[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (5,0 điểm) (Xem giải) 1. Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy biến hoá sau: (Xem giải) 2. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: NaHSO4, Na2CO3, BaCl2, NaCl, Mg(NO3)2, AlCl3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. (Xem giải) 3. Oxi hóa 28,8 gam Mg bằng a mol

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Thị xã Quảng Trị (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 115 1C 2D 3D 4C 5C 6C 7A 8B 9D 10A 11B 12D 13B 14B 15C 16B 17C 18D 19C 20A 21D 22A 23D 24D 25D 26C 27C 28A 29D 30D 31C 32D 33D 34A 35B 36A 37B 38C 39A 40B Câu 1: Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy oxit tương ứng? A. Na.       B. Mg.       C. Al.         D.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Vĩnh Linh – Quảng Trị (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 113 1A 2D 3B 4A 5B 6D 7D 8B 9C 10B 11B 12B 13D 14D 15A 16D 17D 18C 19A 20C 21C 22A 23A 24A 25C 26C 27B 28C 29B 30B 31C 32A 33D 34C 35C 36A 37B 38C 39A 40D Câu 1: Chất nào sau đây còn gọi là đường mía? A. Saccarozơ.       B. Glucozơ.       C. Fructozơ.         D. Xenlulozơ. Câu 2: Kim loại X có nhiệt độ nóng chảy

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Vĩnh Linh – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 051 1C 2C 3C 4D 5D 6D 7C 8D 9A 10D 11D 12D 13C 14D 15D 16B 17C 18D 19A 20B 21C 22A 23D 24D 25C 26D 27B 28B 29D 30C 31B 32D 33D 34C 35B 36A 37C 38C 39C 40D Câu 1: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước brom? A. C2H5OH.       B. CH3COOH.       C. C2H4.         D. CH4. Câu 2: Kim loại nào sau đây được

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (5,0 điểm) (Xem giải) 1. Cho các phản ứng sau: AlCl3 + NaHCO3 → X1 + CO2 + NaCl X1 + X2 → Al2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O NaHCO3 + X2 → CO2 + … X1 + Ba(OH)2 → H2O + X3 X2 + X3 + H2O → X1 + X4 + … NaHCO3 + NaOH → X5 + H2O Al2(SO4)3 + X5 + H2O → X1 + CO2 + …

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 167 41D 42B 43C 44B 45A 46C 47C 48A 49B 50A 51A 52C 53C 54B 55C 56D 57A 58D 59C 60C 61D 62D 63B 64B 65A 66A 67B 68C 69D 70B 71C 72D 73C 74B 75D 76A 77B 78A 79D 80D Câu 41: Kim loại Fe tan được trong dung dịch nào sau đây ? A. Zn(NO3)2.       B. NaHCO3.       C. MgCl2.         D. KHSO4. Câu 42: Chất X tác dụng vừa

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Thị xã Quảng Trị (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 129 41C 42B 43B 44B 45B 46D 47B 48A 49C 50C 51D 52B 53A 54D 55D 56A 57B 58B 59C 60D 61D 62D 63A 64D 65C 66C 67A 68A 69C 70C 71C 72C 73A 74C 75B 76C 77A 78A 79D 80A Câu 41: Số oxi hóa của sắt trong hợp chất Fe(OH)2 là A. +6.       B. +1.       C. +2.         D. +3. (Xem giải) Câu 42: Khi làm thí nghiệm với

Xem thêm

[2022] Thi thử TN trường Đông Hà – Quảng Trị (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 081 41B 42A 43B 44A 45C 46C 47C 48A 49D 50D 51A 52B 53A 54A 55C 56B 57D 58B 59B 60D 61C 62A 63B 64C 65B 66D 67D 68C 69A 70A 71A 72C 73A 74D 75C 76D 77C 78C 79C 80A Câu 41: Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là: A. metyl axetat       B. metyl propionat       C. propyl axetat         D. etyl axetat Câu 42: Xà phòng

Xem thêm

[2018 – 2019] Thi học sinh giỏi Hóa 9 – Tỉnh Quảng Trị

Câu 1. (4,0 điểm) (Xem giải) 1. Viết 6 phương trình hóa học có bản chất khác nhau tạo thành khí oxi. (Xem giải) 2. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau: FeCl3 → Fe2(SO4)3 → Fe(NO3)3 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO → Al2O3 (Xem giải) 3. Cho x mol Na tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch H2SO4 1M. Kết thúc phản ứng, thu được dung dịch hòa tan vừa hết 0,05 mol Al2O3. Viết các phương trình phản ứng và tính x. (Xem giải) 4. Cho m gam hỗn hợp

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44A 45A 46D 47A 48C 49B 50C 51D 52B 53D 54C 55D 56C 57A 58B 59D 60D 61C 62C 63B 64A 65B 66C 67A 68B 69C 70A 71B 72B 73D 74D 75C 76C 77A 78D 79B 80A Câu 41: Thủy phân este X (C4H6O2) trong môi trường axit, thu được anđehit. Công thức của X là A. CH2=CHCOOCH3.         B. HCOOCH2CH=CH2. C. CH3COOCH3.       D. CH3COOCH=CH2. Câu 42: Trong tự nhiên, hợp chất phổ biến

