[2024] Thi thử TN sở GDĐT Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 083 41D 42A 43C 44C 45A 46A 47C 48D 49C 50D 51B 52D 53A 54B 55C 56D 57C 58A 59B 60D 61B 62A 63B 64D 65B 66B 67A 68A 69D 70C 71D 72C 73B 74D 75D 76D 77A 78D 79A 80A Câu 41: Este C2H5COOC2H5 có tên gọi là A. vinyl propionat.       B. etyl axetat.       C. etyl fomat.         D. etyl propionat. Câu 42: Sắt tác dụng với dung dịch nào

Xem thêm

[2024] Thi thử TN chuyên Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 065 41A 42C 43D 44D 45B 46C 47B 48B 49B 50D 51C 52D 53C 54A 55A 56A 57A 58B 59D 60D 61A 62D 63C 64B 65A 66D 67B 68C 69A 70D 71B 72A 73A 74B 75C 76D 77C 78C 79B 80A Câu 41: Công thức hóa học của axit panmitic là A. CH3(CH2]14COOH.         B. CH3[CH2]10COOH. C. CH3[CH]16COOH.       D. CH3[CH2]12COOH. (Xem giải) Câu 42: Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại trong

Xem thêm

[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 089 41C 42C 43C 44D 45B 46B 47C 48C 49C 50B 51D 52D 53A 54C 55A 56A 57C 58C 59A 60C 61C 62B 63A 64C 65C 66C 67C 68A 69D 70D 71C 72A 73D 74D 75A 76B 77A 78C 79D 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa trong axit sunfuric đặc, nguội? A. Cu.        B. Ag.         C. Fe.         D. Mg. Câu 42: Tơ nào sau

Xem thêm

[2022 – 2023] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Thời gian làm bài: 180 phút ⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết: Câu I (3,5 điểm) (Xem giải) 1. Cho chuỗi các phản ứng sau: (1) (A) + H2O → (B) + (X) (2) (C) + NaOH → (X) + (E) (3) (A) + HCl → (D) + (X) (4) (A) + NaOH + H2O → (G) + (X) (5) (E) + (D) + H2O → (B) + (K) + (I) (6) (G) + (D) + H2O → (B) + (K) Biết: X có công thức phân

Xem thêm

[2023] Thi thử TN trường Hoàng Hoa Thám – Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 037 41A 42B 43A 44D 45B 46A 47D 48D 49D 50C 51A 52B 53D 54C 55A 56C 57C 58D 59B 60A 61D 62D 63D 64B 65C 66B 67C 68D 69B 70D 71C 72C 73A 74B 75B 76B 77B 78C 79B 80D Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? A. Metylamin.       B. Axit axetic.       C. Glucozơ.         D. Axit glutamic. (Xem giải) Câu 42: Xà phòng

Xem thêm

[2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: ⇒ Mã đề: 122 41A 42B 43C 44D 45A 46D 47A 48B 49D 50D 51A 52B 53B 54D 55C 56A 57C 58A 59D 60C 61A 62C 63A 64D 65B 66A 67B 68C 69C 70B 71C 72D 73D 74A 75D 76B 77B 78A 79C 80D Câu 41: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Li.       B. Mg.        C. Al.       D. Ca. Câu 42: Cho chất X tác dụng với Na, thu

Xem thêm

[2021 – 2022] Tuyển sinh 10 chuyên Hưng Yên

⇒ Mã đề: 003 ⇒ Thời gian làm bài: 150 phút ⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết Câu I (2,5 điểm). (Xem giải) 1. Viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau: (C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → CH3COONa → CH4 (Xem giải) 2. Cho các dung dịch riêng biệt sau: NaNO3, Na2CO3, Zn(NO3)2, Mg(NO3)2. Chỉ dùng thêm dung dịch NaOH, nêu phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch trên. Câu II (1,5 điểm). (Xem giải) 1. Từ metan và các

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Hưng Yên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42C 43D 44D 45B 46A 47C 48D 49A 50C 51D 52C 53B 54B 55C 56A 57A 58B 59D 60B 61D 62D 63A 64C 65D 66C 67B 68C 69C 70A 71C 72D 73C 74B 75A 76D 77A 78C 79B 80B Câu 41: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức cấu tạo của etyl propionat là A. HCOOC2H5           B. C2H5COOC2H5           C. CH3COOCH3         D. CH3COOC2H5. Câu 42: Sắt có số oxi

Xem thêm

[2021] Thi thử TN sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43D 44C 45A 46C 47B 48C 49D 50B 51A 52A 53D 54D 55D 56D 57A 58A 59C 60A 61A 62B 63C 64C 65B 66A 67D 68C 69C 70D 71C 72C 73C 74B 75B 76A 77B 78B 79D 80B Câu 41. Cho các kim loại Na, Cu, Fe, Al. Kim loại tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là A. Al       B. Na       C. Cu       D. Fe Câu 42. Metyl acrylat

