[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Đồng Nai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2D 3B 4A 5C 6B 7A 8A 9B 10D 11A 12A 13D 14A 15A 16D 17B 18B 19D 20A 21D 22C 23C 24A 25C 26D 27C 28C 29B 30D 31B 32C 33C 34C 35A 36A 37B 38A 39D 40C Câu 1: Một polime (Y) có cấu tạo như sau: …–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–… Monome tạo ra (Y) là A. buta-1,3-đien.       B. buta-1,2-đien.       C. etan.         D. etilen. Câu 2: Polisaccarit nào sau đây tác dụng với

Xem thêm

[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Đồng Nai

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1C 2C 3D 4A 5A 6D 7C 8B 9A 10A 11B 12C 13D 14C 15D 16D 17B 18B 19C 20C 21B 22A 23B 24A 25C 26A 27B 28D 29B 30D 31C 32A 33A 34D 35C 36B 37D 38B 39A 40B Câu 1: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo dung dịch màu xanh tím với dung dịch iot. X là A. glucozơ.       B. xenlulozơ.  

Xem thêm

[2019] Thi thử THPT Quốc gia Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai (Lần 2)

⇒ File word đề thi, đáp án và giải chi tiết ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3B 4B 5C 6C 7A 8C 9D 10C 11D 12B 13A 14B 15C 16D 17A 18C 19B 20C 21A 22D 23D 24A 25D 26B 27B 28A 29C 30C 31D 32A 33B 34D 35A 36D 37D 38A 39C 40B Câu 1: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế kim loại đồng bằng phương pháp thủy luyện? A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.          B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. C. CuO

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!