[2024] Thi thử TN chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 126 41B 42D 43A 44C 45D 46B 47A 48A 49D 50A 51B 52A 53A 54C 55D 56B 57C 58D 59A 60C 61C 62B 63C 64B 65B 66B 67D 68A 69D 70B 71B 72C 73D 74C 75D 76A 77C 78C 79A 80D Câu 41. Canxi clorua là tên gọi của chất nào sau đây? A. Ca(OH)2.       B. CaCl2.       C. Ca(NO3)2.         D. CaCO3. Câu 42. Kim loại có thể dát thành lá

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 032 41D 42A 43D 44B 45D 46D 47C 48B 49A 50C 51A 52A 53B 54A 55B 56B 57C 58C 59D 60D 61C 62C 63A 64C 65A 66D 67D 68D 69B 70C 71A 72C 73C 74B 75A 76C 77A 78B 79D 80D Câu 41: Loại phân bón nào cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng? A. Phân kali.       B. Phân lân nung chảy.       C. Supephotphat.         D. Phân đạm. Câu 42:

Xem thêm

[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút                         ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu 1. (4,5 điểm) (Xem giải) 1. Tổng số hạt p, n, e trong ion X3- là 49, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Xác định p, n, e của X và viết cấu hình electron của X, X3-. (Xem giải) 2. Xác định chất khử, chất oxi hóa và cân bằng

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 3)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 162 41A 42D 43A 44D 45A 46D 47C 48A 49B 50A 51D 52D 53C 54A 55B 56A 57D 58C 59B 60C 61D 62C 63C 64D 65B 66B 67A 68B 69A 70C 71B 72D 73C 74B 75D 76B 77C 78C 79D 80B (Xem giải) Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo thành kết tủa màu xanh? A. Na.       B. Mg.       C. Ag.        D. Zn.

Xem thêm

[2023] Thi thử TN chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 068 41A 42C 43A 44B 45C 46B 47D 48C 49D 50C 51B 52A 53A 54B 55B 56D 57B 58A 59B 60A 61C 62A 63D 64D 65B 66C 67D 68A 69C 70A 71B 72D 73D 74B 75C 76A 77A 78A 79B 80B (Xem giải) Câu 41: Hỗn hợp 0,78 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 1,2 mol Cu2+ và 1,2 mol Ag+. Sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được chất rắn

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Đông Thành – Quảng Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 036 1A 2B 3C 4B 5C 6B 7B 8A 9A 10C 11C 12A 13C 14D 15B 16A 17D 18D 19D 20B 21B 22D 23B 24C 25D 26C 27C 28A 29D 30C 31C 32B 33B 34D 35C 36A 37C 38A 39D 40B Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit A. Xenlulozơ.       B. Glucozơ       C. Saccarozơ       D. Fructozơ (Xem giải) Câu 2: Cho kim loại Cu dư vào 200 ml

Xem thêm

[2021] Thi thử TN trường Dân tộc Nội trú – Quảng Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44B 45D 46C 47B 48B 49D 50C 51D 52C 53A 54D 55C 56B 57D 58D 59D 60D 61C 62A 63A 64B 65A 66C 67D 68D 69A 70A 71A 72B 73A 74C 75C 76D 77A 78A 79C 80A Câu 41: Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các … và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do. Điền từ còn thiếu vào chỗ “….” A. Kim loại.

Xem thêm

[2021] Thi thử TN chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42A 43B 44A 45B 46A 47C 48C 49B 50D 51C 52D 53A 54D 55D 56B 57D 58D 59D 60D 61A 62A 63C 64D 65A 66B 67C 68C 69C 70D 71B 72B 73A 74C 75B 76D 77A 78C 79A 80C Câu 41. Dung dịch chất nào sau đây dẫn điện được? A. Ancol metylic.       B. Glixerol.       C. Axit axetic.       D. Glucozơ. Câu 42. Cho một miếng Zn vào cốc đựng dung dịch H2SO4

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2B 3C 4A 5D 6D 7C 8A 9C 10C 11B 12B 13A 14B 15C 16B 17C 18D 19D 20B 21A 22B 23C 24B 25D 26C 27C 28B 29A 30C 31D 32D 33B 34D 35D 36A 37A 38B 39A 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Fe.       B. Cr.       C. Al.       D. Ca. Câu 2. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42B 43D 44D 45A 46B 47C 48B 49B 50A 51A 52C 53C 54D 55D 56B 57B 58C 59A 60C 61? 62D 63B 64D 65C 66A 67B 68C 69A 70A 71B 72D 73B 74A 75A 76A 77B 78C 79A 80D (Xem giải) Câu 41. Thành phần hóa học chính của phân amophot là A. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.       B. KNO3 và Ca(H2PO4)2. C. Ca(H2PO4)2 và NH4H2PO4.       D. KNO3 và NH4H2PO4. Câu 42. Oxit nào sau đây là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4B 5B 6A 7D 8C 9A 10A 11C 12D 13A 14B 15A 16C 17C 18C 19A 20D 21B 22C 23B 24D 25C 26A 27A 28C 29A 30C 31A 32B 33A 34B 35C 36B 37A 38D 39D 40C Câu 1. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? A. Tơ nilon-6-6.       B. Tơ tằm.       C. Tơ visco.         D. Bông. Câu 2. Chất nào sau đây là

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44C 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52D 53A 54A 55B 56B 57D 58C 59D 60B 61D 62A 63C 64D 65B 66A 67B 68C 69A 70C 71C 72B 73C 74A 75B 76C 77D 78B 79D 80B Câu 41. Hai khoáng vật chính của photpho là quặng A. photphorit và cacnalit.          B. apatit và đolomit. C. photphorit và đolomit.          D. apatit và photphorit. Câu 42. Metyl axetat có công thức cấu

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!