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Hưng Yên (Lần 4)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41B 42D 43C 44A 45D 46A 47D 48C 49B 50A 51B 52B 53A 54C 55C 56D 57D 58C 59C 60D 61A 62A 63D 64B 65D 66A 67D 68A 69A 70B 71D 72C 73A 74C 75C 76B 77B 78B 79A 80C Câu 41: Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol? A. Etyl axetat.       B. Chất béo.       C. Este no, đơn chức.         D. Muối. Câu 42: Một trong những nguyên nhân

Xem thêm

[2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42D 43B 44C 45B 46C 47D 48A 49B 50D 51A 52B 53C 54C 55A 56A 57C 58D 59A 60A 61A 62D 63B 64D 65A 66A 67A 68D 69C 70C 71A 72D 73C 74A 75A 76C 77A 78C 79C 80C Câu 41: Chất nào dưới đây thuộc loại cacbohiđrat? A. Polietilen       B. Tristearin       C. Tinh bột       D. Anbumin Câu 42: Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính khử

Xem thêm

[2020] Thi thử THPT Quốc gia của sở GD-ĐT Hưng Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41C 42B 43D 44A 45D 46D 47D 48C 49C 50D 51A 52C 53C 54D 55D 56A 57C 58D 59A 60D 61A 62C 63D 64A 65D 66B 67C 68A 69C 70D 71B 72A 73A 74D 75B 76D 77C 78D 79A 80D Câu 41: Hợp chất H2N-CH2-COOH có tên thường là A. axit 2-aminoetanoic         B. axit aminoaxetic       C. glyxin.        D. alanin Câu 42: Công thức cấu tạo của etylamin là A. (CH3)2NH      

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia sở GD-ĐT Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42C 43A 44B 45C 46B 47C 48C 49D 50C 51C 52D 53B 54A 55A 56A 57A 58C 59D 60B 61C 62D 63B 64C 65C 66C 67D 68D 69B 70A 71C 72D 73D 74D 75B 76C 77A 78A 79B 80A (Xem giải) Câu 41. Cho các cặp chất (với tỉ lệ số mol tương ứng) như sau: (a) Fe2O3 và CuO (1 : 1), (b) Fe và Cu (2 : 1), (c) Zn và Ag ( 1 : 1), (d) Fe2(SO4)3 và

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hoàng Hoa Thám – Hưng Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41A 42C 43C 44B 45D 46A 47A 48B 49A 50D 51C 52B 53D 54B 55A 56C 57D 58D 59C 60D 61D 62C 63A 64B 65D 66B 67A 68B 69A 70A 71D 72C 73C 74A 75A 76D 77A 78B 79A 80D Câu 41: Cacbohiđrat nào có nhiều trong quả nho chín? A. Glucozơ.         B. Xenlulozơ.         C. Fructozơ.         D. Saccarozơ. Câu 42: Cho các kim loại sau: Be, Na, Mg, Ca và

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Tiên Lữ – Hưng Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43B 44B 45D 46A 47C 48C 49B 50B 51C 52C 53D 54B 55A 56B 57D 58B 59C 60D 61A 62C 63D 64B 65D 66? 67A 68C 69C 70C 71D 72D 73B 74B 75B 76A 77B 78D 79C 80C Câu 41. Cacbohiđrat nào có nhiều trong cây mía và củ cải đường? A. Glucozơ.         B. Xenlulozơ.         C. Fructozơ.          D. Saccarozơ. Câu 42. Cho các kim loại sau: Li, Na,

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Hưng Yên (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3D 4B 5A 6C 7D 8A 9D 10AB 11B 12C 13A 14D 15B 16C 17C 18B 19B 20C 21C 22D 23A 24D 25B 26D 27A 28B 29A 30C 31A 32A 33C 34D 35D 36A 37B 38B 39A 40A Câu 1. Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch A. HCl đặc, nguội.       B. H2SO4 loãng.       C. HCl loãng.          D. HNO3 đặc, nguội. (Xem giải) Câu 2. Cho 26,8 gam

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Nam Phù Cừ – Hưng Yên (Lần 1)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 41D 42B 43A 44C 45A 46B 47D 48D 49B 50C 51B 52A 53C 54D 55B 56A 57D 58B 59C 60C 61A 62D 63D 64A 65C 66C 67A 68D 69B 70A 71B 72B 73D 74B 75C 76D 77A 78C 79D 80D (Xem giải) Câu 41. Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 12,96 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho toàn bộ khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết

Xem thêm

Thi thử THPT 2018 – Sở GD-ĐT Hưng Yên

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Đáp án và giải chi tiết: 41B 42B 43C 44B 45A 46C 47B 48D 49C 50A 51B 52A 53B 54A 55A 56A 57D 58C 59B 60C 61A 62D 63B 64A 65B 66B 67B 68A 69D 70A 71A 72C 73D 74B 75A 76C 77B 78D 79B 80B Câu 41: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.           B. Saccarozơ.           C. Xenlulozơ.           D. Amilozơ. Câu 42: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!