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Trần Thị Tâm – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3D 4C 5D 6A 7C 8D 9B 10B 11D 12C 13D 14A 15D 16D 17A 18D 19C 20C 21A 22C 23B 24D 25A 26B 27C 28B 29B 30D 31D 32A 33C 34B 35C 36C 37C 38B 39A 40B Câu 1: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. quặng manhetit.       B. quặng pirit.       C. quặng đôlômit.         D. quặng boxit. Câu 2: Hai kim loại có thể được điều chế

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Đông Hà – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43D 44D 45C 46A 47D 48C 49C 50C 51D 52A 53A 54C 55D 56A 57A 58B 59B 60B 61C 62D 63B 64A 65A 66D 67B 68A 69A 70B 71D 72B 73D 74D 75C 76A 77D 78B 79D 80B Câu 41: Kim loại có khả năng dẫn điện tốt nhất là A. Ag.       B. Al.       C. Cu.       D. Au. Câu 42: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tan

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Thị xã Quảng Trị (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42D 43A 44A 45A 46D 47C 48C 49B 50B 51C 52A 53B 54B 55D 56C 57D 58D 59B 60B 61D 62C 63A 64A 65A 66C 67B 68B 69B 70D 71D 72C 73C 74A 75D 76C 77D 78B 79C 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí H2? A. Al.       B. Cu.       C. Ag.         D. Au. Câu 42: Muối mononatri của amino axit

Xem thêm

[2021] Thi thử THPT trường Hải Lăng – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43A 44B 45C 46A 47A 48D 49C 50D 51A 52A 53B 54C 55A 56C 57D 58A 59B 60D 61C 62B 63C 64A 65D 66D 67B 68C 69C 70A 71B 72C 73A 74D 75A 76A 77A 78A 79C 80B Câu 41: Polime X được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Đốt cháy X bằng O2 thì thu được sản phẩm có chứa N2. Polime X là: A. Polistiren         B. Tơ nilon-6,6         C.

Xem thêm

[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4A 5C 6B 7C 8D 9A 10B 11C 12C 13C 14C 15C 16A 17B 18C 19A 20B 21A 22A 23B 24C 25D 26C 27A 28A 29C 30B Câu 1: Kim loại nào sau đây khử được Zn2+ trong dung dịch muối? A. Pb.       B. Mg.       C. Fe.       D. K. Câu 2: Kim loại có tính khử mạnh nhất trong các kim loại: Na, Cu, Zn, Mg, Hg là A. Zn.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4C 5D 6A 7A 8C 9A 10A 11D 12B 13C 14C 15B 16B 17D 18A 19A 20B 21A 22B 23D 24C 25A 26D 27C 28D 29B 30A 31C 32B 33D 34C 35A 36B 37D 38B 39C 40D Câu 1. Cho một hợp chất của sắt vào dung dịch HNO3 thấy không có khí thoát ra. Hợp chất đó là A. FeO.       B. Fe2O3.       C. Fe3O4.       D. FeS. Câu 2. Sắt

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2B 3B 4A 5D 6D 7C 8C 9A 10B 11A 12C 13D 14B 15A 16D 17B 18D 19B 20B 21A 22D 23C 24C 25A 26B 27B 28B 29A 30A 31D 32D 33D 34B 35D 36A 37A 38C 39A 40C Câu 1: Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua vào ống nghiệm đã có sẵn 1 ml nước và đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí, sau phản ứng có khí X sinh ra. Khí X là A. Etilen.      

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hải Lăng – Quảng Trị

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44A 45C 46C 47B 48B 49D 50A 51B 52D 53C 54C 55B 56C 57D 58D 59A 60D 61B 62B 63A 64C 65C 66C 67D 68C 69C 70D 71B 72B 73D 74B 75A 76A 77D 78B 79A 80D Câu 41: ​ ​Nhóm vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polime thiên nhiên? A. ​Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.          B. ​Cao su isopren, nilon-6,6, keo dán gỗ. C. ​Tơ visco, tơ axetat, phim ảnh.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44D 45D 46A 47A 48B 49D 50C 51A 52A 53D 54C 55D 56C 57A 58B 59D 60B 61B 62C 63B 64C 65A 66B 67D 68A 69D 70C 71C 72X 73B 74C 75A 76A 77C 78A 79B 80B Câu 41. Chất nào sau đây chỉ tồn tại trong dung dịch loãng? A. Na2Cr2O7.          B. CrO3.          C. H2CrO4.         D. Cr(OH)3. Câu 42. Kim loại nào sau đây bị thụ động

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5B 6C 7C 8C 9D 10A 11B 12B 13A 14A 15A 16A 17B 18C 19D 20D 21A 22B 23B 24C 25C 26C 27D 28B 29A 30D 31A 32C 33D 34B 35A 36C 37A 38D 39A 40A Câu 1. Chất nào dưới đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.          B. Fructozơ.          C. Saccarozơ.         D. Xenlulozơ. Câu 2. Kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại là A.

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thị xã Quảng Trị (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44A 45C 46D 47B 48D 49C 50A 51D 52D 53A 54B 55D 56D 57B 58A 59B 60D 61A 62B 63D 64C 65B 66A 67A 68C 69C 70C 71D 72B 73B 74D 75C 76A 77C 78C 79C 80B Câu 41. Trong điều kiện thường, X là chất rắn dạng sợi, màu trắng. Phân tử X có cấu trúc không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là A. Fructozơ.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!