6A 7B 8C 9C 10B 11D 12A 13B 14C 15D 16D 17B 18D 19D 20C 21A 22D 23D 24B 25D 26C 27A 28C 29B 30C 31C 32A 33A 34A 35C 36B 37A 38B 39D 40A Câu 1: Các este thường có mùi thơm đặc trưng, isoamyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây? A. Hoa nhài.       B. Chuối chín.       C. Dứa chín.         D. Hoa hồng. Câu 2: Chất nào

Xem thêm

[2019] Khảo sát chất lượng THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42B 43C 44D 45B 46C 47D 48B 49D 50C 51A 52C 53B 54C 55A 56A 57A 58B 59B 60C 61D 62B 63C 64A 65A 66D 67A 68B 69A 70C 71D 72D 73D 74D 75C 76C 77B 78D 79C 80A (Xem giải) Câu 41: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1A 2B 3B 4A 5A 6C 7C 8C 9D 10C 11D 12B 13A 14B 15C 16D 17B 18D 19D 20D 21C 22C 23B 24A 25D 26B 27A 28D 29A 30D 31B 32C 33A 34D 35B 36A 37B 38A 39C 40A Câu 1: Este Vinyl axetat có công thức là A. CH3COOCH=CH2.      B. CH3COOC2H5.      C. CH2=CHCOOCH3.      D. C2H5COOCH3. Câu 2: Dãy các chất đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là A. saccarozơ, mantozơ, glucozơ.         

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!