You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Ngô Gia Tự – Phú Yên

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43B 44A 45C 46A 47C 48C 49A 50D 51D 52B 53D 54C 55A 56B 57B 58D 59D 60B 61C 62A 63A 64A 65C 66C 67C 68B 69B 70B 71B 72D 73A 74C 75A 76C 77D 78D 79B 80A Câu 41. Al2O3 không tan được trong dung dịch chất nào sau đây? A. NH3.         B. H2SO4.         C. Ba(OH)2.         D. NaOH. Câu 42. Chất thuộc loại đisaccarit là A. Fructozơ.         B.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!