You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2C 3C 4A 5C 6B 7C 8D 9A 10B 11C 12C 13C 14C 15C 16A 17B 18C 19A 20B 21A 22A 23B 24C 25D 26C 27A 28A 29C 30B Câu 1: Kim loại nào sau đây khử được Zn2+ trong dung dịch muối? A. Pb.       B. Mg.       C. Fe.       D. K. Câu 2: Kim loại có tính khử mạnh nhất trong các kim loại: Na, Cu, Zn, Mg, Hg là A. Zn.       B. Hg.

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1B 2A 3D 4C 5D 6A 7A 8C 9A 10A 11D 12B 13C 14C 15B 16B 17D 18A 19A 20B 21A 22B 23D 24C 25A 26D 27C 28D 29B 30A 31C 32B 33D 34C 35A 36B 37D 38B 39C 40D Câu 1. Cho một hợp chất của sắt vào dung dịch HNO3 thấy không có khí thoát ra. Hợp chất đó là A. FeO.       B. Fe2O3.       C. Fe3O4.       D. FeS. Câu 2. Sắt có số oxi hóa +2

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án:  1C 2B 3B 4A 5D 6D 7C 8C 9A 10B 11A 12C 13D 14B 15A 16D 17B 18D 19B 20B 21A 22D 23C 24C 25A 26B 27B 28B 29A 30A 31D 32D 33D 34B 35D 36A 37A 38C 39A 40C Câu 1: Cho vài mẩu nhỏ canxi cacbua vào ống nghiệm đã có sẵn 1 ml nước và đậy nhanh bằng nút có ống dẫn khí, sau phản ứng có khí X sinh ra. Khí X là A. Etilen.       B. Etan.      

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hải Lăng – Quảng Trị

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42C 43B 44A 45C 46C 47B 48B 49D 50A 51B 52D 53C 54C 55B 56C 57D 58D 59A 60D 61B 62B 63A 64C 65C 66C 67D 68C 69C 70D 71B 72B 73D 74B 75A 76A 77D 78B 79A 80D Câu 41: ​ ​Nhóm vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polime thiên nhiên? A. ​Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.          B. ​Cao su isopren, nilon-6,6, keo dán gỗ. C. ​Tơ visco, tơ axetat, phim

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thị xã Quảng Trị (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44D 45D 46A 47A 48B 49D 50C 51A 52A 53D 54C 55D 56C 57A 58B 59D 60B 61B 62C 63B 64C 65A 66B 67D 68A 69D 70C 71C 72X 73B 74C 75A 76A 77C 78A 79B 80B Câu 41. Chất nào sau đây chỉ tồn tại trong dung dịch loãng? A. Na2Cr2O7.          B. CrO3.          C. H2CrO4.         D. Cr(OH)3. Câu 42. Kim loại nào sau đây bị thụ

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4C 5B 6C 7C 8C 9D 10A 11B 12B 13A 14A 15A 16A 17B 18C 19D 20D 21A 22B 23B 24C 25C 26C 27D 28B 29A 30D 31A 32C 33D 34B 35A 36C 37A 38D 39A 40A Câu 1. Chất nào dưới đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.          B. Fructozơ.          C. Saccarozơ.         D. Xenlulozơ. Câu 2. Kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Thị xã Quảng Trị (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42A 43B 44A 45C 46D 47B 48D 49C 50A 51D 52D 53A 54B 55D 56D 57B 58A 59B 60D 61A 62B 63D 64C 65B 66A 67A 68C 69C 70C 71D 72B 73B 74D 75C 76A 77C 78C 79C 80B Câu 41. Trong điều kiện thường, X là chất rắn dạng sợi, màu trắng. Phân tử X có cấu trúc không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X là A.

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – THPT Thị xã Quảng Trị

⇒ Tải file đề: Download ⇒ Đáp án và giải chi tiết:  41D 42B 43B 44B 45D 46C 47A 48B 49C 50D 51D 52C 53D 54C 55A 56D 57D 58B 59A 60A 61B 62A 63A 64D 65D 66D 67B 68D 69C 70C 71C 72C 73B 74B 75A 76D 77D 78C 79D 80D Câu 41. Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H10O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Số công thức cấu tạo của X là A. 1.                                B. 2.                                C. 3.                                D. 4.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!