You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2A 3D 4B 5B 6A 7D 8C 9A 10A 11C 12D 13A 14B 15A 16C 17C 18C 19A 20D 21B 22C 23B 24D 25C 26A 27A 28C 29A 30C 31A 32B 33A 34B 35C 36B 37A 38D 39D 40C Câu 1. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)? A. Tơ nilon-6-6.       B. Tơ tằm.       C. Tơ visco.         D. Bông. Câu 2. Chất nào sau đây là muối axit? A. NaHS.  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia chuyên Hạ Long – Quảng Ninh (Lần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43B 44C 45D 46B 47D 48A 49A 50B 51C 52D 53A 54A 55B 56B 57D 58C 59D 60B 61D 62A 63C 64D 65B 66A 67B 68C 69A 70C 71C 72B 73C 74A 75B 76C 77D 78B 79D 80B Câu 41. Hai khoáng vật chính của photpho là quặng A. photphorit và cacnalit.          B. apatit và đolomit. C. photphorit và đolomit.          D. apatit và photphorit. Câu 42. Metyl axetat có công thức cấu tạo thu gọn là A.

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!